חזרה לעמוד הראשי

רודיבל תונמא ןיב

םדקתמה קורה לש תיתייעבה תרוסמה


העיגהש ,תיממעה לורנקורה תרוסמ ןיב השוב ילב בלשמ אוה .םייאלכ רוצי אוה םדקתמה קורה
ן'זויפ ,תיסאלק הקיסומ ומכ 'תוהובג' תוילקיסומ תורוסמ ןיבו ,ב"הראב ךומנה דמעמה ןמ
הריעצ םידוקיר תקיסומ ןיב ,תמכחותמ ,תבכרומ ,השדח החסונ רצי אוה .יאפוריא דראגנוואו
םג ותוא םיפקותו זא ופקת םיבר .םיקומע םיירוטסיה םישרוש תלעב 'הבישח' תקיסומ ןיבו
."יתוכאלמ"ו "ינרמוי" אוהשו ינגומוה וא "יעבט" וניא אוה יכ איה הצופנה הנעטה .ךכ לע םויה
.םויק תוכז ול ןיא יכ ,םויה דע ,םינעוטה םישנא אוצמל רשפא

ןיב חתמה :םדקתמה קורה לבוס ונממ ימינפה חתמהמ תעבונ הקומעה תויתייעבה שרוש
.רודיבה תיישעת תולבגמו יתונמאה שפוחה

 

?תונמא יהמ

הידפולקיצנא תרדגה יפ לע ,(עוצקמ וא/ו הכאלמ הרקיעב איהש ,תונמוא אלו) תונמא
."ןוימד וא תונמוימ לש יוטיב תועצמאב ,תועדומ ךותמ ורצונש היווח וא ץפח" :איה ,הקינטירב

ורצי םדא-ינב .בתכה תאצמה ינפל דוע ,תושונאה ימי רחשמ םייקה ,קיתע גשומ איה תונמאה
איה ללכ ךרדב .ןיעה ןמ תויומס ןקלח ,תובר תורטמ שי תונמאל .רחסמה תאצמה ינפל תונמא
םדא לש וכרד איה תונמאה .םירוהרהו תועד ,תובשחמ ,תושוחתל ,ישונא יוטיב יעצמא תשמשמ
.םירחא םישנאל וחומ ךותב םרוזה תא ריבעהל

 

לוכי ןמאה .רשוא ןיבו תונמא ןיב יחרכה רשק ןיא םג .ףסכ ןיבו תונמא ןיב יחרכה רשק ןיא
תושונאה תא חמשל דעונ אל ןמאה .תוינדבוא תויטנ לעב וליפא ,לבוס ,ינואכד םדא תויהל
תויהל בייח אל רסמה .ושאר ךותב ללוחתמש המ תא הל ריבעהל הסנמ קר אוה .חרכהב
תויהל לוכי אוה .יתרבח וא יטילופ אל םג ,טשפומ וא יטרקנוק אל ,לבוקמ וא גנעמ ,ימיטפוא
הממ ודמלי םירחא םישנאש הווקמ אוה .ותוא וניביש הפצמ דימת ונניא ןמאה .ןיטולחל ישיא
דימת יתונמאה רסמה .האלמ הרוצב רובעי רסמהש חיטבהל לוכי ונניא אוה .רוסמל ול שיש
.תונשרפ לש ךילהתב הוולמ

 

,םייטרקומד-יטנא םירטשמב .יוטיבה שפוח ןורקע לש תרזגנ איה תונמאה ,םיבר םינבומב
.תדסוממה תדה לע םויאכ תספתנ תונמאה ,תויטרקואית תונידמב .אטבתהל בחרמ ןיא םינמאל
העבטמ איה תונמא .ןוטלשה תוביציב העיגפל ששחמ הלבגוה תונמאה ,יטסינומוקה שוגב
לש וחומ ךותמ דימת האב תונמאה .התוללככ הרבחב תבשחתמ הנניא איהש ןוויכ ,תיתרוקיב
ןתינ יתלבו ,יחצנ אוה הרבחהו ןמאה ןיב חתמה .ךלמה אלו ביטקלוקה אל ,דבלב דחא םדא
.טרפה לש ויתופיאש ןיבו יתרבחה רדסה ןיב ,בורה ןיבו טועימה ןיב חתמה והז .ןורתפל

