חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

The Science Group - A Mere Coincidence The Science Group
A Mere Coincidence

1999 ReR Records
France / UK
(52:57)

Chriscutler.com / Bdrak.com
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
14/2/03

וטילקהש םיאקיסומה .םדקתמה קורה תא שדחמ רידגהל ןיינעמ ץמאמו ,תיסחי השדח הקפה
תונמא רוציל ידכ םיישיאה םהיתונורשכ תא (ןמזה בור) לצנל ועדי ,ןויסנ ילעב םבור ,ותוא
.תרגתאמו תינשדח ךכ לכ הקיסומל םלשומ אשונ ,תויעדמ תוירואיתב קסוע םובלאה .הבטימב
.הזה םיוסמה םובלאה ןעמל קוה-דא הצובק קר אלא ,העובק הקהל ונניא בכרהה

 

רשכומ ךא ינומלא רוחב ,רייאמקיט ןביטס .םילימה לכ תא בתכ ,קירבמ ררושמ ,רלטאק סירכ
הקפהה ,הטלקהה לע יארחא ,ללכה ןמ אצוי יאנכט ,קיירד בוב .םינחלה תא בתכ ,דירחהל
חבושמה הלוק תא הפיסומ וינד ימייא םשב תינומלא תינקירמא תרמז .סקימהו תילקיסומה
םיקיתווה וירבחל רוזעל ידכ ,םשו הפ חראתמ 'תירפ דרפ ידגאה יטירבה טסירטיגה .קסידל
.(דועו 'זרב טרא' ,'ואק ירנה' תוקהל ימימ קיתווה ודידי ,רלטאקל רקיעב)

 

וא עשעשל ןוצר לכמ קתונמ אוה .אילפמ וא ןרקסמ אוה ןמזה בור .רדבמ םובלא אל הז ,תישאר
,תאז תמועל .רזומ וא ינוריא ללכ ךרדב הז ,לילק עמשנ אוהשכ םג ;ןכרצה/ןיזאמה תא חמשל
הנובתו ץמוא הברה ךירצש ולאכ ,םייתרגש-יתלב םייגולונכטו םיילקיסומ תונויער רורצ ליכמ אוה
םיילקיסומה םיביטומה .םולכ טעמכ ןיבהל רשפא יא הנושאר הנזאהב .לעופל םתוא איצוהל ידכ
המכ ירחא קר .ידמ םישק דנואסה םוחתב םישודיחה ,ידמ םיינוציק םירבעמה ,ידמ םיבכרומ
.היוארה תוניצרב תויוחתפתהה לכ ירחא בוקעל שממ רשפא תונזאה

 

הקיסומ .םיבר םיינפלוא םיטקפאו תיטסינרדומ-תיסאלק הקיסומ ,קור לש בוליש איה הקיסומה
הקיסומ םע הכלהכ התוא בברעל םיחילצמ םיטעמ קרו ,ןיחלמ לכל לק אל רגתא איה תילאנוט-א
לא .תונייטצהב אל ךא ,המישמב דמע רייאמקיט .ותוא לובסל רשפאש לישבת רוציל ידכ תילאנוט
תודימצב םתוא אורקל דואמ יוצרש ,םייפוסוליפ םיטסקט םג םיסנכנ הזה לייטקוקה ךות
.םיעטקה לש האלמה תועמשמה תאו םייטאופה םירשקהה תא ןיבהל ידכ ,הנזאהל

 

רכומה ןמ גורחל הקיסומל רשפאמש עונמה אוה םיעדמב םובלאה לש ילאוטסקטה קוסיעה
תבוכרת לש גוס ,ומצע ינפב יוסינ אוה ריש לכ .ןיזאמה ןמ "תוערפתה יארשא" לבקלו ,עודיהו
עבקנ הבש ,הדבעמכ םישמשמ ןיזאמה לש וינזואו וחומ .הררבוה םרט הלש תומישיהש תימיכ
,יתודבאתהה גוסהמ) ןיטולחל ערפומ דראגנווא ןיב ןמזה לכ םיענ םיעטקה .רקחמ לכ לש ולרוג
תאמ ינוידב עדמ טרסל בתוכ היה יקסניוורטסש םינחל ןיבו (טלקיהל יוכיס םוש ול ןיאש הזכ
.ואדיו-גצימ וא ,הרפוא ומכ עמשנ לכה םיתעל .קירבוק ילנטס,הדח תינפת חקול דוביעהשכ תגסל םג עדוי אוהו ,הזירזו הצורח רייאמקיט לש םידילקה תדובע
לש בחר ןווגמב שמתשמ אוה .המבה תמדק לא לבקל (וינד) תרמזל תתל ידכ ירמגל םלעיהל וא
.תיבב ירמגל םיעמשנש ,םיטנירלק ףיסומ ןיטנופ וידואלק ומשו רוחב .םיזתנוסמ םבור ,םילילצ
ינא ותואש) יטסיכרנאה ןוויכל תיפוסה האצותה תא םעפ ידמ ףחסש קיירד הז םא עדוי אל ינא
,תוימעפ-דח תוקרבהו םימישרמ םיאיש המכ םע ,חלצומ םובלא הז לכה ךסב .(ךירעמ אל טושפ
8.5/10 :ןויצה .םהילע רבגתהל ךירצש תעד-תוחסהו םילושכמ טעמ אל םג ךא
?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com