חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב

PFM - The World Became the World PFM (Premiata Forneria Marconi)
The World Became The World

1974 Manticore Records (LP)
1997 Numero Uno & BMG (CD)
Italy
(40:00)

Pfmpfm.it
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
15/6/03

רתויב תחלצומהו תמסרופמה תיקלטיאה םדקתמה קורה תקהלל םויכ תבשחנ PFM
הריירקה .Museo Rosenbach םג ילואו Banco, Area ומכ םיפסונ תומש דצל ,הירוטסיהב
רקיעב תכשוממ הקספה םע ,םויה דע הכשמנו ,ואישב היה ןונגסהשכ ,1972 תנשב החתפנ םהלש
אלש ,וטלקוה םהבש םיבוטה .םימובלא םירשעכ וטילקה םה ךרדה ךרואל .םיעשתה תונשב
ןיב טלקוהש ,The World Became The World ,הזה םובלאה .1972-1975 םינשב ,עיתפמב
.םיליפנה רוד ןורחא אוה ,ונאלימבו ןודנולב ,1974 ראורבפו 1973 רבמבונ

 

םלועהו טרפב ןודנול םע םהלש ךשמתמה ןמורה אוה תניינעמ העפותל PFM תא ךפהש המ
לש ןמאנה םלוהינב Manticore תרבח םע הזוח לע םותחל התכז הקהלה :ללכב תילגנאה-רבוד
םישורדה םיביצקתה תא םהל קינעה הזוחה .םימסרופמהו םירישעה רמלאפו קייל ןוסרמא
להק תא לידגה ךכבו ,םהלש םייקלטיאה םימובלאל תויתרקוי תילגנא-תורבוד תואסרג תטלקהל
םירשכומ םיאקיסומ השימח ולא :רקפהה ןמ רואב התכז אל הקהלה .רכינ ןפואב םהלש דעיה
.תואצות קיפהלו ןפלואב השק דובעל ,םידוביעו תוניגנמ בותכל םיעדויש ,םינמוימו

 

ילהנממ דחא ,רוכזכ) קייל גרג ודידימ רפו'צ לביק ,ןוזמירק גניק יטילפמ דחא ,דליפניס רטיפ
ומשו רוחב .הזה םובלאל םיילגנאה םיטסקטה תא בותכל ןמזוהו (Manticore םיטילקתה תרבח
תיקלטיאה הלהקמה לע חוצינבו םידוביעב ,תילקיסומה הקפהב הקהלל רזע יבאפ וידואלק
,בכרהב םילודגה םיבכוכה ינש .(Accademia Paolina di Milano) םובלאה תא חותפל הכוזש
.ילומרפ ויבאלפ רשכומ-רפוסה ןדילקהו הדיסומ וקנרפ טיסירטיגה םה ,ימעטל

 

התואב ולעפש תולודג תויביסרגורפ תוקהלל תובר תויצאיצוסא תררועמ םא-ףא-יפל הנזאה
עמשנ ,ינאגפ ורואמ ,ןלוסה וליפא .ןוזמירק גניק ומכ קוידב םיעמשנ םיעטקה ןמ קלח .הפוקת
אל רבדה ;חלצומ אטבמ אלל קר ,םינוזמירקה לש ןושארה םובלאב ריעצה קייל גרג ומכ דואמ
םיקירט םיבלשמ םיעטקה ןמ קלח .ELPל PFM ןיב םייקסעה םירשקה רואל ,דחוימב עיתפמ
תא דואמ םיריכזמ םידוביעה ןמ לטובמ-יתלב קלחו ,טנאיי'ג לטנ'ג חסונב תויומכחתהו
םיידולמ םיוק המכ חילבמ ,טסירטיגה ,הדיסומ ;1971-1972 םינשב Yes לש לילצהו הקימנידה
.ואה ביטס לש ידוחייה הרטיגה ןונגס תא (דואמ) םיריכזמש

 