 

?רודיב והמ

תישונא תוליעפכ רדגומ רודיב ,טשפומ ןפואב .הילאמ תנבומ הנניא 'רודיב' גשומל תונשרפה
,תוגאדמ תעדה תא חיסהל ,ינמז ןקרופ קינעהל ,תויוחיתמ ררוואל ,ץחל ררחשל התרטמש
.רדובמה םדאה לע המיענ השוחת תורשהלו ,םידחפו תוקפס עיגרהל

 

תועצמאב תויהל לוכי םולשתה .םניחב דבוע אל ןרדבה .םולשת תרומת גונעת קינעמ ןרדבה
,עוצקמ איה 'תונמא'ש םירובס םינרדב .דובכ וא הדהא ,המורת ,ץפח ,תוכז ,האנה תבוט ,ףסכ
רוציל וכישמיש ידכ םייחב םתוא קיזחהל הכירצ הרבחה יכ םינימאמ םינרדב .סנרפתהל ךרד
םיכרד לע רקיעב םיבשוח םה .םלועה תא ךנחל םיסנמ םניא םינרדב .םיבבוסה תא חמשלו
.םיבאשמ םהילא םירזיש ןפואב ,םינכרצל הרומת קינעהל

 

גוס הכותב תמייקמ ,ןיפילח רחסמ לע תססובמה תישונא תוברת לכ .תילכלכ העפות איה רודיב
ץופנ דסומל רודיבה תא הכפהו רחסמה םלוע תא הללכיש עבטמה תאצמה .םינרדב דמעמ לש
רודיבה תיישעת לש החוכ תא ולידגה היזיוולטהו וידרה ,סופדה ומכ םייגולונכט םיחותיפ .רתוי
ןועברב חיוורהש ,ינסיד דיגאת איה ךכל המגוד .םוצע ילכלכ חוכ לעב םרוגל התוא הכפהו
.רלוד ןוילמ 400 לש םוכס (!םישדוח השולש קר ונייהד) 2003 תנש לש ישילשה

 

רודיב תיקפסכ המצע האור םירשעה האמה לש תירלופופה תיברעמה הקיסומה תיישעת
להקש המ (2 .רתויב בוטה אוה הברה יכה רכומש המ (1 :םיעודיו םיטושפ היקוח .םינומהל
לכ ותוא סינכהל ןתינ לבא ,וזה האוושמל ךייש וניאש רטמרפ איה תונמא (3 .לבקי אוה ,הצור
.םיחוורל םרות אוה דוע

 

תלגוסמ הנניא איה ילוא .ןמאל ןרדב ןיב לדבהב ריכהל הנכומ הניא וזה היישעתה יכ ןייצל שי
לש ךילהת תשרוד איה :רקיעו ללכ הטושפ הנניא הנחבהה ,השעמל .וזה הנחבהה תא ךורעל
ברקב .תוילכלכ תוביסמ ,רשפאה לככ וז הנחבה שטשטל םיסנמ םינוש םימרוג .תרוקיבו הבישח
,ןמא .שגדומ וניאו לדבומ וניא Entertainer תמועל Artistחנומה ,תולודגה הקיסומה תורבח
קפסל בייוחמ ,וישכע ןאכ חסונש ןורקעל המאתהב ,ןרדב .ומצעל קר בייוחמ ,ןמא ותויה םצעמ
תא םיאור םה יכו 'תונמא םישוע' םהש םירמואו םינייארתמ פופ-ילילא רשאכ .ולש להקה תא
.תורוב ךותמ םירבדמ וא ןיעדויב םירקשמ םקלח ,'םינמא'כ םמצע

 

