חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Gentle Giant - Three Friends - UK Cover Gentle Giant
Three Friends

1972 Malibu Record Productions / CBS / Columbia
2011 Alucard Publishing
UK
(35:23)
Blazemonger.com/gg
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
15/8/2003


ן'זיוודא יפלואב טלקוהש ,1972 תנשב ישילשה המובלא תא רואל האיצוה טנאיי'ג לטנ'ג תקהל
רפסה תיב ימימ םיקיתווה םירבחל תשדקומה טפסנוק-תריצי וז .תיטירבה הריבב םימסרופמה
ועיגהש ורמא םמצע םיאקיסומה :רתויב בוטה םמובלא הזש רמול השק .םעפ לש םיזילעה
ךא .רתויב רגתאמה אל םגו ,םהבש םכחותמה אל אוה .ךרדה ךשמהב רתוי םילודג םיגשיהל
.םהלש רתויב יממעהו ישונאה ,םימתה אוה ןכלו ,הבר תושיגרב ןייטצמ אוה יתעדל

 

ומיע תוהדזהל השקתת תושונאה בורש ירטוזיא אשונב קסעש ,Free Hand ומכ םובלאל דוגינב
ביטומ טנאיי'ג לטנ'ג ישנא ואצמ ןאכ ,(קורה םלועב םיאקיסומ לש םהייחו יתונמא שפוח)
לש תוטשפב רכזנ אל ימ ?תודליל עגעגתמ אל ימ .ומצע תא וב אוצמל לוכי דחא לכש ,ירלופופ
שולש הרחב הקהלה ?תעשופ תוריהמב גגופתהש רבעה לע ץיקהב םלוח אל ימ ?םהה םימיה
.םינושמו םינוש םינוויכל םתוא וקרז םייחה ךא ,רפסה תיבב םירבח םעפ ויהש ,תויזכרמ תויומד

 

ירופיס'מ עטק ומכ םויה דע יל תעמשנ החיתפה .רופיסה ירקיע תא גיצמ ,'גולורפ' ,ןושארה עטקה
,רפסה תיב יווה תא דובכבו תושיגרב ראתמ ,SchoolDays ,ינשה .ערלו בוטל ,תרווכ לש 'יגופ
.םימעפל "תיכורכר" טעמכ ,תילטנמיטנס תויהל תשייבתמ אל הקהלה .תיבה ירועישו םיקחשמה
וידלימ דחא ,ןמלוש ןיוולק לש ולוק תוכזב ראשה ןיב ,וידחי םיבברעתמ רגובמהו יתודליה טבמה
תשמתשמ ,םינושה חורה יבצמ ןיב קיודמב תנזאמ ,בטיה היונב הריציה .ןמלוש פיליפ לש
ירק לש ינייפוא ןופארביו ולוס תללוכ ףאו ,הריוואה תא ראתל ידכ תוחלצומ תוינפלוא תוקינכטב
.םובלאב רתויב "יעונלוק"הו עקשומה עטקה קפס אלל .לודגה רינימ

 

.יטירבה םילעופה דמעממ טושפ שיא לש תומד ראתמ ,Working All Day ,ישילשה עטקה
טטרשמה טסקטל הפפכ ומכ םיאתמו ,ףעוז ןופוסקס ללוכ (6/4 לקשמב) הנווכב-לברוסמה דוביעה
.("םידומילמ תפכיא היה אל אבאל") הלכשהה רסחו לכסותמה לעופה לש הסגה תויממעה תא
םיהדמ אל רינימ לש דנומאהה ולוס .שממ דיגהל המ ול ןיאו ,םישק םייחה ,םויה לכ דבוע אוה
.הריציה לש דבכה יזולבה ךפונל םיאתמ אוה לבא ,ותובכרומב

 

ןאכ .תיביסרגורפה הקימנידה לולכישב המידק דחא דעצ אוה ,Peel The Paint ,יעיברה עטקה
רעפה .יטמרד טקפא רוצילו ,םידגונמ חור יבצמ ןיב הבר תוריהמב רובעל הקהלה החילצמ
תיטסיאו'צאמה תוצרפתהה ןיבל ןושארה תיבה לש תתברותמהו הנידעה החיתפה ןיב יתועמשמה
הרטיגה ,ןופוסקסה ןיב בולישה .ינריע ןיזאמה תא ריאשמו ,קתרמ טסרטנוק רצוי ,ןומזפה לש
.בר חוכ ול ןתונו יזכרמה 'ףיר'ה תא קזחמ סבהו

