חזרה לעמוד ראשי

תמדקתמ הנזאהל םיפיט

ןפואב הילא םיסחייתמ םינוש םדא-ינבו ,בכרומ ןיינע איה תיתוכיא הקיסומל הנזאהה תייווח
,םיקיודמה םיעדמה םוחתמ םירוזגה ,םייוויטקייבוא םינותנ המכ שי ,תאז תורמל .הנוש
,הקיסיפ ,היגולויב .טלקומה םובלאל ןיזאמה ןיב תרושקתה תא עירכמ ןפואב םירפשמה
ול עיגמה דובכב םדקתמ קורל סחייתהל ןיינועמש ימ .וידחי ןאכ םיבברעתמ הקיסומו הקיטסוקא
.תואבה תודמולמה תוצעה תא ארקי םא השעי בוט ,(םירקמה בורב)

זפול רפינ'ג תילקיסומה תינרדבה .םולכ תושעל אל ,השעמל .הנזאהה ךות תיבה תא תוקנל אל
.תיבה תא םיקנמ םהשכ הל בישקהל ולכוי םישנאש הקיסומ תושעל הצור איהש םעפ הרמא
.הכילה ידכ ךות לוכאל רשפא דלנודקמ לש רגרובמה .לילק רודיבב רבודמשכ הפיו בוט הז לכ
ושעת לא .עגריהלו תבשל ךירצ ,תועקשומ תונמ שמח לש המרוג תחוראב רבודמ רשאכ לבא
םתאש ובשחת :השחמה .ךירצש ומכ םכילא רודחל הקיסומל ונתו טקשב ובש .םולכ
.ביבא-לתב תוברתה לכיהב ,טרצנוקב
(1  
םתא הבש וזכ איה תילאידיאה החונתה .הטימ וא אסרוכ יוצר ,דחוימב חונ אסיכ רוחבל שי
,תונבצעב ץופקל ילב תוחנ םיילגרה ,ראווצהו בגה לע ץחל ןיא ,םייופר םירירשהש םישיגרמ
.ילש הריחבה איה המימח היזיוולט תסרוכ :השחמה .םדריהל אל יאדכ םג ,ינש דצמ לבא
(2  
ךשוח תחת רתויב ההובגה המרל העיגמ םדא-ינב לש הנישה תוכיאש וליג םינעדמ .ךשוח ףידע
,תוקיצמ תורונמ תובכל קיזי אל לבא ,תרדוק הליפאב תבשל םיבייח אל םנמא .טלחומ
םע בשחמ-רוטינומ וא שמש-ףוטש ןולח ,םידירטמ היזיולט יכסמ ,םיבהבהמ םיטנסרולפ
,73-74 לש הפוקתב ,לשמל ,ןוזמירק גניק לש הקיסומה :השחמה .םישוח-םטמטמ ךסמ רמוש
.םיבכוכ-ילוטנו םילפא תולילל רקיעב המיאתמ
(3  
ןולחה תא רוגסל יוצר .םכישוח לא רודחל הקיסומל עירפמ עקר-שער לכ .םיזכרתמ ,טקש
אל הז ,ירלולסה ןופלטה תא קתנל רשפא .סנכיי אל תוינוכמה שערו וקיצי אל םירופיצהש ידכ
םתא :השחמה .םכל קיצי אל דחא ףאש ידכ ,רוגסל רשפא תלדה תא םג .דחא ףאל קיזי
.סנארט עטק םע בוחרה תא ץיצפמ תרוחשת-ןב הזיא עתפלו ,םיהדמ הרטיג ולוס עצמאב
(4  
ראותל היואר אל איה .בוט אל הז ,ןכ םא ?זוז 200 התלע םכלש ואירטסה תכרעמ םאה
.תוריהמב המצע תא הריזחמש ,הבוט הקסע איה ואירטס תכרעמב העקשה .'ואירטס תכרעמ'
רבגמב רוחבל שי ,תיטסוקא-תינופמיס הקיסומ לש םיהדמה ילילצה רשועהמ תונהל ידכ
