חזרה לעמוד ראשי

העפוה תרוקיב - אתיסוס

איבל באילא :תאמ

2003 ילוי 15

זופתב םדקתמ קור םורופב הנושארל םסרופ

 

הרטיג) הנוי ןור םה הב םיליבומה תוחוכה הארנה לככ ךא ,םירבח השיש הנומ אתיסוס תקהל
,םיירוקמ ,םיאלפומ םינחל םהידי תחת םיאיצומש ,(הרישו םידילק) יקסנקיו בדנו (הרישו
.םירגתאמ טעמ םיתיעלו ,םיניינעמ

 

יניצר םדקתמ קור שיש בוש להקה ראשלו יל וחיכוהו ,א"ת יבראבב ועיפוה אתיסוס ברעה
תועפשה תשק ףושחל האג ,ולש תקהבומה תוילארשיב שייבתמ אלש בכרה ;ץראב ןיטולחל
תיבצק םיבכרומ םיעטק םע םג המבה לע עיפוהל הנהנ - תוחפ אל בושחו ,תשבוגמ לבא תיטקלקא
הזו ,היווח וז ,רעוס 7/8 עטק עצמאב המבה לע תוישפוחב ול ץפקמ הנוי ןור תא תוארל .תידולמו
.דדועמ

 

הריש יעטקל קזח רומוה ןיב בלשל דציכ הארמ (הרטיג ,תוילילח ,הריש) רגא ןורימ ןלוסה ,בוש
.ךרדב ואוש תצק סינכהל חכוש אל אוהו ,םייתועמשמ

 

ליגו (סב) ןמפרק ןד לע וא ,ולש המענ ,תניינעמהו השדחה תינלילחה לע טרפלו ךישמהל רשפא
ימ לכ .רקיעה אל הז לבא - אתיסוסה ךותב הנטק לורגא תייצלאוק ןייעמ ומיקהש ,(םיפות) ןדיא
םכתסמ ןאכו ,םינייוצמ םינגנ םה םינגנה ,תינכט הניחבמש דימ ןיבי ,העפוהב אתיסוסב הפציש
קר איה םהלש םילכב אתיסוס ירבח לש תרדהנה הטילשה ,םירחא םיבכרהל דוגינב - אשונה
.םידוביעהו םינחלה - בכרהה תוהמ רקיע תא ןגנל םהל רזועש יעצמא

 

להקת סוסיתא בהופעה בבארבי - מתוך האתר הרשמי www.sussita.co.il
יבראבב העפוהב אתיסוס תקהל


םה םתואש םיילקיזומה םיאשונה תא הבר בל תמושתב םירחוב םהש ,םיניחלמב ,םהב רכינ
,םיביטומ לש תלטובמ אל תומכ תדמוע עטקו עטק לכ ירוחאמ .רתוי רחואמ בלשב םיחתפמ
,תוילוק תוינומרהב בחרנ שומיש לע ססבתמ אתיסוס לש הנחלהה ןונגס .םיאשונו תונויער
תוינומרהו ,(7/8ו 5/4 רקיעב) םיירטמיסא םילקשמ לע םיבטומ סוסיב ,תוינופילופ טעמ םיתיעל
.תויתרגש אל

 

תא ושע (יתנבה יפ לע ,םיירקיעה םיניחלמה) יקסנקיוו הנוי :ןאכ תמייתסמ אל אתיסוס לבא
םישנא קר .םיניחלמכו םיעצבמכ ,םהלש עקרב ןיחבהל רשפאו ,הכלהכ םהלש תיבה ירועש
ךכ לכ הרוצב םיביטומו תונויער חתפל וחילצי - םידמולמ לבא - תינבבוח וא תילמרופ ,םידמולמ
הביתכה ולא ,םינחלה דבלמ .וללה םיינשה םישועש ומכ ,תמזגומ אלו תניינעמ ,תנווגמ ,תמרוז
םיטילק תוחפה םיעטקה תא חולצל תרזועש ,"האלמ" השוחת םינתונש םלשה בכרהל םידוביעהו
םיטעמ אל גורפ יבכרהל וידי חלשש ףפותמ ,('לורגא' ויוניכב רתוי עדונה) ןדיא ליג .םירישבש
םיעוגר םיעטקב דחוימב ןזואה תא תספותש ,תשבוגמו הדיחא בצק תדיחי ןמפרק םע רצוי ,ץראב
.תינומרהו תידולמ הניחבמ רתוי

 

ימל ,תוילארשי תועיגנ הברה םע ,שדח והשמ שפחמש ימל :היווח איה אתיסוס לש העפוה ,ןכ
,יזופמופ אל לבא אלמו לודג לילצ שפחמש ימל ,רומוה םע ימיטפואו חמש קור-גורפ שפחמש
ימל תונמדזה - תפסונ העפוה שי שדוחה ףוסב .סיסבהמ תניינעמ הקיזומ שפחמש ימל ןבומכו
.םהילא סחיב חוטב אל לבא ריכמש ימל םגו ,ריכמ אל דועש

 

הדבועב בשחתהב ללכב ער אל הזש ,שיא 60-70כ ואב - תיסחי תדדועמ התייה להקה תומכ ,בגא
,תורבח יצוליאמ אלו ,ונוצרמ עיגה להקה בור הארנה לככ :אתיסוס לש הנושארה העפוהה אל וזש
.'וכו תויומיענ יא

 

(שדח ימשר רתא החתפ אתיסוס תקהל)

 

םדקתמה קורב תוילארשי תועפשה

םיעלקה ירוחאמ

ןמטכש תידיע :תלמשחמ הטנוס

הדובא הנינפ :הריפסומטא

הנושארה םעפה / בודיי המלש

רופיכ םוי תמוארט :הלגניז

ףרוטמ הגסיפ שגפמ :תרחא תצק

ינויצ פורג-רפוס :תשש

רנק רנבאו רטכר ינוי :תובטקוא 14

תרזוח המח הוורפ

וחיריב לי'צר'צ

םיאב םימלשוריה :סאפסרט

 

ישאר דומעל הרזח

 

 

Mitkadem.co.il

email: uribreitman@gmail.com