םיבאשמכ – דחאכ םינרדבו םינמא – םיאקיסומה לכ תא האור הקיסומה תיישעתש ןוויכמ
.ןפלואב םיקיפמ םה התוא תרצותה יגוס ןיב לידבהל השקתמ םג איה ,םדא-ינבכ אלו םייפסכ
רבודמ םירקמה לכב .קדצב ורמאי םה ,דחא לעפמב םירצוימ ,רבד לש ופוסב ,םימובלאה לכ
.הנממ סנרפתהל םיצור םינמאה ,ונעטי םה ,םירקמה לכבו ,'הקיסומ'ב

 

ןוילמ ?םיפלא תרשע ?שדוחב רלוד ףלא ?הסנרפ יהמ .ידמ טשפומ תצק חנומ הז ?סנרפתהל
הפיאו ?גלפומ רשוע ןיבו הריבס הסנרפ ןיב לובגה רבוע הפיא ?הנשב ןוילמ םירשע ?הנשב רלוד
יתמו 'רשעתמ' ןמא יתמ ,'סנרפתמ' ןמא יתמ עבקי ימ ?החוור ייח ןיבו תותיחש ןיב לובגה רבוע
םיריחמ םלשמ ולש להקה דועב ,ידמ רתוי חיוורמ ןמאה יתמ עבקי ימ ?'רחסמתה' אוה
?רנוילמל ךופהי ןמאהש ןינועמ ללכב להקה םאה ?ותונמאל ףשחיהל ידכ םיעקפומ

 

ודבע אל םדקתמ קור םישועו ושעש םיאקיסומה .קיר ללחב לעופ אל ,ןבומכ ,םדקתמה קורה םג
םהיניב תומיעהש ,םישגנתמ תונורקע וברקב םילעופ ןותנ עגר לכב .האלמ תוריח ךותמ םעפ ףא
,ליניו טילקת לכ לע תחצנומ ,ןבומכ ,האצותה .םהמ דחא לש אלמ וא יקלח ןוחצינב םייתסמ
.ילטיגיד הקיסומ ץבוק וא יד-יו-יד ,קסיד טקפמוק ,וידוא תטלק

 

תושעל זעהלו תומכסומ ץורפל ןוצרהמ עבונ אוה :הזה ןונגסה לש תויטנלוויבמאל בל ומיש
הסנמ אוה .בוחר תוניפבו תויונחב שרוד לכל תרכמנ האצותה ךא – םלועמ ושענ אלש םירבד
היזיוולט ,וידר ומכ םיירלופופ הצפה יצורעב שמתשמ לבא – הקיסומהו לילצה תוהמ תא רוקחל
לאידיאה תא םישגהל הסנמ אוה .תויחל ידכ תומוסרפ םירכומ םלוכש ,תינומה תונותיעו
םדקל ידכ םיחושק םייקסע םיפוג םע םיכבוסמ םיזוח לע םתוח לבא – יולת-יתלבה יתונמאה
."םינכרצ"ה ברקב ומצע תא

 

םירבדמ היתונורקעש ,תונמאה דחא דצמ :תודוסי ינש ןיב עורק םדקתמה קורהש רמול רשפא
בצינ ינש דצמ .יקנ ןופצמו תומכסומ תריבש ,ששח אלל ימצע יוטיב ,תורשפ-תרסח תונכ לע
אלו םיצור םהש המ תא םינומהל קינעהל ,ריחמ לכב החלצה גישהל ףאושה ,ירודיבה טנמלאה
ךותמ תויחל ,ללכה תבוטל רשפתהל ,סנרפתהל לכ םדוק ךירצ רוציל ידכש דימת ריכזמ ,רתוי
.ידמ רתוי דחא ףא ךרדב ןבצעל אלו םוחתה תא תולהנמה תוילכלכה תורגסמה םע ןילמוג יסחי

 

הכסף והאמן - קולאז' אמנותי של דיויד בואי ושטרות מאה שקל, מאת אורי ברייטמן

 