אל) םיחבושמ םילוקמר ,(!ןמ-קסיד אל) יניצר קסיד-טקפמוק רישכמ ,(!ינפי אל) יתוכיא
םילוקמרהש ודיפקה ;ןוכנה הבוגב םילוקמרה תא םקמל :בושח יכהו ,(!יניס קיטסלפמ
.תרחא ןזואל הנפומ לוקמר לכו ,(הפצרה לע אלו ,םכילעמ אל) םכלש םיינזואה לומ םיאצמנ
.תועלצ-הווש שלושמ םירצוי ןיזאמהו םילוקמרה ינש :ילאידיאה בצמה
(5  
תוברה לילצה תובכשמ קלחב ןיחבי אל רתויב בושקה ןיזאמה וליפא .סכנ הז תובוט תוינזוא
הלאכ ,ןגוה ריחמב תובוט תוינזוא שוכרל יאדכ .ויהיש לככ םיחבושמ ,ולש םילוקמרה ךרד
יניזאמ לש הצופנה היעבה תא תורתופ םג תוינזוא .תוכרבו תודבכב םיינזואה לע תובשויש
םע ."לזאזעל ,הזה שערה םע קיספהל" םהמ שורדל הטונ הבורקה הביבסה :םדקתמ קור
ילב רקוב תונפל םייתשב םג תמעור הקיסוממ תונהלו ,תיב-םולש תושעל רשפא תוינזוא
ףוחדל בהוא טנאיי'ג לטנ'ג תקהלמ רינימ ירק ןדילקה :השחמה .תלדה לע קופדת הרטשמהש
.השוע אוהש המ לכ תא עומשל רשפא יא תוינזוא ילבו ,ולש תוטלקהב םיצורע ןומה
(6  
,תשרב ישפוח םיצבק ףותישל היטפמיסה לכ םע .םירקמה בורב ,הז אל הז MP3
,הטמו 128 bitrate לש היצולוזרב םיצווכמה ולא רקיעב ,טנרטניאב םיאצמנה םישולשיפמאה
תא שפחל שי ,ךירצש ומכ הקיסומהמ תונהל ידכ .םולכ רוזעי אל .רוקמה ומכ םיבוט םניא
bitrate 192) רתוי ההובג היצולוזרב םיצבק רחא תשרה תא קורסל וא יתימאה קסידה
,םיצבק ףותיש תנכות ךרד הנושארל דראגלגנא תקהל תא יתעמששכ :השחמה .(הלעמו
.יתצמחה המכ יתנבה ,םובלאה תא יתאצמשכ קר .םילילצהו םילכה לכ תא יתטלקש יתבשח
(7  
הנזאהב םובלא ףא טופשל רוסא .רתויב השק תועט ."יתבהא אלו ,תחא םעפ הז תא יתעמש"
םשור ךמס לע תוריהמב טילחהל איה ,םדא-ינבכ ,ונלש תיעבטה הייטנה םנמא .הנושאר
םובלא תבהא אל םא וליפא .םירקמה ןמ לודג קלחב ,ונירכועב איה וז הייטנ ךא ,ינושאר
,םיזעונ ,ךרד-יצרופ םימובלא .תישילשו היינש תונמדזה ול ןת ,הנושארה הנזאהב םיוסמ
םעט .ידיימ ןפואב ןיזאמה לע םישבלתמ םניא םיינשדחו םיבכרומ ,םירגתאמ ,םיינקתפרה
תונמאב רבודמשכ ,רוציקב .תונתשמ תוגרדב העמטה ןמז שרוד אוהו ,שכרנ טנמלא אוה
לש Relayer םובלאה תא יתינקשכ :השחמה .ןמז ךרואל םכילע לודגל הל תתל ךירצ ,תיתימא
םישימח יתאצוה הז לע" :ימצעל יתרמא זאו הנושארה םעפב ול יתנזאה ,Yes תקהל
םג איצומ יתייה הז לע" :ימצעל יתרמא תיעיבר-תישילשה הנזאהה ירחא קר ."?םילקש
