חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


National Health - Missing Pieces National Health
Missing Pieces

1996 VoicePrint Records
UK
(56:20)

Calyx Site
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
28/1/03

רחאל םיעבשה תונש ףוסב הקרפתה (לשוכ ירבע םוגרתב 'תימואל תואירב') "'תלה לנוישנ" תקהל
םתוא איבה ןאוג ןלא ןדילקה לש ותומ .(תודרפנ תורוקיב ואר) םילועמ ןפלוא-ימובלא ינש
הרשע-שמחכ .ןיעה ןמ ןיטולחל ומלענ וירחאלש ,(D.S. Al Coda) ןורחא ישילש םובלא טילקהל
לש םיפסונ םיטלקומ םירמוחל יעבט שוקיב הרצי םדקתמה קורה ינפסא תליהקו ,ופלח םינש
.הקהלה

 

ןפלוא-יעטק ללוכ אוה .1975-1979 םינשה תא דעתמש ,הזה רחואמה םובלאה דבועו ףסאנ ךכ
תויח תועפוהמ תורידנ תוטלקה ,(ליניוה לש ךרוא-תולבגמ ללגב) טילקת יבג לע תולעל וכז אלש
םייחל ותפתוש ,ןיקסג הרברב :תרמז) םובלאה דובכל 1995 תנשב דחוימב טלקוהש שדח עטק םגו
.ובורב בוט עמשנ קסידה ,לילצ-רופיש לש תומדקתמ תויגולונכט תוכזב .(הווהב טראויטס לש
.תדפקומ רוזחש-תדובע הפ התשענ

 

,סיסנ'ג םע םג דבעש ,ןוזמירק גניק ,'סי' רבח) דרופורב ליב ףפותמל ןיזאהל הרידנ תונמדזה וז
הימובלא לכב רסחש ביכרמ ,המבה לע הקהלה םע ןגנמ (םירחא םיבר םיבכרהו לאט ורט'ג
גיהנמו ,לבמאק ('טנומ') קרידל םיכייש םובלאב םינחלה בור .(כ"דב ףפותמ לייפ פיפ) םירחאה
םעפ ףא םיעטקה ,'תימואל תואירב' לש ההובגה ותמרב בכרהמ הפוצמכ .טראויטס בייד הקהלה
.םקמועל תדרל ידכ תובר תונזאה תושרדנ דימתו ,םיממעשמ אל

 

טראויטס הדוותמ ,"םיכבוסמ יכה םירמוחה תא בותכי ימ תורחת ונישע ,הזה בלשבש בשוח ינא"
.תלוכמל ךרדב םזמזלו רוכזל דואמ השקש םינחלב תנייטצמ הקהלה ,ןכאו .ול ינייפואה רומוהב
.םדקתמ קורל יטירב זא'ג ןיב ידוחיי בוליש ,יסאלק 'ירברטנק' אלא ,זא'ג אל םגו פופ אל הז
ינש ןיב גולאידה .'דנומאה'ה ןגרואו 'גומ'ה רזייסיתניס ,'רדנפ'ה רתנספ םיבככמ ,ליגרכ
החיגמ סנוסרפ הדנמא תרמזה םג .בלה-תמושת בור תא ךשומ ,טראויטסו ןאוג ,םינדילקה
.הפי הדובע השועו ,םיעטק השולש-םיינשב

 

תרוצ .וזה הקהלל הנזאהמ הליחתב עתריי ילוא ,ףסכ לש תיפכ לע ולש 'גורפ'ה תא לבקל ליגרש ימ
םיעטקה הנבמ .ןיזאמה לע לקהל וא ףנחתהל ןויסנ םוש ןיאו ,הליחת-הנווכב תכבוסמ השגהה
םיביטומ ןיבו רותליא ןיב ןחבאל דואמ השקו ,תורכומ תויסאלק תוינבתל תייצמ ונניא
רותליאה תא םיליחתמ םינגנה יתמ ןיזאמל רורב וב ,זא'גה םלועל דוגינב .םיבותכ םיילקיסומ
םיששוח אל םשו הפ .תרגסמל שפוח ןיב דימתמ חתמ םייק ןאכ ,ותוא םימייסמ םה יתמו
ישוקה רקיע .םמעתשהל אל ידכ רקיעב ,םיילאנוט-א םיווקב שמתשהל טסירטיגהו םינדילקה
בכרהה תא ךפוהש המ הז ילואו ,וללה םיווקל (ונלש חומה) תיגולויב-תיגולוריונה תולגתסהב ןומט
.הדימלה יאת לש תיביסמ הלעפה תשרוד הנזאהה :הלימה לש קומעה ןבומב 'יביסרגורפ'ל

 

תרשפאמה ,הבחר תילקיסומ הלכשהב םיניחלמה ונחינ אלמלא דחוימב ןיינעמ היה אל הז לכ
ןורשיכה לא .ןפוד-יאצוי םיידולמ םיווק המכו םישיגר םידוביע ,םיקתרמ םילולצמ תונבל םהל
יעוצקמ ןפואב וקסע םיברועמה בורש ןוויכ ,הטלקהו העפוהב בר ןויסנ ףרטצמ תונמוימהו
,םימדוקה ןפלואה ימובלא תא (בהואו) ריכמ רבכש ימ .הקהלה תמקה ינפל םינש רשעכ הקיסומב
ילגנאה 'ירברטנק'ה ןויכראל הבושח תפסות הווהמה ,הזה רידנה ףסואל םג אדוותיש יואר
8.5/10 :ןויצ .רחואמה םדקתמה קורה ןואיתנפלו


National Health - National Health

National Health - Of Queues and Cures


 

תובוגת?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com