חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


The Underground Railroad
Through and Through

2000 Laser's Edge
USA
(54:38)

facebook.com/TheUndergroundRailroadBand
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
28/01/2003

,הדובא תיביסרגורפ הנינפ ירחא םיעבשה תונשב שפשפל םיינתחדק םיצמאמ בורמ ,םימעפל
עקשומ םדקתמ קור םובלא תינומלא תינקירמא הקהל האיצוה 2000 תנשב .הווהה תא םיחכוש
בל םישל ליבשב תויגולואיכרא תוריפחב ידמ הקוסע התיה גורפה תרתחממ קלח לבא ,ןיינעמו
לש םדא-תויוכזל בושח ןוגרא לש ומש לע) 'תיתרתחמה תבכרה תליסמ' תקהל .הזה גשיהל
תוכזל החילצה אל לבא ,םירתאו םיניזגמ המכמ תולועמ תורוקיב הלביק םנמא (ב"הראב םירוחש
רבעשל-הירבח ירחא ףדרמב םיקוסע ולא .םידסוממהו םילודגה תרושקתה ילכ םעטמ הפישחב
הנשמ שממ אל רבכ הז ?ירוטסיה סופספ .הרליגא לש רעישה עבצ חותינב םיעוקש וא ,סריפס לש
.וישכע

 

קורה ,תחאו םירשעה האמב ,םויכו 'תויטנתוא' ויה םיעבשה תונש וליאכ הנעטל סיסב םוש ןיא
ןונגס לכב םיעורג םימובלא ןומה ורצונ זיטנבסבש איה תמאה .'ןיינעל אל עמשנ' םדקתמה
,םייפלאהו םיעשתה תונש ל"נכ ;המוד רבד הרק םינומשה תונשבש יפכ קוידב ,ירשפא ילקיסומ
לוביה ךותמ הבוטה הדובעה תא ןנסל ליבשב קיפסמ ינריע תויהל ךירצ קר .ךכמ תוניסח ןניאש
.םוצעה יתנשה

 

תוחומה ינש .הלש עיתפמה הרוכבה םובלא לע (ב"הרא ,ססקטב) הייעיברה הדבע םינש שולש
םינחלה תיברמל םיארחא ,לופ ליב טסירטיגהו יגנור טרוק ןדילקה ,הקהלב םייזכרמה
,םמצע תא וקיפהו וטילקה םה ןכל .תוהובג תואנכטו הקפה ,הניגנ תולוכי םהינשל .םיטסקטהו
ןאיא וא קייל גרג ,לאירבג רטיפ ומכ בוט אל םנמא ,םירש םג םהינש .תמלשומ לילצה תוכיאו
ןכלו) םירורב שממ אל םיטסקטה .(בושח הזו) םהומכ עמשיהל םיסנמ אל םג םה לבא ,ןוסרדנא
הז אלש רכינ ,ילטנמורטסניא אוה םובלאה בורש ןוויכמ לבא ,(!ןויצב הדוקנ יצח םהל יתדרוה
רדסל םיאתמ הזו ,ףוסב קר הטלקהל ופסוותה םיטסקטה בור ,יתארקש הממ .ןאכ רקיעה
.םיגיגהו םירסמ ךכ רחא ,הקיסומ םדוק :םהלש תויופידעה

 

המר דיב טלוש ןדילקה .לופו יגנור לש םיניוצמה םיעוציבה אוה םובלאב רתויב ביהלמה ביכרמה
םירבעמ המכב רקיעב ,ולש ילכה לע המכוחו תושיגר ןיגפמ טסירטיגה .םיטקפאו םירזייסיתניסב
ינוטמ הארשה באוש יגנור .יטירבה 'תרווסדלוה ןלא לש ונונגסבו ותמרב ,םיקייודמו םישק
ךשומ לופ .תיסאלק תינופמיס הקיסומ לע ססובמה הנחלהה ןונגסב םג רכינ הזו ,(סיסנ'ג) סקנאב
בוט םויב (סיסנ'ג) טקאה ביטס ומכ םיתעל עמשנ אוה םג לבא ,זא'גו ן'זויפ לש ןוויכל תונידעב
.סיסנ'גו UK תוקהלה ןיב ינגרואה בולישל תינרדומ-טסופה הסריגה וז ,וצרת םא .דחוימב

 

הדבועה .םישדוח העברא-השולש רתויה לכל ,תועובש רפסמ ךות וקפוה םלועב קורה ימובלא בור
תרכינ םגו ,הברה תרמוא םינש שולש ךשמב דחא םובלא לע ודבע 'דאורלייר דנוארגרדנא
,ןיטולחל םינוש םידוביע ןיב תונמוימב תצפוק ,תכבוסמו תימניד היציזופמוקה .תיפוסה האצותב
טעמכ רומיג תמרב האגתמו ,םיביהלמו םיינשדח םילילצו םיטקפא לש בחר ןווגמ תבלשמ
אל םעפ ףא ,הז םע הז םיבר אל םה :ירמגל םאותמ הרטיגל םידילקה ןיב גולאידה .תמלשומ
םיגראנ לילצ-יחיטש לש תובכש יבג לע תובכש .הזב הז םירחתמ אל םגו ,הז לע הז םילוע
וירומ לע תולעתהל ידכ םיצמאמב ךסח אל הזה םובלאה תא השעש ימ .תוינש המכ לכ םיקרפתמו
.ןודנולמ םיינחורה

 

בוש תופיצרב ול ןיזאהל רשפאש דע ,םייטמרד םיחותיפו םיניינעמ תונויערב סומע הכ םובלאה
םישרודו תבשחמ-תכאלמב םייונב ,םיכורא םיעטקה .םעפ לכב תורתסנ תוניפ תולגל ןידעו ,בושו
גישהל ותרטמש תיסחי-טושפ לגניס אוהש ,ןושארה עטקה דבלמ .ןמזו תונלבס םיניזאמה ןמ
םהו ,ל"נה םובלאה זאמ םייתנשכ רבכ ורבע .תויהל לוכיש 'גורפ' יכה הז ,ירחסמה וידרב תועמשה
9.5/10 :ןויצה .ךירצ הככ .רהמל ילב ,תונלבסבו טאל .ינשה םמובלא לע דובעל םיכישממ


 

***

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com