חזרה לעמוד ראשי

2004 טספרינ לביטספ

ילויב 10-11 עובשפוס

(Zoellner) רנלאוז תויונמאה זכרמ

ב"הרא ,הינבליסנפ ,םחל-תיב

תורוקיב םוכיס

(15/7/04 :םסרופ)

 

זאמ תופיצרב םייקתמ ,NearFest ,םויכ םלועב רתויב יתרקויהו לודגה םדקתמה קורה לביטספ
:האבה םינמאה תמישר םע עוריאה םייקתה 2004 תנשב .ביציו דהוא ,ןמאנ להק ךשומו 1999
לש יסאלקה ראוטרפרה תא תעצבמה The Musical Box םירוואקה תקהל םע םידקמ עפומ
סחניפ דר'ציר ,(Pallas) סאלאפ ,(Yezda Urfa) הפרוא הדזי ;לאירבג רטיפ תפוקתב סיסנ'ג
,(Univers Zero) וריז סרבינוי ,(Mike Keneally Band) דנב ילינק קיימ ,(Richard Pinhas)
Sean) ןולאמ ןוש ,(Metamorfosi) יזופרומהטמ ,(Hidria Spacefolk) קלופסייפס הירדיה
לש ותובידאב תונומתה .(Strawbs) סבורטס :םויס עפומו ,(Planet X) סקא טנאלפ ,(Malone
.לביטספה לש תוימשרה ןוידה תוצובקמ ןלוכ תוחוקל תורוקיבהו ,טרופטנומ קיימ םלצה

 

ולא לבא ,לביטספה תחיתפ ינפל םייקתהש ןוויכ ,םידקמה עפומל ועיגה אל םיבר :סקוב לקיזוימ
דע סיסנ'ג לש םיקייודמ םייוקיח ,דנואסהו הרואתה לע תוחובשת הברה .םימומה ורתונ ועיגהש
םימעפ עברא םהב הפצש ימ םג .םיעבשה תונשל תיתימא ןמז-תנוכמ :םוכיסלו ,ןורחאה טרפל
ועיצה םיבר .םייניעב תועמדו תורומרמצ לע ודיעה םיפוצהמ קלח .דימת ומכ םימיהדמ םהש ןעט
.Lamb Lies לש עוציבל הווקתב ,2005 טספרינל םינמאה תמישרל הקהלה תא ףיסוהל


מיוזיקל בוקס - כמו ג'נסיס
Musical Box - Nearfest 2004

 

ויה תורוקיבה ,תאז םע .העפוהל עירפהש ,דואמ יתייעב דנואסמ הלבס הקהלה :הפרוא הדזי
,תינוניב תיתמיב תוחכונ ,תוביבח תוניגנמ ,"הנהמ"כ העפוהה תא ומכיס ןבורו ,תוריבס
.('תובובחה'מ) זוא קנרפל המוד טסירטיגהו

 

ןלא ,יטמרדולמה ןלוסה ללגב רקיעב ,תושק תורוקיב הגפס תיטירבה גורפ-ואינה תקהל :סאלאפ
אקווד 'ואוש' ושפיחש םיריעצה .(ףחי עיפוהו) תויזוידנרג תויתמיב תוריינאמ בלשל שקעתהש ,דיר
אל ,יתאשילק ,ךיבמ :תואבה תובוגתה תא אוצמל היה ןתינ רתוי-םירגובמה ןיבמ לבא ,ובהלתה
איה תילגנאב הלימה ;קור-גורפ לע הידוראפ וא פאט לאנייפס ומכ ,ידמ ינרמוי ,ירוקמ אל ,ןיינעמ
תססבתמ המ לע יתיהת דימת" :רמאש ימ היה .(Cheeseball) לובזי'צ וליפא וא ,(Cheesy) יזי'צ
,רדבמ היה הז רבד לש ופוסב ."יתנבה ,'סאלאפ'ב יתיפצש ירחא לבא ,גורפ-ואינה לע תרוקיבה לכ
.'לביטספה תחיש'ל וכפה סאלאפ לע תוליטקה .םהמ םלעתהל היה רשפא יאו


פאלאס - ניאו-פרוג מלודרמטי, בדיחת הפסטיבל. צילום: מייק מונטפורט
טרופטנומ קיימ :םוליצ .לביטספה תחידב ,יטמרדולמ גורפ-ואינ - סאלאפ

 

תוילילשו תויבויח ,תואוושה הברה .דחוימב תובהלנ אלו ,תוברועמ תובוגת :סחניפ דר'ציר
.ורבחתה אל קלח .תוקד יתש ירחא ובזע קלח .(SoundScapes) פירפ טרבור לש הדובעל
.בוט רבע אל .הרדש-דומע תרסח ,ידמ 'תילמודנר'כ השרפתה הקיסומה

 

הדבועה לע תיללכ המכסה .הריוואהו הקיסומה ,עפומה לע תובוגת לש יפוי :דנב ילינק קיימ
קינ לש ףופיתה .הפאז לש וילוסרקל ברקתמ אל לבא ,("!תצלפמ") הלועמ טסירטיגב רבודמש
לכב רתויב הקזחה םיאקיסומה תצובקכ הרתכוה הלוכ הקהלה .תואמחמל הכז וילי'גריוו'ד
עפומב היה רבודמ ,תאז םע .םיציבו ףוריט ,םוכחית ,תויזואוטריו לש חלצומ בוליש .לביטספה
.גורפ רשאמ רתוי ן'זויפ

 

