חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

Animals Pink Floyd
Animals

1977 EMI Records

UK
(41:38)
PinkFloyd.co.uk

ןמקילג רמוע :תפסונ תרוקיב
24/7/04
םישודיח ירחא םיידימתה הישופיחב העודי התיה התליחתמ שממש הקהל איה דיולפ קניפ
אל םיינפלוא םיטקפאו םירזומ םילילצ עומשל היה רשפא ןושארה המובלאב רבכ :םיילקיזומ
המצע תא האיצמה הקהלה 1973 דעו זאמ .המצע הקיזומהמ דרפנ יתלב קלח ויהש ,םייתרגיש
דצמ .התפוקתב תונינעמהו תונווגמה תוקהלה תחאל התוא ךפהש המ ,םובלא לכב ךרעב שדחמ
.ןגנל םיצור םה המ לע 'םירוגס' ירמגל אל ןיידעש םיריעצ םיאקיזוממ תבכרומ איהש חיכוה ינש

 

שיו) םיאקיזומ גיצמ אוה .וזה םישופיחה תפוקת ירחא רבכ עיגה 1977 תנשב אציש "זלמינא"
םה ךיאו תושעל םיצור םה המ קוידב םיעדויש (ךשמהב עיגנ ךכל לבא ,"יאקיזומ" -ורמאיש
.תאז תושעל םיכלוה

 

העפשהה תא ועיפשהש הלא ויה ,הקהלה ךותב ינשהו יתרבח-ללכ דחא ,םיירוטסיה םיכילהת ינש
הללוחתהש קנאפה תכיפהמ אוה ןושארה ךילהתה .הזה םובלאה לש ויפוא לע רתויב תערכמה
םא ,עדומ תת ןפואב) עיפשהש רבד ,טעמכ הסגל "ביסרגורפ" הלימה תא הכפהו םינש םתואב
הקיזומל וברקתהו ידוחייה ןייפוא תא ודביאו וכלהש ,'תומדקתמ'ה תוקהלה לע (יתוא ולאשת
.רתוי תיביסרגא טעמ – הז יפיצפס הרקמבו ,הברהב תיטסימיספ ,רתוי הטילק

 

ךכ לכ ןיאש ,'ינסרוד' דנואסב רתויו ,הקהלה תא ןייפאש 'יללח'ה ןווגב תוחפ הברה עגונ 'זלמינא'
תעמשנ רומליג דיוויד לש הרטיגה וליפאש ןייצל רשפא) עמש אלש ימל ותוא ריבסהל ךרד
לש 'תויביסרגורפ'ה .(ולש אלפנה 'ץאטה תא דבאלמ קוחר רומליג יכ םא ,רבעבמ רתוי תיביסרגא
תורמלו .רדגומ טפסנוק םע תכשמתמ תחא הריציכ רמוחה ןוגראב רקיעב תאטבתמ "זלמינא"
רבחתהל תיסחי בר ןמז חקל ילו רחאמ ,דחוימב טילק םובלאכ זלמינא לע עיבצמ יתייה אל -תאז
.הקהלה לש םירחא םימובלאל תיסחי ,וילא

 

ןובשח לע סרטוו ר'גור לש ודמעמ תוקזחתה אוה דחוימב הזה םובלאה לע עיפשהש ינשה ךילהתה
רמז-טסיסאבה לש ותוטלתשה תמלשה תא השעמל ןייצמ הזה םובלאה :םירחאה הקהלה ירבח
תא בתכ ,(1968) בכרהה תא טראב דיס לש "ותביזע" זאמ רבכ יטננימוד היהש ,סרטוו .הקהלה לע
אוה הנושארל ןאכ לבא ,(Dark Side of the Moon) 1973 זאמ רבכ הקהלה לש םיטסקטה לכ
.םורתל המ היה אל ,רבתסמ ,טייר דר'צירל .הקיזומה לכל טעמכ םג יארחא

 

,תויחל תישונאה הרבחה תאוושהב דקמתמ אוה םעפה :רסמ וירישב ריבעהל הסנמ סרטוו ,ליגרכ
,םייעמשמ דח סרטוו לש םיטסקטה .לוורוא 'גרו'ג לש 'תויחה תווח' רפסה ןונגסב הירוגילא ןיעמ
.תחנזומ אל הקיזומה לבא יטננימוד םנמא סרטוו .םילועמ יתעדלו ,םיבאוכ ,םייטסימיספ
תנווגמ הקיזומה .דיולפ קניפ לש רחא 'לודג' םובלא לכמ תילקיזומה ותמרב לפונ אל םובלאה
,רומליג לש הרטיגה לבא תשגרומ ישוקב טייר דרצ'יר ןדילקה לש ותמורת םנמא .תועתפה האלמו
ולש העיגנ לכ ,ות ףא זבזבמ אל ,ולגרהכ ,רומליג :אלפנ תעמשנ ןיידע ,הייפוא תא התניש םא םג
וילע הרמאנש הקוחש האשילק הזיא דוע םכמצעב ופיסותו ,השודק תליהב הפופא םירתימב
.ולש תניוצמה הניגנהמ המואמ דביא אל רומליג ,הזל ארקנ אלש ךיא .(טלחומ קדצבו)

 

תא רוציל וכישמה זאמו ,1973 תנשמ ךרעב םמצע תא איצמהל וקיספה רבכ דיולפ קניפ ,רומאכ
הזל ארקא ינא ,"החסונ" הזל ארקיש ימ שי .ידמ רתוי חתפתהל ילב ,םהל תיניפואה הקיזומה
וניא ,'רחשה ירעשב ןלילחה' ומכ תומכסומ רבוש וניא הזה םובלאה ,ךכ וא ךכ ."שבוגמ ןוזח"
ומכ ,רבעב ינשדח עמשנש המ .רבד שדחמ וניא השעמלו ,'חריה לש לפאה דצה' ומכ ךרד ץרופ
טקפאש רמואשכ יתיא ומיכסיש שי :וישכע רכומ עמשנ ,הקיזומב םיבלתשמש םידחוימ םיטקפא
שמושמ קימיג הזש ודיגיש שיו ,הקיזומהמ ילרגטניא קלח אוה Pigs רישב ריזחה לש הריחנה
.רבעה תליהת תא רזחשל ותרטמש

 

רחאמ ,תובישח הזל ןיאו טעמכ ונימיב ,ימעטל .רתוי תישיא הלאש רבכ וז ?עירפמ הז המכ דע
:םירחא לע הלש העפשהה תוחפו המצע הריציה לש הייפוי רקיעב הז םויה ךירעהל ראשנש המו
הזו ,הניחב םושמ ךרד ץרופ היה אל ,"זלמינא" ל םדקש ,Wish you were here םובלאה םג ירה
סרפ ,ןיידעו .הקהלה לש (ימעטל רתויב הפיה) רתויב םיפיה םימובלאה דחא תויהל ול עירפה אל
.םעפה ולבקי אל רבכ םה תוירוקמ לע

 

אוהשכש דועב ,תירוטסיהה המרב תובישח רסח טעמכו חינז םובלא אוה "זלמינא" ,םוכיסל
,1975 תנשמ ומדוק ומכ .וזה תניוצמה הקהלה לש םיקזחה םימובלאה דחא אוה ומצע ינפב דמוע
,ןיוצמ םידבוע םינחלה ,דימתמ םיקזח םיטסקטה .אלפנ עמשנ ןיידעו ,םוקמה ותואב ךרוד אוה
8.5/10 :ןויצ .ונמיע דוע רומליג דיויד :בושח יכהו ,וכרוא לכל םרוז םובלאה

 
 


?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com