רדסב היה תישארב

ןפואב ןימאה םהב םייתונמאה תונורקעה יפל רקיעב לעפ אוה ,וילותיחב היה םדקתמה קורהשכ
,תיתבשחמ הימונוטוא לע רומשל הסינ ,רשפאה תדימב םיירחסמ םיביתכתמ םלעתה אוה .יעבט
הבורקה הביבסל םיינוציח תורוקממ הארשה בואשל שקעתה ,תומייקה תוסיפתב קפתסה אל
לדתשה :לכמ בושח ילואו ,הריציה לש קסופ-יתלב לולכשו תיתגרדה תומדקתה לע דיפקה ,ולש
.ןותנ עגר לכב ומצע םע ןכ תויהל

 

הריציה לע םהיתותוא תא ונתנו םתמצוע תא רודיבה תוחוכ וליעפה ,וכרד תליחתב וליפא לבא
,םייסיסב קחשמ יללכל תודמציה הבייח םיטילקתה תורבח םע היופכה תירבה :תרמגומה
תובוח ,וב בשחתהל שיש ןכרצ לאכ להקל תוסחייתה קידצה הסנרפ ירחא ימוימויה ףדרמה
םיצירעמה ץחל ,םיקחוש תועפוה יבוביסל תאצל םינמאה תא וצליא ןמזה םע ורבצנש םיילכלכ
יניצר ןויתיפ שמשל וכישמה תוריכמה ידעצמו םירצויה לש יאמצעה תעדה לוקישב עגפ םיעובקה
.רוצייה-ספ יקוחל וענכנו ץחלב ודמע אלש ולא רובע

 

רמישש אלפומ ןוזיא םייקתה ,תונמאה תונורקעו רודיבה תיישעת יצחל ןיב תומיעה תורמל ךא
,םיעבשה תונש יהלש דעו םישישה תונש ףוסמ דמעמ הקיזחהש העוב ךותב םדקתמה קורה תא
הנממ הנהנו תרצותה תא ךרצ להקה ,הפוק ושע םיטילקתה תורבח :םידדצה לכ וחיוורה הבשו
הדימב םמצע םע םימלש ויה םינמאה – לכמ בושחהו ,הריבכ תילאוטקלטניאו תישגר האנה
.האלמ התיה הינומרהה .תקפסמ

 

 

ילילשה ךפהמה

ילכלכה רבשמה .יוניש לש םינמיס תולגל הקיסומה תיישעת הלחה םיעבשה תונש יהלשב
.התוללכב רודיבה תיישעת לע םג עיפשה ןוכיתה חרזמב טפנה רבשמ תובקעב לחהש ימלועה
ןוזח לש תוגגופתהו תירוביצ תותיחש ,הפירח תילכלכ הקוצמ ללגב הדלונ קנאפה תכיפהמ
הכפה היישעתה .םיחרפה תשרומו םישישה תונש ןהל ומייתסה .ימלוע םולש לע רבידש
ילעב ,םישדח עוצקמ ישנאב ואלמתה םינושה םיגרדה .הקלקלחו תיקוויש ,רתוי תיעוצקמ
וצרש ,תושדח םינפ עיפוהל ולחה ףנעבו הרמגנ היפוטואה תגיגח .הייקנ תיקסע היצטניירוא
.פופה םלוע לש הלודגה הגועב םהלש חתנה תא לבקל

 

םשייל ולחהו רודיבה תיישעת תלעופ םמשב םיכרעה םע האלמ הרוצב והדזה וללה םישנאה
העבראב ואטבתהו תוריהמ ויה םדקתמה קורה ינמא לע תועפשהה .תפרוג הרוצב םתוא
:םייזכרמ םיכילהת

.פופה תיירפמיא רבע לא הקירע (1  
.תוינרתחו תושדח תורוצתב לבא ,םישדחה םינוויכב בלתשהל ןויסנ (2  
.תוננערו תונטק ,תויאמצע םיטילקת תורבחל וא םיירוקמ םייתונמא תונונגסל החירב (3  
.תוליעפה תקספהו תטלחומ תוקרפתה (4  

 

