רוק מתקדם - מדריך עברי
ירברטנקה םרז < תוקהלו םינמא < םדקתמ קור
?ירברטנק הז המ


גשומה לש ותוהמ לע והתיו םיהות ,והת םדקתמה קורה םוחתל וסנכנש םיבר הקיסומ יבבוח
.ףוס ףוס ותוא ריבסהל םוקמה הז ילוא .הילגנאב דלונש (Canterbury) 'ירברטנק' קמקמחה

הפשב בותכ אוה לבא ,הרבסה יניינעב הבוט הדובע השוע ,Calyx ,אשונב יביטמיטלואה רתאה
ידוחיי ילקיסומ ןונגס אוה ירברטנקה :תירבעה ירבוד םכתבוטל ,ןכלו .תילגנא תארקנש
וזכרמש ,טנק רוזיאב ירברטנק ומשש זוחמב םיעבשהו םישישה תונשב הילגנאב חתפתהש
ןיב בוליש איה תיסיסבה ותחסונ .תמסרופמ הלרדתק תנכוש הב ,ירברטנק הקיתעה הרייעב
.תיטסירומוהו תיסחי-הלילק הריוואב ללכ ךרדב ,תיסאלק הקיסומו זא'ג ,קור

יצולחה בכרהה ךותמ וחמצ ירברטנקה םרז לש תוקהלה ןמ יתועמשמ קלח ,תירוטסיה הניחבמ
.הלחתהה התיה וז .םינש עברא לעפו 1963 תנשב םקש ,(Wilde Flowers) זראואלפ דלייוו

,'תרונ ה'ד דנא דליפטה ,גנוג ,ןאוורק ,ןישאמ טפוס ןה 'ירברטנק'ה םע רתויב תוהוזמה תוקהלה
.דועו דרופורב ,ןהאק ,ואק ירנה ,שמגליג ,גא ,לומ גני'צאמ ,'תלה תנוישנ

:ךכ תאז רידגה ,ןנוחמ ירברטנק ןיחלמו ןדילק ,טראויטס בייד

ןווכתמ ינא ,'קור' רמוא ינאשכ .הנוש תצק איה 'קור' הלימה תועמשמ ,םינקירמאה ליבשב"
,ונליבשב .זא'ג רותב דרופורב תקהל תא םיראתמ םישנא .םיפותב שמתשמש והשמ .תיבצק הקיסומל
.זא'ג יאקיסומכ יתוא םיגווסמשכ אנוש ינא .זא'גכ ונלש גוויסב םיקבאנ דימת ונחנא .קור הז
."רזומ קור יאקיסומ ינא ,תרמוא תאז .יתייה דימתש המ הז .קור יאקיסומ תויהל חמש ינא

םסרופמה טסירברטנקה .הרצק הנניא "ירברטנק" חנומה תחת תללכנש םיאקיסומה תמישר
.טייאוו טרבור אוה םלוכמ רתויב

.לבמאק טנומ ,סנילוק למ ,דאווגלב רטיפ ,זרייא ןיווק ,ןלא דיויד ןה תופסונ תובושח תויומד
.'גאליה ביטסו ,סגניטסייה ייפ ,ל"ז ןאוג ןלא ,'תירפ דרפ ,רלטאק סירכ ,רפוק יזדניל תא חוכשל אל
.ןאילרומ רייפ ,ברלמ היידיד ,רפוה ויה ,'תרווסדלוה ןלא תא תראופמה המישרה ןמ איצונ אל

.ריילקניס דר'ציר ,ריילקניס דיויד ,'גלתאר קיימ ,ןאמקנומ סיסנרפ :םיבושח םיפסונ תומש

.לייפ פיפו דרוו ידנא ,טפיט 'תיק ,טראויטס בייד ילב םלש היהי אל דומעה

Moving Gelatine) סטיילפ ןיטל'ג גניבומ ומכ תוחבושמ תוקהל .יטירבה יאהמ הגרח םרזה תעפשה
,תיקלטיאה (DFA) ייא-ףא-יד םג ךשמהבו תידנלוהה (Suptersister) רטסיסרפוס ,תפרצמ (Plates
,(Picchio Dal Pozzo) 'וצופ לד ויקיפ' הלועמה יקלטיאה בכרהה םג ומכ
.'ירברטנק' רותב תורדגומ ןכלו ,המוד הרוצב םדקתמ קור םע ז'ג ובליש םלוכ

תא .םהמ קלחל סקיריל אוצמל םג רשפא .הכוראו הרישע ירברטנקה לש םימובלאה תמישר
,םיבר לש םרעצל .ךשמהב אורקל ןתינ ,אלמ ןיסחוי ןליא ללוכ ,רנא'זה לש תלתופמה תלשושה
.דיתעל תוינכות שי לבא ,אשונב יניצר רפס בתכנ םרט

ירופיס" תרתוכה תחת ,ירברטנקה םרז לע וגוסמ ןושארו ףיקמ ידועית טרס רואל אצי 2015-ב
הנמזהל ןתינ ,תוקד 118 לש ללוכ ךרואב ןויכרא יעטקו םיבר תונויאר ליכמה ,טרסה ."ירברטנק
.תילטיגיד הרכשהל וא dvd-ב

 

:ירברטנקה םרזב חתפמ ימובלא לע תוירבע תורוקיב

ביקורת על שני הראשונים של סופט מאשין
םייתשו דחא םוילוו :ןישאמ טפוס

 

ביקורת עברית על האלבום השלישי של סופט מאשין
ישילשה :ןישאמ טפוס

 

Hatfield and the North
הרוכבה :'תרונ הד דנא דליפטה

 

Supersister
יסננ םורפ טנזרפ :רטסיסרפוס

 

ביקורת על אחד האלבומים המוצלחים בקנטרברי
באלק סרטור :'תרונ הד דנא דליפטה

 

ביקורת על אלבומו הגדול ביותר של רוברט וויאט
םוטוב קור :טאייוו טרבור

 

ביקורת במדריך על הראשון של הלהקה
ןושארה םובלאה :'תלה לנוישנ

 

Of Queus and Cures
ינשה םובלאה :'תלה לנוישנ

 

In the land of Grey and Pink
ןאוורק לש רתויב םסרופמה םובלאה

 

השני של להקת קרוואן
ןאוורק לש ינשה םובלאה

 

Fish Rising - Steve Hillage
גניזייר שיפ - 'גאליה ביטס

 

לע לפרועמ ךוישב רבודמ ,ןובשח לש ופוסב .הבתכנ אל ןיידע ירברטנקה לש תיתימאה הרדגהה
םיאקיסומ לע רבדל רשפא םא .הילגנאמ םיריעצ םיאקיסומ תצובק לש ,יפרגואיג סיסב
.אתיסוס תקהל וא יול בוט םש ,רטכר ינוי תא ריכזהל רשפא ,המוד ןונגסב םינגנמש םיילארשי


הפמה לע ירברטנק


Canterbury


.למשוחמ ראוד וחלש ,םיילארשי םיאקיסומ לש םש ללוכ ,הז דומעל העצה וא ןויער םכל שי םא

 

:םייטנוולר םירושיק

רפסה | רתאה תודוא | ישאר דומע | םיעוריאו תושדח | םימובלא תורוקיב | םינמאו תוקהל

Email: uribreitman@gmail.com

Mitkadem.co.il