 

חילצהש ומצע תא ענכשל הסנמה ,(יסאלק רסוימ ןמא) רייצה לש ותומדל שדקומ טסקטה
ונולקו ,ןיעל הארנ לודגה ונולשכ ךא ;םייחה תועמשמ תא אוצמלו ,םוי-םויה ישנא לעמ תולעתהל
:הזה רישב םמצע תא הקהלה ירבח םימקממ הפיא בושחל ןיינעמ .המצועה אולמב ונינפל ףשחנ
רותליא לש קרפ-תתמ הנהנ עטקה ,הרקמ לכב ?םילכסותמ םינמאכ םמצע תא םיאור םה םנמאה
רבתסמ .רומיטרומ םלוקלמ לש םיננערה םיפותהו ןירג יראג לש תיסקירדנהה הרטיגה ןיב ישפוח
תא ."תוקד שולש והשמ ונגנת" םהל ורמאו הטלקהה רדח ךותל םיינשה תא וחלש ןמלוש קרדש
.רתוי רזחשל רשפא יא ,ןונכת םוש ילב ,םש אציש המ

 

ידכ השק דבע אוה .ןצחשו יגשיה ינגרוב ראתמ ,Mister Class and Quality ,ישימחה עטקה
רינימ הנבש םידרוקאה ירבעמ .שדח וטואו הפי השיא ,לודג תיבב הכזו ,ולש הריירקה תא ןנכתל
.ומצע לע רבדמ אוה דועב בונסה לע תקחוצ הקהלה :גלגלמ טקפא םירצויו ,םימכחותמו םילתופמ
ישישה עטקה תבוטל תוריהמב רמגנ ףאו ,וימדוקמ םישרמ תוחפ הברה הזה רצקה עטקה
ויה םה םעפ" :הלאניפ-דנרגל ליבומש ךורא ןשס ם'ג השעמל אוהש ,Three Friends ,ןורחאהו
שיא-שיא ונפ ,בר רשואב ,ףוסבו ,רבעה ןמ קלח וישכע אוה קותמה בצעה ,םירבח השולש
(יתרבח דמעמ םגו ,רפסה תיבב התיכ) Class גשומה םע ילגנא-ךכ-לכה םילימה קחשמ ."ודמעמל
תיב ןורדסמב ןויווש לש םייח ויח ינגרובהו ןיימהובה ,רטלורפה .ביבח ןיידע לבא ,ףוקש םנמא
.ןיטולחל הזמ הז םיקתונמ םה וישכעו ,יתנוכשה רפסה

 

תרבח רואל האיצוה 2008-ב .ןוגה רטסמירל םובלאה הכזש דע הנש 35-מ רתוי ורבע
הקהלה האיצוה 2011-ב .רפושמ דנואס םע ,'םירבח השולש' לש תשדוחמ הסרג תינמרגה 'ראוטרפר'
רותב היח העפוהב 'גולורפ' םע ,(קרוי-וינ ,ןאיקרובק דרפ :יאנכטה) תמלשומ רטסמיר תסרג
.ןפלואב תוטלקההמ סקייט-טואא השולשו ,סונוב

רצק ומצע קסידה .בזכאמ וליפא ,ינוניב 'םירבח השולש' לש לילצה היה ,תומדוקה תורודהמה לכב
.תמאה ןעמל ,יתוכאלמ תצק עמשנ ופוסב 'טואא-דייפ'ה .הלודג העורתב םייתסמ וניאו ,דואמ
.המישרמ קיפסמ אל לבא תיטפמיס תיפוסה האצותה

תוריצי לא םשמ ךישמיו סופוטקוא םע ליחתיש יאדכ ,טנאיי'ג לטנ'ג תא ריכהל ליחתהל הצורש ימ
לכב .ירולג הד דנא ראואפ הד הגשהל-השקה תפומה תריצי וא דנה ירפ ומכ תובכרומ
,םיעשתה תונש תליחתב וילע יתמלישש םילקשה 39 תא הווש טלחהב Three Friends ,הרקמ
8.5/10 :ןויצה .הפיחב הנטק םיטילקת תונחבטנאיי'ג לטנ'ג לע תוירבע תורוקיב דוע

Acquiring The Taste

Free Hand + Interview

The Missing Piece

Octopus

The Power and the Glory

ZDF Live Video
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com