תשרב ורדושש םיפילק-ואדיו .רוהטה רודיבה לא רבעמה ןמיסב ,רומאכ ,ויה םינומשה תונש
תואריהל בושח .'קול'ה אלא ,רקיעה אל איה הקיסומה :שדחה רסמה תא ץיפהל ולחה MTV
לש תוישיאה-ןחלופ .ליניו יטילקת קר אלו ,תוצלוחו םירטסופ םג םירכומ ונחנא יכ ,בוט
,תושדח רודיש תוינכות תונבל ולחה וידרה תונחת .הרידא הצואת סופתל לחה םיבכוכה
קורה יצולח ועבטש םינושארה רפעה-יליבש ינפ לע .קיודמו ריהמ ,יקנ וק לע תוססובמה
,ינתוואר ,ץצונ פופ לש תוקיהבמ תודרטסוטוא ונבנ םינושארה םהיתועסמבו םהילגרב םדקתמה
.עצקוהמו יביטלופינמ

 

המוחהו םוהתה

לש םוהת הרעפנ יכ האלמ תוירחאב רמול רשפא .ןמאל להקה ןיב קומע רעפ רצי שדחה בצמה
תא .םיטילקתה תורבח אבצב לייחכ לעופב תרישש ,לוכיבכ-ןמאה ןיבל םימתה ןיזאמה ןיב שממ
ףוריצ אל הז .קיודמ ןפואב 'The Wall' המובלאב דיולפ קניפ תקהל ,לשמל ,האטיב הזה ךילהתה
ןמאל להקה ןיב םוהת התוא :לכמ רומחהו .םיעבשה תונש ףוסב קוידב אצי םובלאהש םירקמ
.םדקתמה קורה םוחתב םייתעבש הקומע התיה פופ/קורה

 

תנשמ Owner of a lonely heart 'סי' תקהל לש עודיה םרישב אוצמל רשפא ךכל תיסאלק המגוד
קורב רתויב תירלופופה הקהלה לש תירחסמה הריירקה תגספ היה הזה רידאה טיהלה .1983
דוגינב תאזו ,םלועב וידרה תונחת לכב ,ירחא הנש םירשע טעמכ ,םויה דע ןגונמ אוה .םדקתמה
.תטלחומ תומלעתהל הכוזש ,הקהלה לש התריצי ראש לכל

 

,תוריכמה ידעצמ לכל בברוש םמש .המוצע תילבולג הפישח רבע לא 'סי' תא ףחס חילצמה רישה
ימוכס ,תובהלנ ויה םיטילקתה תורבח ,םינייאורמה תמישרל םתוא וסינכה תרושקתה יעצמא
םהייח תגספ וז התיה .הצפהה יצורע ראשו םיגולמתמ םיאקיסומה יסיכל ומרז םירידא ףסכ
זא דע התיה 'סי' .הייחתל םתוא המיקה איה ,הקיסומה תיישעת תניחבמ .ירודיבה בחרמב
.תילכלכה העדותל הבש איה עתפל .םעט-יעבוקו םיאנותיע יניעב "התמ" הקהל

 

תיתוכיאה הקיסומהו הקהלה יצירעמ תליהק – ירק) רוהטה יתונמאה בחרמב ,ליבקמב ךא
ץוחמ לא ואקוה ,דחאכ םלוכ ,'סי' תקהל ירבח .באוכו ךופה ךילהת לח (םינושה היגוסל
,םידגוב לאכ םתצרעה יאשומל וסחייתה לומתא ודלונ אלש םיקיתווה םיניזאמה .ןואתנפל
.ןבומכ ,תיביספה םתמכסהב ,םילודגה םיל"כנמה ידי לע ותחשוהש טוח-לע-תובוב

 

םייטפשמ תוברק .הקהלה תודלותב רתויב הרומחה לפשה תדוקנ םג וז התיה ,המאתהב
גייס אלל העינכו םירבדה ולהנתה הבש ךרדהמ הקומע הבזכא ,יתונמא ךרד-ןדבוא ,םירירמ
וערק (רתוי רחואמ םינש 7 יתוכאלמ דוחיא םהילע ופכש) םיטילקתה תורבח ילהנמ יביתכתל
.תורחא תובר תואמגוד שי לבא ,דחא רופיס קר הז .םירזגל הקהלה תא

 