.עבוק אל ינושאר םשור :וזה השודקה הרפה תא טוחשל ןמזה עיגה ."םילקש םייתאמ
(8  
תושעל תיעבט הייטנ שי םדא-ינבל .תכרעמל ברקתהל אל ?םיבער ?םיאכודמ ?םיפייע
םובלאל ןיזאהל יאדכ אל ןכל .םיינוציח םיעוריאל םיימינפ חור-יבצמ ןיב םייגול םירושיק
השעי םכלש חומה זאש ןוויכ ,תישפנ וא/ו תינפוג הקוצמב אצמנ םכלש ףוגה רשאכ םיוסמ
םובלאל וניזאתש םעפ לכב .םובלאה ןיבל הקוצמה ןיב (ןבומכ ,ךרפומו) יטמוטוא רושיק
רשאכ קר תינעבות/תיתונמא הקיסומל ןיזאהל שי .ילילש ןפואב ביגי םכפוג ,תינשב אוהה
,םיבשוח םיבר םישנאש המל דוגינב .תונרעו ןוזיא ,החונמ לש בצמב םיאצמנ שפנהו ףוגה
לכב :השחמה .חרכהב םכחור-בצמ תא רפשל ונניא הדיקפתו ,ינחור לומקא הנניא הקיסומ
,יתושפיט בורב .אבצב יתישעש ש"טבאב רכזנ ינא ,Ok Computer םובלאל בישקמ ינאש םעפ
.תויווחה ןיב קתנל חילצמ אל ינא םויה דעו ,הכורא הרימש רחאל הזל יתנזאה
(9  
תרבדמ איה ,תילטנמורטסניא הקיסומב רבודמ רשאכ .אורקל וא ,םילימל בטיה בישקהל
םתא .הקומע תועמשמ ילעב םיטסקט ליכמ םדקתמה קורה ,םיבר םירקמב לבא .המצע דעב
תופרוצמ םילימה םא .םיטסקטה ןמ תומלעתה ידי לע תפומ-תריצי תולקב ספספל םילולע
רוציקב .טנרטניאב םילימה תא אוצמל תוסנל רשפא ,אל םא .ןויעב ןתוא אורקל שי ,םובלאל
םתא ,הקיסומל קר םיניזאמו ול םיבישקמ אל םתא םא .םכל דיגהל המ שי ןמאל :ץרמנ
סיסנ'ג תקהל לש Selling England By The Pound םובלאה :השחמה .לודגבו ,לופיל םילולע
?םתעדי אל ,המ .תדו תונרמוח ,תועיבצו עשפ ,ןמזה גשומ ,םייתרבח םירעפב קסוע
(10  
אלל הנזאה תרמוא תאז ,תיטטס הנזאהל השקתמש ימל ןיוצמ - הכילה ידכ ךות ןיזאהל
םע הנותמ תינפוג תוליעפ תבלשמ ,הלילהו ברעה תועשב רקיעב ,הנוכשב הכילה .העונת
תרדוח הקיסומהו ,הכילהה םצע ללגב םימודר םיכפוה אל חומהו ףוגה .ההובג זוכיר תורשפא
.עסמה ןמ קלחל תכפוהו רתוי קומע
(11  
אלש לילק בשחמ קחשמב רבודמ םא .דבוע הז לבא רזומ עמשנ - בשחמ קחשמ ןמזב ןיזאהל
חומה לש ירוטומהו יתוזחה קלחל רשפאמ קחשמה םצע ,תוקמעתה וא הבשחמ ידמ רתוי שרוד
ידכ יונפ רתונ ,תטשפומ הבישחו הבשקהב קסעתמה ,חומה לש רחאה קלחהש ךכ ,דובעל ךישמהל
תדבוע איה לבא ,הילאמ הרורבה וא הנושארה היצפואה אל טלחהב וז .םילילצה תא לכעל
.םימעפל
(12  

הנזאהל םיעטק

םיעירכמ םיטילקת

תמדקתמ תונכרצ

רודיבל תונמא ןיב

ןורטולמה

 

ישאר דומעל הרזח

Mitkadem.co.il