אולפני עמוקה

הקומע ינפלוא - תונומת

הארשה אלמ ,ימיטניא םוקמ .םיהדמ ילילג ףונ לע ףיקשמה ,םינרוא רעי ךותב םקוממ ןפלואה
.יקנ שארב רוציל הצורש ןמא לכל םיאתמה ,םיילרוטספ טקשו

אריאל זילבר

הפסנתר וחלוקת המיקרופונים

מערכת ההקלטה והבקרה

זווית אחרת על הפסנתר

 

?הקומעל םיעיגמ ךיא

שארמ םואיתב ,םיקוניפה לכ םע תראופמ םירה-תתקבב ,םוקמב הניל תורשפא תמייק

הקומע ינפלוא

13802 לילגה םורמ .נ.ד ,הקומע הפצמ

04-6970534 :ןופלט

054-4319490 :דיינ

Email: Barakgood@012.net.il

 

Mitkadem.co.il