םיבחרמ ינש ןיב הדרפה

תדוקנ אלל הז דצל הז םילעופה םיליבקמ םיבחרמ ינש ,תמיוסמ ןמז תדוקנב ,ןכ םא ,ונינפל
לע הריתעהש תינומהה רודיבה תיישעת תבצינ דחא דצמ :םמצע םינמאה דבלמ תנסרמ שגפמ
לא הילילא תא הטעבש ךכב תיתונמאה הליהקה העיתפה ינש דצמו ,רשועו הליהת םינמאה
.םירחא םיהולא שפחל האציו ,שדקמל ץוחמ

 

(הז ךילהת ףקשמ תילגנאב To Sell Out יוטיבה) 'םיבכוכה תדיגב' תמוארט התיה הקזח הכ
תלבקתמ והשלכ םדקתמ קור ןמא לש תירחסמ החלצה לכ יכ דע ,םיצירעמה יגיהנמ יניעב
תיתונמא תונכו האלמ הקדצה ךותמ האב םא םג ,החלצהה םצע .םויה דע תינושאר תונדשחב
םיממורמ םה :םיבר ברקב שממ לש גהנמ חתפתה .בואיס םע ההוזמ ,לעופב השממתהש
לע זירכמ אוהשכ תוחנאל ותוא םישטונ ךא ,ינומלא אוהשכ םהילע בוהאה ןמאה תא םימדקמו
.ולש קנבה ןובשחב תיבויח הרתי

 

רחאל ,םדקתמה קורה תייליהק ברקב החתפתהש 'היגרלא' לע דיעהל ידכ הב שי וז העפות
ומכ קוידב .ישפוחה קושה לש םיירחסמה תוחוכה שבכמ לש התיחשמה ותעפשהל הפשחנש
וילע הבוהאה הקהלה יכ הלגמ אוהשכ יטמוטוא ןפואב םטאנ יתוכיאה ןיזאמה ,סנוא ןברוק
.תוריכמה ידעצמב ,ןלציל אנמחר ,העיפומ

 

יעבט קלח אוה - בואיסו הכיפהמ ,זובו הדיגס ,הייחדו הצרעה לש - הזה קסופ-יתלבה ךילהתה
ןיב חתמה ,תאז תמועל .ללכב קורה תוברת לש דוסיה-ינבאמ תחא םגו ,ישונאה תוברתה ןמ
קורה לש תיתונמאה הרמויה ללגב אקווד .םדקתמה קורב דחוימב ףירח תונמאל רודיבה
סחייתמ ןמאה ובש בצמ לכלו ,תרחסוממ הווחמ לכל רתוי שיגר יביסרגורפה להקה ,םדקתמה
.תכלהמ םינמוזמ תבאשמ לאכ ולש להקל

 

לבח לע ןטוטהלכ ,םינידע םינורמת עצבל יביסרגורפה ןונגסה חילצמ ,רתויב םיפיה ויעגרב
ירותסמה ,דיתעו תרוסמ ,ןועביקו שודיח ,םזימרופנוקל דרמ ןיב ,ץראל םימש ןיב חותמ
ירחסמה ,ךומנהו הובגה ,יתונמאהו רדבמה ,םמוקמהו הנהמה ,רגתאמהו עיגרמה ,ימוי-םויהו
ובו ,םידגונמה תודוסיה לכ ןיב יטגרניס ןוזיא גשומ םהבש םירידנה םיעגרה םה ולא .ישפוחהו
בושו בוש ,ואבש תמועלכ םימלענו םיעיפומה - ולאה םיעגרה תא .םירכשנ ןמאהו להקה םיאצוי
.עגרכ םישלוג םתא וב רתאה גגוח - והשלכ רדס לכ אלל

 

?םדקתמה קורב הרי ימ

הז תא דוקרל רשפא יא

םדקתמה קורהו הקיסומה יצורע

לאטמ דגנ ביסרגורפ

םיעלקה ירוחאמ

רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םימובלא תורוקיב / םינמאו תוקהל

www.mitkadem.co.il

Email: uribreitman@yahoo.com