חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Thinking Plague - In This Life Thinking Plague
In This Life

1989 Recommended Records (ReR)

USA
(70:41)
ThinkingPlague.org

ןמטיירב ירוא :תרוקיב

27/1/03


םיינקירמא םיאקיסומ לש יארקא ףסוא איה (ןבצעמ ירבע םוגרתב) 'הבשחמה תפיגמ' תקהל
תונשב אקווד תוידרגנוואו תויביסרגורפ תוריצי טילקהל ידכ דחי וצבקתהש ,םינוש תומוקממ
לע עדא םעפ-יאש יוכיס םוש היה אל ,טנרטניאב םדקתמה קורה תליהק לש העויס אלל .םינומשה
.ומצע קסידה תא גישהל םלועל חילצמ יתייה אל יאדוובו ,םמויק

 

תונשמ םדקתמה קורה תא תחקול איהש ללגב ,תישאר :תירשפא תיווז לכמ העיתפמ הריצי וז
בברעל החילצמ איהש ללגב ,תינש .םיטעמ םיבכרה ועגנ םהבש ,םישדח םיחטש לא םיעבשה
ללגב ,תישילש .הבחר תילקיסומ הלכשה לע םידיעמה ,תועפשהו תונונגס לש םוצע רפסמ הכותב
.חרכהב וזכ תויהל הרומא הנניא איהש תורמל השיגנ הקיסומהש

 

טסירטיגהו ןיחלמה :םישנא השולש לש ןיערג ליבוה ,םינומשה תונש ףוסב התרוצתב ,הקהלה תא
,יתעדל ,ןוסנו'ג לש ונורשכ .סיאול ןזוס תרמזהו ,קיירד בוב יאנכט/ףפותמ/טסיסבה ,ןוסנו'ג קיימ
ךא תויטסינרדומ ,תורגתאמ ,תובכרומ תוריצי בותכל עדוי אוה :הרוהטה הנחלהה םוחתב אוה
,תחבושמה תילקיסומה הקפהה םוחתב רקיעב אטבתמ קיירד לש ונורשכ .תויטמרדו תוישונא
ולילא ןונגסב ינרשב לילצ םע ,הלועמ טסיסב םג אוהש תורמל) תובר םינש רבכ החמתמ אוה הבש
לכ תא הבתכש ,סיאול לש תישגרה התמצוע המילשמ תווצה תא .(רייווקס סירכ יטירבה
.םיפסונ םינגנ םילעופ םביבסמ .םיניינעמה םינחלב העייס םגו םיטסקטה

 

בורב ינלטק בוליש ,םמעשמו םייאמ רבד תויהל הלולע תידראגנווא םדקתמ קור תקיסומ
,רוהטה טקלטניאהו תונכפהמה תוזוחמ רבע לא לבסנה לובג תא םיצוח םיקיסומ רשאכ .םירקמה
,תנווגמו תינוגסס תיפוסה האצותהש קר אל .הז הרקמב אל ךא .תורקל םילולע םירומח םירבד
םיזעונה םיעגרה תא םג תיסחי-תולקב חולצל ןתינ םיעטקה ןיב םכח ישגר ןוזיא תוכזבש אלא
.תאזה תעקשומה הריציב רתויב

 

,חונינ עמשנ הזה םובלאה ,1997 תנשמ In Extremis ,הקהלה לש אבה המובלא םע האוושהב
ידולמה ךורה ןיב ןזואמה בולישה ירפ הארנה לככ הז .וידבר לכב ינגרוא רתויו 'סדנוהמ' תוחפ
ומצע תא אצומ רחואמה םובלאב םא .ןוסנו'ג לש יביסרגאה קרבה ןיבו סיאול לש יטסינמוההו
וליפאו ,םעפ ידמ םושנל לגוסמ וליפא אוה ןאכ ,תינוטטק האילפו ךשמתמ םלה לש בצמב ןיזאמה
.הרישל ףרטצהל

 

תחא םע בכרהה קירבמ ,לשמל ,(5:25 :קיידל םא) ינימשה עטקה עצמאב :תיסאלק המגוד
רבוש ,התוא ליפכמ ,תישנ הריש םגוד אוה :םעפ-יא יתעמשש תוקתרמה תוטלקומה תואיציה
רצוי בשחוממל ישונאה ןיב גוזימה .םיפסונ הניגנ ילכ םע תוריקה לכ לע התוא ססרמו התוא
.תונמוימב םיטלקומו תויחמומב םידבועמ ,המכוחב םינחלומ םהשכ דחוימב ,םיררמצמ םילילצ
ולומו ,ולש הטירפה תלוכי תוכזב םייתרגש-יתלב םיידולמ םיווק קרפלו תונבל קיספמ אל ןוסנו'ג
יטסירומוהה ,רכונמה ןיב םיענה סננוסיד ידיקפת לעופל האיצומה הפישנ-ילכ תללוס תבצינ
.עמשנ הזש הממ יטפמיס רתוי הברה הזו .יוזההו

 

ירה ,יברעמ ןונגסב תירלודומ םיפות תכרעמב םדקתמ קור בכרה לכ רדהתה םיעבשה תונשב םא
םיילטניירוא םיבצקמו (ילאב ייאמ) םייזנילאב השקה ילכ םג הגיגחל תווצה ףיסומ ןאכש
ילוא הז :בושו .תרכומ תינבת לכמ םעפ ידמ הקיסומה תא קיחרהל םיעייסמ קרש ,םיידוחיי
.ל"וחל העיסנ ומכ בוט הז ,(ןאכ ומכ) ךירצש ומכ הז תא םישוע םא לבא ,רתוימו ינחרט עמשנ

 

תינונגס הירטמ תחת סנכיהל שקיעה ובוריס איה הזה םובלאה לש רתויב הפיה הנוכתה ילוא
לכל היואר ,ךבוסמו ךורא הכ ןוכתממ םיעט לע-לישבת חוקרל םיאקיסומה לכ לש תלוכיה .תחא
וא ,ן'זויפ וא ,זולב וא ,זא'ג ומכ אל םג לבא ,עגרל אל וליפא ליגר קור ומכ עמשנ אל הז .הכרעה
,Avant-Rock יוניכה אצמוה הלאכ םימובלא ליבשב .הרפוא וליפא וא ,פופ וא ,יסאלק
ריחמה תא םימלשמ תאזכ הקיסומ םישועש םישנאה .ידראגנווא קור ותועמשמש ,'קור-טאנווא'
.םהל םיניזאמ םיטעמ ןכלו ,םישוע םהש המ םיניבמ םיטעמ :ךכב ךורכה דבכה ישיאה

 

יתוברת-בר ,יטקלקאו ןווגמ ,תינמז-וב ךרו ינפקות ,קומעו ירוקמ ,ינכפהמ םובלא :םוכיסל
תא ןיבהל חילצמ יתייה קר םאו .םמעשמ אל ךא יפוסוליפ ,ץצונ אל ךא םכחותמ ,םיקפוא-בחרו
9.5/10 :ןויצה .רשע ול ןתונ יתייה ,הפ-לעב םהמ קלח רוכזל וא םיטסקטה

 


Thinking Plague - a History of Madness

Thinking Plague - In Extremis


תובוגת

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com