חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Mike Oldfield - Tubular Bells 2003 Mike Oldfield
Tubular Bells 2003

2003 Rhino Records
UK
(48:43)
Mikeoldfield.com
Tubularbells2003.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
13/9/04

יתילעה אל ,1973 תנשמ זלב רלבויט לש תירוקמה הסריגה לע תרוקיבה תא הנשכ ינפל יתבתכשכ
ןושארה ומובלא תא איצוהש ירחא הנש םישולש ,השדח הסרג טילקה רבכ דליפדלואש יתעדב
ןמ קוחר ראשנו היה אוהה םובלאה לבא ,םיקתוע ןוילמ 16 רכמ אוה זאמ .םלועה ריוואל
.הקפההו הטלקהה תמר ,םידוביעה תמר ,הנחלהה תמר :תוניחבה לכמ תומלשה

 

היה זנשייטנקניא ,ידמ רצק ךא ןייוצמ היה ןודאמוא .םימישרמ רתוי םימובלא קיפה דליפדלוא
לחה ךכ רחא .תי'זאלוקה השיגהו הנבמה תניחבמ ןיינעמ היה קוראמא וליפא .ידמ ךורא ךא שגרמ
היה דליפדלואל יכ ,רעצמ הז .ותרכהל בש אל זאמו ,ירחסמה פופה םלוע לא רדרדתהל דליפדלוא
.םירופיש הצקמ ךורעל ידכ םלועבש ןמזה לכ

 

םג אוה .הברהב תחלצומ תילקיסומ הקפה םע רוזחיש לש גוס ,II זלב רלבויט תא טילקה אוה
דע ולש תונויסנה לכ תא גרדל רשפא םא זא .םוינלימ תסריגבו תישילש הסריגב וחוכ תא הסינ
היינשה םעפה ,תנרקסמו תירוקמ התיה הנושארה םעפהש ירה ,םיירוניצ םינומעפב קוסעל םויה
המלש תרומזת םע יח עוציב) תישילשה םעפה ,החינז התיה (1975 תנשמ תיתרומזת הסרג)
תיעיברה םעפה ,להקה יפלכ תינפנח טעמ ךא הברהב הבוט התיה (Exposed לופכה םובלאב
םעפה ,תרתוימ (III זלב רלבויט) תישימחה םעפה ,םייח-תרסחו הקירבמ (II זלב רלבויט)
הירוחאמ יתונמאה ןויגההש ,תיעיבש הסרג הפסונ וישכעו ,תיארונ (םוינלימה ןומעפ) תישישה
.והשלכ רבסה שרוד

 

רורב .תינכט הניחבמ תנשוימ םויכ תעמשנ זלב רלבויט לש הנושארה הסרגהש קפס ןיא
טסינויצקפרפ אוה רוחבה .רתוי ההובג הלש לילצה תוכיאש הסרג קושל איצוהל הצר דליפדלואש
יתוברתה המתוח תא העיבטה הנושארה הסרגהש יל המדנ ,תאז םע .דנואסל עגונש המ לכב
השדחה הסרגה ,ףסונב .הרקמ לכב הנממ ררחתשהל השק היהיש דע ,תיתועמשמ ךכ לכ הרוצב
ןיינעה תא ךופהל ידכו .תילמרופ תינכט הניחבמ קר אלא ,תילקיסומ הניחבמ ללכ תרפושמ הנניא
תא אירקיש ידכ זילק ןו'ג יטירבה יאקימוקה תא םובלאל ףיסוה דליפדלואש ירה ,רתוי ךבוסמל
.ל"ז לשנאטס ןאיויו םוקמב םילכה תמישר

 

תחצנמ ןיידע (תינכדעה רטסמירה תסריגב דחוימב) תירוקמה הסרגה :וז איה הנותחתה הרושה
תא .המצע הביתכל ,םיוותל תשגל שי הריציה תא רפשל ידכ ,לכה ינפלו לכ םדוק ?המלו .תולקב
,לבח הז .רתוי םיבוט םילכ םע ,שדח ןפלואל רוקמה תא קיתעה טושפ אוה .השע אל דליפדלוא הז
תעמשנ השדחה הטלקהה ,תינש .יאדכ אל ןויערל םובלאה תשיכר תא ךפוה הזו םמעשמ הז
ןגנמ יתימא םדא-ןבש השוחת התיה תירוקמה הסרגב .ידמ תצצונ ,ידמ תמלשומ ,ידמ תיטתניס
ילכו םידילקה ,םירתימה לע הדובעה לכ תא השועש השדח הנכות וזש המדנ ןאכ .לכה תא
(הדנוו המשו גד ,יטלופ לש ןולמה ,ןוטייפ יטנומ) ןיירקכ זילק ןו'ג תפסוה ,תישילש .השקהה
שממ איה יתוא ,החידב ןכא איה זלב רלבויט םא .תיטירב החידב לש גוסל הריציה לכ תא תכפוה
.תצק אל וליפא .הקיחצמ אל

 

אל ינא .אירב חומ לע הדיעמ הנניא 'זלב רלבויט'ב דליפדלוא לש תיביססבואה תוקסעתהה ,ללכב
,תאז םע .רבעב זפשואש ,ויפואב ינוהמת רוחב אוה דליפדלואש םכל רפסמ ינא רשאכ םולכ שדחמ
לכ ירלופופ תויהל ולש ןוצרה .םינומשה תונש תליחת זאמ ומצעל רבוחמ אל טושפ אוהש המדנ
ירחא תרמגנ-יתלבה הפידרה ,םיעברא ליגב םג בכוכ תויהל ולש הקושתה ,םוקמ לכבו ןמזה
.ונינזאל ףנחתמה ןרדבה תדמעב בושו בוש ותוא ביצמ הז – ינכרצה ףתושמה הנכמה

 

וזמ רתוי המישרמ הנניא "2003 זלב רלבויט" לש הקיסומה ,דצב םייטילנאוכיספ םיחותינ
טקייורפל .םניאו ורבעש םימיל עוגעג תררועמ איה :ךפיהל אלא ,םיעבשה תונשב הטלקוהש
(םירחאל ילואו) יל ריכזמ הז יכ ,בוצע הז .ותוא לצינ אל דליפדלוא לבא ,בר לאיצנטופ היה הזה
הסנמש ןיינעמ אל םובלא ןאכ שי .רגובמה דליפדלוא ןיבו וניב קחרמה תאו ,ריעצה דליפדלוא תא
6.5/10 :ןויצה .יתונמא ןולשיכ הזל םיארוק תירבעב .חילצמ אל ךא רבעה תא רפשל


דליפדלוא קיימ דוע

Amarok

Exposed

Incantations

Ommadawn

Tubular Bells (1973)

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל / רפסה

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com