חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Rush - Exit Stage Left Rush
Exit...Stage Left

1981 Mercury / Polygram Records
1997 Polygram (Remaster)
Canada
(76:29)
Rush.com
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
18/10/2003

תידנקה גורפ-דראהה תקהל תא הספתש היח העפוה לש תוקד םינומש טעמכ תודעותמ ןאכ
לש תוקדוהמ תפומ תוריצי דצל "םידומח" םיירחסמ םיטיהל .רתויב תוירופה היתופוקתמ תחאב
תאזה הנטקה היישילשה .הנבהל םילק םיטסקט דצל יזואוטריו רותליא ,יביסרגורפ לורנקור
אלש ןימאהל השק םיתעל .םדא-חוכב רוסחמה תורמל ,רישעו אלמ לילצ והשכיא קיפהל החילצה
םלועמ םהש רמואו ןכתסא .םיטקפא םהל ףיסוהש םיעלקה ירוחאמ ףסונ םיללצ-יאקיסומ היה
.להק לומ רתוי בוט ועמשנ אל

 

עוציבה תא ;יסאלקה YYZ עטקב ךוראה םיפותה ולוס תא תונמל רשפא תפומה יעגר ןיב
ןפלואה תסריגמ בוט רתוי הברה עמשנש Jacob's Ladder תא ;Xanadu עטקל רגובהו רפושמה
אלש חוטב יתייה דימת .םינוידטצאה ליבשב דלונש La Villa Strangiato תא ןבומכו ;הרירקה
חילצמ ,חילצה יל ידייג לבא ,םידילק ןגנב רזעיהל ילב היח העפוהב םיעטקה לכ תא רזחשל ןתינ
ילב הפי ךכ לכ ןגנמ אוה וילע ,ולש סאבה לא ולש תדלקמה ןמ תקפסמ תוריהמב רובעל חילציו
.הריש ידכ ךות לבלבתהל


לא (רוקמב) לופכה םובלאה תא הזראו ,דנואסה תא החיבשה (1997 תנשמ) רטסמירה תרודהמ
יכבנ לא קימעהל ןיינועמש ימ ,תאז םע .האיצמ שממ וז ,תינכרצ הניחבמ .דחא בידנ קסיד
הדבועה .1981 תנש דע האיצוהש םימובלאה לכ ךותמ םיעטקב קפתסהל לכוי אל ,הקהלה
יפלא תורשע לומ היח העפוהב םג המישרמו תיעוצקמ ,תקיודמ ,תשבוגמ ךכ לכ העמשנ הקהלהש
םוינלימה לא תושקה םינומשה תונש תא וליפא דורשל החילצה עודמ בטיה הריבסמ ,םישנא
8.5/10 :ןויצה .וברסת לא ,"שאר" לש היח העפוה תוארל םכל ןמדזמ םא .אבהRush - 2112

Rush - Hemispheres

Rush - Rush in Rio - DVD

Rush - Caress of Steel

Rush - Rush in Rio - Audio CD [Ynet]


 

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com