חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Sotos - Platypus Sotos
Platypus

2002 Cuneiform Records
Bordeaux, France
(68:33)

Sotos.fr.st
ןמטיירב ירוא
:תרוקיב
28/07/2003


ימואלה רפסה תיבב םיטנדוטס השימח ידי לע 1996 תליחתב םקוהש יתפרצ בכרה אוה "סוטוס"
תינקירמאה "םרופיאנויק" תרבחב רואל אציו ,ינשה םמובלא אוה "סופיטלפ" .הקיסומל יתפרצה
תרבח ןיבו ,תפרצב ררוגתמש רשכומ דנואס-יאנכטו יאקיסומ ,קיירד בוב ןיב קודהה רשקה תוכזב
םהלש הקיסומה .רשכ ידוהי ,םואבנגייפ ביטס לוהינב הנטקהו הצימאה םיטילקתה
.םיפותו סב ,ול'צ ,הרטיג ,רוניכ תללוכו ,ןיטולחל תילטנמורטסניא

 

,הקהלה לש טסיסבה ןיחלה (Malstrom) הנושארה תא .תוכורא תוריצי יתשמ בכרומ םובלאה
(Wu) הינשה תא .תומימת תוקד 41 תכשמנו םיקרפ-תת העבשל תקלוחמ איה .דאימק ונורב
תללוכו ,תוקד 27 תכשמנ הריציה .ףפותמה אוה ,לאכימ ,ויחא .ארצח ןאי ,טסירטיגה ןיחלה
.יתצובק רותליא לש תוכורא תוקד המכ הכותב

 

םיניחלמל וניזאה םה .תינכטה המרב תוחפל ,םהלש תיבה ירועיש תא ושע םיאקיסומה תשמח
רפסה תיבב .וריז סרבינויו המגאמ ,ןוזמירק גניקל םג ךא ,יקסניוורטסו קוטראב ומכ םייסאלק
םיניחלמ אל םה ,תאז םע .תקיודמ הרוצב םתוא עצבלו תוריצי בותכל ודמל םה הקיסומל
םינמא ומכ אלו ,םיעמשוממ םידימלת ומכ םיעמשנ םה ןמזה בור .םתשלוח רקיע תאז :םילודג
םינחל :תוירקיע תויעב יתשמ תולבוס (היינשה רקיעב) תוריציה יתש .תוחכונו הארשה ילעב
.תינרמש תילקיסומ הקפהו םיינוניב

 

וליפאו תוריהמב חור-יבצמ םיפילחמ ,םינרקסמ םידוביע םעפ ידמ םינוב םנמא 'סוטוס'
ןיגפמ ונניא םיאקיסומה ןמ דחא ףאו ,תיתצובק תעמשמ םהל שי .םייתש וא הקרבה םיררחשמ
(קרלקל הידאנ) ול'צהו (ואזק סלוקינ) רוניכה ןיב בולישה .ראשה ןובשח לע םיישיאה וירושיכ תא
.הלש יסאלקה רשקהה ןמ הקיסומה תא קתנל רשפאמ ונניאש ,קזח ירמאק ןווג הטלקהל קינעמ

 

ךכ לכ םיאקיסומש תולגל בזכאמ יד :ןזואל דימ טלוב םייתועמשמ םינחלב רוסחמה ,תאז םע
םניא 'סוטוס' .םיענכשמ םיילקיסומ םיביטומ המכ םמצעמ איצוהל םילגוסמ םניא םיליכשמ
.קיר ללחב םילעופ אל םה לבא ,ירמגל ימיטיגל הזו ,םהלש תיתונמאה תונכה לע רשפתהל םינכומ
קורזל ילב תידראגנווא הקיסומ רוציל (םיחילצמ ןיידעו) וחילצה םירחא םיבר םדקתמ קור יבכרה
ןיא םיחלצומ םינחל ילב ןכלו ,קתרמ טסיאולוס ונניא השימחה ןמ דחא ףא .תוידולמה תא הדיצה
דועו ,תוריציה לש ןכרוא ללגב דחוימב טלוב הז .ךשמתמ ןיינע רוציל ידכ ססבתהל המ לע םהל
קתונמ שיגרמ ןיזאמהו ,רורב ןוויכ ןיא :לרטוינב זאג לופ ומכ תעמשנש ,היינשה הריציב רתוי
.םדקתמה קורב יזכרמ טנמלא ,םידילק לש תוחכונ הרסח םג ,ישיא ןפואב ,יל .רכונמו

 

תושדח תוקהל .יתעדל ,רתויב רומחה קזנה תא םהל תמרוג תממעשמה תילקיסומה הקפהה ךא
תא חקולש ,ידוחיי לילצ ילעב םימובלא קיפהל וחילצה רודוירימ וא טסנלבנ ומכ תוריעצו
םיטנמלא ,תולוק ,םיטקפא ובליש םה היח העפוהב וליפא .םישדח םייטסוקא תומלועל ןיזאמה
לכל רשפאמ (Overdubbing) םיצורע ןווגמב ינפלואה שומישה .םייגולונכט םישודיחו םיילרטאית
,רעצה הברמל ,'סוטוס' .םילכה ןיב הקימנידה תא ןווגלו ,הלודג תרומזת ומכ עמשיהל הקהל
םג שבייל החילצמש ,תועתפה אלל טעמכ ,תיטרקונכטו תיטטס ,תינועבט הטלקהב םיקפתסמ
רנא'זל אל ךא ,תירמאק תיסאלק הקיסומל המיאתמ וזכ הטלקה .רתויב ינלבוסה ןיזאמה תא
.תחאו םירשעה האמה לש םדקתמה קורה

 

םישועש םישיגרו םירשכומ יד םישנא לכה ךסב םה .ידמ רתוי 'סוטוס' לא רזכאתהל ךירצ אל
לאיצנטופה ללגב אקווד ךא .םיפי םיעגר המכ הכותב תללוכש ,תירחסמ-יתלבו תירוקמ הקיסומ
רעטצהלו ,ידמל חינז םובלאל 'סופיטלפ' תא םיכפוהש םייוקילה תא ןחבאל לק ,םהב ןומטש ברה
םצע לע ךרבאש ירחאו ,םהלש יטנגילטניאהו ץרמנה ףפותמל האמחמ קלחאש ירחא .ךכ לע
רמולו םכסל ןמזה עיגה ,םיקסיד יבג לע םויכ רואל אצוי ןיידע ינרדומ םדקתמ קורש הדבועה
.קוידב ןפלוא ותואב וטלקוהש ,הברהב םימישרמ םירבד רבכ יתעמשש
7.5/10 :ןויצה

 

תובוגת

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com