,יבקע םהלש לילצה :גורפה לש םיבותכ-יתלבה ויקוחב בטיה םיטלוש PFM ,תינונגס הניחבמ
תורחתמ תוזירזה וידיו ,םידילקה לע קירבמ ילומרפ .תרגובו הלשב םהלש תינופמיסה הייטנהו
םה PFM לש הקיסומב טלובה ביכרמה ךא .ןצחשה ןמקייו קיר לש הפועתה תונורשכב השוב ילב
דוע שארל תוסנכנ תוניגנמה בור .בר למעב ובתכ םהש םייטמרדהו םיזילעה ,םיידולמה םינחלה
קיפסמ אל הז .םויה דע הקהלה לש הדמעמל תיזכרמה הביסה הארנכ וזו ,הנושארה הנזאהב
.תועמשמ לעב ילקיסומ ןכותב הקינכטה תא תובגל ךירצ ;זואוטריו תויהל

 

אל ,The Mountain ,הנושארה הריציה .םדקתמ אוהש לככ רפתשמו ךלוה קר םובלאה ,ימעטל
תוינפתהו המישרמה תיקלטיאה הלהקמה תורמל ,םיינבמה םיאלטה תא ריתסהל החילצמ
הנידעה הדאלבה .סומעה סקימה ךותב דוביאל תכלוה הרישה םג .תועיתפמה תוינונגסה
הארנ) האלהו הנממ תויביסרגורפה ךא ,רתוי בוט תעמשנ ,Just Look Away ,היתובקעבש
.(םינומזפה ידעצמ תבוטל ,לגניסכ קפוה רישה וליאכ

 

ידכ הארנה לככ ,ועצמאב תוירזכאב ךתחנ ,The World Became The World ,אשונה ריש
.שממתה אלש ילקיסומ לאיצנטופ היה הריצילש ינפמ ,לבח ;ירחסמה וידרה תושירדל םיאתהל
.ליניוה טילקת לש 'א דצ ול םייתסמ ךכ :ןיוש ,ונ .יזכרמה ביטומה תא חתפלו ךישמהל רשפא היה

 

Four Holes in the Ground .הברהב םיחלצומ םינכת ליכמ ,תאז תמועל ,ליניוה לש 'ב דצ
ביטומה .אטבתהלו רתלאל תונמדזה םילבקמ םיאקיסומה לכו ,הבר החמשב המידק ץר-ץא
ותוא ,(5:24 ןומזתב ,רתוי רהמ ,בוש כ"חאו 2:27 ןומזתב הנושארל עיפומ) הזה עטקה יזכרמה
הריציה תא םייסמ דדוב בובא .םובלאה יאישמ דחא אוה ,ןדילקהו טסירטיגה דחיב םינגנמ
.עשעשמו רצק ילקיסומ טפשמב

 

וטע ירפ ,יריטאס "יתרבח" טסקט הליכמ ,תישימחה הריציה ,Is My Face On Straight
אוהש הדבועה רואל ,וב שמתשהל המיכסה הקהלה המל יל רורב אל ;דליפניס לש יטירב-ךכ-לכה
חילצמ דומחה ןחלה לבא ;תיקלטיאל אלו ,תילגנאה תוברתב העובטה ,הקומעה תועיבצל סחייתמ
עיפומ) עיתפמה ןוידרוקאה ולוס .טסקטה לש תיניצה המינה תא םעמעלו רישה תא "קיזחהל"
.ךויחב םייתסהל הריציל רשפאמ (5:22 ןומזתב

 

סאב ולוסב תחתפנ ,Have Your Cake And Beat It ,תמייסמה תילטנמורטסניאה הריציה
ינעבותו ריהמ םא'גל (1:41 ןומזת) םשמ תרבועו יטנגלא יזא'ג אובמ ךות לא תלזונ ,יתרגש-יתלב
ולוס ,םילוקמרה תא ךרוחש יטנופ קול ןא'ז חסונב רוניכ ולוס בוכיכבו (7/8) תוינימש עבש לקשמב
.םולשל םיניזאמה ןמ דרפנש ,יתוכלמו יגיגח יתרומזת הלאניפו (4:03 ןומזת) םעוז לילח

 

,ףגמה ץרא יאצוי לש קרוחה ילגנאה אטבמהש ,תומלשה ןמ דואמ קוחר םובלאהש תורמל
םדקתמ קור םובלא ןיידע הז ,תוזיגרמה תוירחסמהו תוינכטה תולבגמהו תעתעתמה תונייקחה
בוטה םובלאה תא שפחמש ימל ךא .םיירו'זאמה םינחלה תוכזב רקיעב ,יטפמיס יסאלק-ינופמיס
8/10 :ןויצה .אלפנה Per Un Amico לע ךלייש ףידע ,PFM לש רתויב


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com