הרכה לע ודיעה תובוגתה בורו ,הזה יתפרצה בכרהה לע םיעגתשמ אל םינקירמאה :וריז סרבינוי
תמר יפלכ הכרעה תמייק .רוכינ לע וליפאו ,הירמוח םע תוהדזהב ישוק לבא הקהלה תובישחב
בכרה'ו 'המיענ העתפה' לע ודיעה םיבתוכה ןמ קלחו ,(Daniel Denis) ינד לאינד לש ףופיתה
,"שגר-תרסח" ,"השבי" הקיסומ ,"ער טרסל לוקספ"ב רבודמש התיה תומשרתהה לבא ,'רשכומ
המגאמ ומכ םילודג אל" :ריעה םיבתוכה ןמ דחא .היח העפוהב דחוימב ,הילא רבחתהל השקש
."הזכ רבד שיש חוטב אל ינא לבא ,הרבעש הנשב


יוניברס זירו - קצת מנוכר, אבל מעורר הערכה. צילום: מייק מונטפורט
טרופטנומ קיימ :םוליצ .הכרעה ררועמ לבא ,רכונמ תצק - וריז סרבינוי


יוניברס זירו - קצת מנוכר, אבל מעורר הערכה. צילום: מייק מונטפורט
טרופטנומ קיימ :םוליצ .הכרעה ררועמ לבא ,רכונמ תצק - וריז סרבינוי


 

םיחכונה תא ריעהל חילצה לביטספה לש ינשה םויה תא חתפש עפומה :קלופסייפס הירדיה
ואיצוה אל 'גנוג'ל תויופצה תואוושההו ,'קור-סייפס' תנגנמ הקהלה .תויטפמיס תובוגתב תוכזלו
העפוה ,חלצומ 'בורג' .הזמ רתוי הברה אל לבא ,'ביבח'ו 'ץיפקמ' רמוחה .תותיחנ תדמעב םתוא
.רקובה לע ידמ הדבכ אלו תיטגרנא ,תעלוקו הרצק

 

ןלוסה ,םיחבשל הכז ןדילקה ,יופצכ .םידילק לע קזח שגד םע תיקלטיא הקהל :יזופמרומהטמ
ירחא ובזע קלחו ,תנשוימ תעמשנש הקיסומב רבודמש ונעט קלח .תוברועמ תובוגתל הכז
."ער אל" :םוכיסה .םיריש השולש-םיינש

 

סאבה לע ולש הדובעהש ורמא קלח .ידמ תורעסנ תובוגת ררוע אל ינקירמאה טסיסבה :ןולאמ ןוש
וקמינו 'הלק הבזכא'ב ומכיס קלח ,'םולכ יל השוע אל הז'ש ורמא קלח ,'הייפהפי' התיה קיטסהו
.גורפ ידמ תוחפו זא'ג ידמ רתוי הזש הדבועב

 

םיילטנמורטסניא םירושיכ תורמל תאז .ידמל תוינוניב תובוגת ררועו ,לע-בכרה אל :סקא טנאלפ
תויעבמ ולבס םג םה .הביבס 'פייה'ה תא הקידצה אל הקהלהש ונעטש הלאכ שי .םילטובמ אל
םיבהואש הלאכ םג .(םיירהצב ןושאר םוי) עצמאב ובזע קלח .ןדילקה דוחייב ,העפוהב דנואס
העפוה" לכה ךסבו ,הנחלה ירושיכב רוסחמ ,"הלודג הבזכא" ,"ןוויג רסח" :ובהלתה אל ן'זויפ
."ידמ תינתוואר"ו "ידמ הכורא


פלאנט אקס - אכזבה גדולה. צילום: מייק מונטפורט
טרופטנומ קיימ :םוליצ .הלודג הבזכא - סקא טנאלפ


פלאנט אקס - אכזבה גדולה. צילום: מייק מונטפורט
טרופטנומ קיימ :םוליצ .הלודג הבזכא - סקא טנאלפ


 

דצמ םג ,תונייוצמ ויה תובוגתה לכ .לודג ךויח םע לביטספה תא הרגסש הקיתו הקהל :סבורטס
ןפואב םיטושפ ,בטיה-םיבותכ םיריש .םלועב 'תיגורפ' יכה הקהלב רבודמ אלש ודוהש םיניזאמ
חילצהש עפומה היה הז ."בורק יד לבא ,הרבעש הנשב למאק ומכ בוט אל" .תומיענ תוידולמ ,יסחי
.הקוחרה םחל-תיבמ הרזח ,התיבה םיצורמ םיפוצה תא איצוהל


סטרובס - סיום נפלא לפסטיבל. צילום: מייק מונטפורט
טרופטנומ קיימ :םוליצ .לביטספל אלפנ םויס - סבורטס


סטרובס - סיום נפלא לפסטיבל. צילום: מייק מונטפורט
טרופטנומ קיימ :םוליצ .לביטספל אלפנ םויס - סבורטס


 

רקיעב ,םיחלצומ-תוחפה דחא היה 2004 טספרינש ומיכסה םיקיתוה םיפוצה ןמ םיבר :םוכיס
הארנכ .הגזגיז המרה לבא ,בר היה ןוויגה .הליבומה הגילב ויה אל טושפ םיבכרהה ןמ קלחש ללגב
תואסיכה ןמ ולפנ אלש ולא םג ,ןפוא לכב .הזה רנא'זב תוחבושמה תוקהלה תומכל לובג שיש
.עיפותש העידוה רבכ IQ תקהל .לביטספל האבה הנשב םג עיגהלו ץמאמ תושעל וחיטבה2003 טספרינ םוכיס

2002 טספרינ םוכיס

2001 טספרינ םוכיס

2000 טספרינ םוכיס

1999 טספרינ םוכיס

ימשרה רתאה - טספרינ


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com