חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Refugee - Refugee album Refugee

Refugee

1974 Charisma Records
UK
(51:13)

ןמטיירב ירוא
:תרוקיב
20/9/03

,ומצעב חוטב ,קדוהמ ,יסאלק םדקתמ קור גיצמ י'גויפר תקהל לש (דיחיהו) הרוכבה םובלא
1973 ץיקב המק הקהלה .שארמ היופצ האצותל עיגהל ידכ תוחלצומ תואחסונב שמתשמש
תצולח לש הקיסומה ןיב ימעפ-דח בוליש הז ,םיבר םינבומב .ךכ רחא הנשמ תוחפ הקרפתהו
םיינש :אלפ אל .תמסרופמה ELP תיישילש לש םימכחותמה םידוביעה ןיבו The Nice גורפה
קייל תבוטל תוחנאל םתוא בזע ןוסרמאש דע The Nice ירבח ויה (ןוסדיוידו ןוסק'ג) הירבחמ
יל .קייל גרג ומכ שגרמ ןלוס דואמ רסח י'גויפרל ,אוהה ידגאה וירטל דוגינבש אלא .רמלאפו
לעמ אירמהל חילצמ אל םובלאה עודמ תוביסה תחא וזו ,זיגרמ לוקב ןחינ (הרישו סאב) ןוסק'ג
.יביסרגורפה רנא'זב ויליבקמ

 

הנענ רשאכ דחוימב םסרפתהש ,זארומ קירטפ ירציוושה ןדילקה אוה ,ןיררוע אלל ,וירטה בכוכ
תגילל ותופרטצה .1974-1976 םינשב ,האלמ תוליעפל הילא ףרטצהו Yes תקהל תעצהל בויחב
תויסאלק תוריצי ןיחלהל לחהש ,זארומ .י'גויפר לש הקוריפל המרג יטירבה גורפה לש לעה
לש ודיצל עיפוה ,ילפארג ןפטס ידגאה רנכה םע םירועיש חקל ,(!) שמח ליגב רבכ רתנספל
ידכ םילודג םיצמאמ השעו ,17 ליגב רבכ םיסרפב הכז ,ןיירטלוק ןו'ג קנעה טסינופוסקסה
שריג וליפאו ,תורצ ול השע יטירבה םיאקיסומה דוגיא .תיטירבה הקיסומה תיישעתב בלתשהל
ךכ רחא חתיפש הריירקה .תושר םהמ שקבל ילב ראבב ןגנל זעהש ללגב תחא םעפ הילגנאמ ותוא
.תיטירבה היטרקוריבב הקותמ המקנ לש גוס םג איה

 

,םישישה תונש ףוסב דוע Mainhorse םשב םדקתמ קור תקהל םיקה רבכ זארומ ,השעמל
םיטרסל םילוקספ 25 ןיחלהל קיפסה אוה י'גויפר תמקה דע .1971 תנשב םובלא התיא איצוהו
לע המר דיב טלוש אוה .שטולמ עוציבו יעוצקמ דוביע ,תעמשוממ הביתכ םיגדמ אוה .םינוש
תדלקמ לכ לע הסיטב שלוגו ,רתנספה לע דרוקנוק ומכ סט ,םיטקפאו םירזייסיתניס לש הללוס
.רדוק הייסנכ ןגרוא ללוכ ,םייניעה לומ ול תרבועש

 

הרופ הלועפ ףותישמ תונהנ ,CredoGrand Canyon Suite ,םובלאב תויזכרמה תוריציה יתש
יתש .זארומ לש תופחרמה תועבצאה ןיבו ןוסדיויד 'יקנילב' ןאירב לש םיזירזה םיפותה ןיב
,תאז םע ."ודרק"ל תוקד 18 ,"ןוינק דנרג תטיווס"ב תוקד 17 טעמכ :ידמל תוכורא וללה תוריציה
הילגנא הקיפנהש יביסרגורפה ראוטרפרה בטימ םע תורכיה ךרע רבכש ימ תא ועיתפי אל ןה
תא ריתסמ אל זארומ .השעמל ,שדח רבד םוש האיצמה אל י'גויפר .1969-1973 תופיה םינשב
.טרפב רותליאה תכאלמלו ללכב זא'גל ,ן'זויפה םרזל ותביח

 

תא ןייצל שי ,יוארכ רישל עדוי אל אוהש הדבועה דבלמ .ןוסק'ג יל איה תווצב השלחה עלצה
.הנווכב ילואו ,סקימב דואמ ךומנ ולש לילצה ,לעופב .םישרמ סאב ןגנ אל שממ םג אוהש הדבועה
ומצע תא ליפכמש ינתפאש ןדילק :םינגנ ינשב קר רבודמ וליאכ השוחת תררועתמ ןמזה בור
(ידמ) הובג םוקימל הכזו ץרמ-ימס חקלש ףפותמו ,לוורשהמ םירזומ םילילצ ףלושו םידילקב
.םירחאה םיינשה לע ירמגל ליפאמ םימעפל אוהש ךכ ידכ דע ,סקימב

 

וילע בוכרל ידכ דבלב דחא ביטומב םישמתשמ ללכ ךרדבו ,םיימניד קיפסמ אל םינחלה םג
חתמ לש דמימ תורסח תוריציה .חפל קורזלו תצק ותיא קחשל ,וילע רתלאל ,תוריהמה אולמב
רתויב םיבוטה םיעטקה ,ןכל .םינוש חור יבצמ ןיב טקילפנוק לש ,םיביטומ ןיב דוגינ לש ,ימינפ
תוירוקמ ללגב אלו ,הניגנה תוריהמ ללגב רקיעב ןיזאמה תא םישרהל םיחילצמ ,יתעדל ,םובלאב
10:56 ןומזת וא (ןוינק דנרג) ישילשה עטקב האלהו 11:07 ןומזת ןה ךכל תואמגוד .הנחלהב
.(ודרק) ןורחאהו ישישה עטקב האלהו

 

קירטפ .תויונחב ללכב ותוא גישהל דואמ השקש ,איה הזה םובלאה םע תמאב הלודגה הרצה לבא
םייטאריפ םיציפמ דגנכ יטפשמ קבאמ להנל הסינ ,םיבר םימובלא איצוה רבכ זאמש ,זארומ
,ריבס רטסמיר ןגראל וא/ו הטלקהה לע תויוכזה לע ודי תא םישל חילצה םרט אוה .בר ןמז ךשמב
.יואר ילטיגיד רוזחישב הכזי י'גויפרו ,אובי םוי .ול עיגמה ינפלואה רופישה תא םובלאל ןתייש
זארומ לש ופוריצל הביסה רחא םיצבקה ףותיש תונכות תא קורסל םינמזומ םתא ,םייתניב
8/10 :ןויצה .Yes לש פורג-רפוסל
Yes - Relayer


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com