חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Mike Oldfield - IncantationsMike Oldfield
Incantaions
1978 Virgin Records
UK
(72:42)

MikeOldfield.org


ןמטיירב ירוא
:תרוקיב
18/1/03

1973 תנשב אציש ,זלב רלבויט ,ןושארה ומובלא תוכזב םלועב םסרפתה דליפדלוא קיימ
ןייארתהל לחה ךא ,םויה דעו זאמ הקיסומה תיישעתב ליעפ אוה .םיקתוע ינוילמב רכמנו
.ישימחה ומובלא אצי אבש ,וז הפוקתב קר הנושארל להק לומ עיפוהלו תרושקתל

 

העבראמ בכרומ אוה .'םיפושיכ' וא 'םישחל' איה םובלאה םש תועמשמש עבוק ירבע-ילגנא ןולימ
ןוויכ ,תצלואמ איה הלאכ םיקרפ-תתל הקולחה .תוקד 17-20 לש ךרואב דחא לכ ,םיקלח
לכל ,בוחסל ןכומ היהש ,רחרחש ליניו טילקתב דצ לש וכרואל דליפדלוא לבגומ היה תע התואבש
.תוקד םירשע ,רתויה

 

ידכ ץמאתהל שרדנ ןיזאמהש ךכ ,לופכ טילקת לע ספדוה ,םיעבשה תונש יהלשב רואל אצישכ
הינופמיסהמ םשרתהל רתוי לק םויכ .ינדי ןופיטפ יבג לע התומלשב הריציה תא עומשל
ילטיגיד טמרופב הנושארל אצי םובלאה .דחא ןטק קסיד לע הל תחנומ איהשכ ,תאזה הרצק-אלה
תנשמ תשדוחמה האצוהה תא קר שפחל דואמ יאדכ ךא .1991 תנשב בוש ךכ רחאו ,1985 תנשב
.ןי'גרו תיבמ (HDCD) תחבושמ רסמיר תייגולונכטב שדחמ הכרענש ,2000

 

בתכ דליפדלוא .תאזכ הקיסומ םע קסעתהל םיצור אל וא םילוכי אל קור ירקבמש יאדול בורק
ךשמנש הז ,עצוממה קורה ריש לש הזמ ןיטולחל הנוש הלש המישנה ךרואש ,ףקיה-תבחר הריצי
וניזאהש םירקבמה תיברמ ןכל .פופה תיישעתו וידרה ,בחרה להקה םיאתהל רומאו ,תוקד עברא
.ונממ ובהלתה שממ אל הזה םובלאל

 

יטיא בצקב חתפתמו ,םייטרקנוק םיילקיסומ םיאשונ לש תיסחי-ןטק רפסממ בכרומ 'םישחל'
חרזמל םג טיבמ אלא ,הנחלה לש תויסאלק-תויברעמ תורוסמ לע קר ןעשנ ונניא דליפדלוא .תיסחי
םיות הנומש לש דחא 'לודג' דרוקאמ רקיעב םסקומ אוה .תיטיסילמינימ הקיסומלו קוחרה
תונווגמ תויצלופינמ וב עצבל קיספמ אלו ,הינופמיסה תלחתהב דימ גיצמ אוה ותואש ,םינוש
.ךרדה לכ טעמכ

 

ילב הרשש םישנה תלהקמל םיסחייתמ אל םא) ןיטולחל טעמכ ילטנמורטסניא ןושארה קרפה
םינש שולש אציש ,Ommadawn םדוקה ומובלא לש יתונמאה ןוויכה תא דואמ ריכזמו ,(םילימ
.םילילח לע םיליבומ םידיקפת םילבקמ ,דליפדלוא ירט ,קיימ לש ויחאו לב ןאיטסבס .ןכל םדוק

 

(Maddy Prior) רוירפ ידאמ המיסקמה תיטירבה תרמזה תא גיצמו ,תיסחי עיתפמ ינשה קרפה
אוה .הרשע-עשתה האמב הבתכנש ,ולפגנול-'תרווסדוו ירנה ינקירמאה ררושמה תאמ הריציב
רבודמ .הרטמ אלל ומצע לע רזוח אוה וליאכ ,רזומ עמשנ הנושאר הנזאהבו ,תיסחי יטטס
הקיסומ יניזאמל תוינייפוא ןניאש תונוכת יתש ,זוכירו חור-ךרוא תשרודש ,תינחלופ הקיסומב
.תיברעמ תירחסמ

 

עטקה ןמ םיאשונה לע רזוחה ,דליפלוא לש ינייפואה 'הובג'ה הרטיגה לילצ עיפומ ישילשה קרפב
.םסרופמה Tubular Bells םובלאב ומכ תצק ,םיריהמו םיכורא םיאולוס לע רתוול ילב ,ןושארה
.םדוקה קרפהמ תיטסיהדובה הוולשה תא ןזאל ידכ ילוא ,ץיחלמו ריהמ ,יביסרגא רתוי ןאכ ןחלה
.תויזואוטריו תוקרבה הברה הפ ואצמי (םידמלתמ םיטסירטיגו) ינופמיסה םדקתמה קורה יבבוח

 

םילכב שומיש ךות םעפה ,ןושארה קרפהמ םיאשונה םתוא תא חתפמו בש ןורחאהו יעיברה קרפה
רבוש עתפל ;הז קרפב ףפותמ םגש ,ןלרומ רייפ עוציבב טנפהמ ןופרביו דוביע םהיניב ,םירחא
תא הרצקב תרמזמ ילאס ותוחא וב ,יתרומזתה םויסה תארקל חתמ הנובו תינבתה תא דליפדלוא
.ןוסנו'ג ןב ינתבזילאה ררושמה תאמ 'היתניסל הדוא'

 

I'm Guilty ינצפוקה לגניסה תא דליפדלוא איצוה ןכלו ,וידרה תוינכותל הינופמיס סינכהל השק
לש ופוסב .ךכש בוט ילואו ,קסידב ללכנ אל לגניסה ;םיטיהלה ידעצמב םובלאה תא םדקל ידכ
השעיש םירבדל האוושהב תינרמש טעמ ,הכורא ,תיטסבמוב אל ךא תינתפאש הריצי וז ,ןובשח
םידוביעבו םיניינעמ םיינומרה תונויערב השודג ךא ,(רגתאמה Amarok םובלאה ,לשמל) דיתעב
8.5/10 :ןויצה .דרופדב דיויד תאמ םיבוט םייתרומזת

 


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיברתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com