חזרה לעמוד ראשי
אמרסון לייק פאלמר - טרילוג'י Emerson, Lake & Palmer
Trilogy

1972 Leadglass / Polygram / Victory Music
UK
(42:20)

EmersonLakePalmer.com
ןמטיירב ירוא :תרוקיב
11/7/03

ידמ-םסרופמה םמובלא תחיתפב תוטקש בל-תומיעפב ושמתשה דיולפ קניפ תקהלש ינפל הנש
קורב רתויב םימסרופמה םימובלאה ןמ דחאב ELP תיישילש תאז התשע ,"חריה לש לפאה דצה"
,ןוסרמא לש םיניוצמ םינחל ,קייל גרגו דרופוא ידא לש הקירבמ תילקיסומ הקפה .םדקתמה
.חצנמל "היגולירט" תא םיכפוה יבקע ילקיסומ ןוזחו תשבוגמ תיתצובק הדובע

 

המכו הכירעל םיקוקזש Abaddon's Bolero םגו Living Sin ,םינורחאה םיעטקה ינש דבלמ
תוריהמה תועבצאה ןיב הלועפה ףותיש .עוציבו הביתכ לש תפומ אוה םובלאה ,םינורחא םישוטיל
הכורא הרושל ומרג ,רמלאפ לש תיתייחה היגרנאה תפסותב ,קייל לש ישגרה ןוזיאהו ןוסרמא לש
.םתדובע תא תוקחל םיבכרה לש

 

,ןושארה עטקה .םידרפנ םיקרפ-יתת השולש ינפ לע תשרפתמש ,הנושארה הריציב רבכ רכינ הז
הפישנ ילכ תוינש המכל גיצמ ןוסרמא .חתמ טרסל לוקספ ומכ חתפנ ,The Endless Enigma
,דחא ףא) קיודמהו זירזה דנומאהה ןיב רבוע ,ההובג תוריהמב ץרופ אוה םשמ .הרקוז ומשו ידוה
לש הריחבה .קייל לש הייקנה הרישה ןיבו (ןוסרמא ומכ דנומאהב ןגנל עדוי אל דחא ףא לבא
ןחבמ תא דרשש לילצמ הנהנש ,םובלאל בוט קר התשע ,םיעטקה ןמ קלחב ,רתנספב ןדילקה
"הכירח"ה טקפאה לבא ,ןשרוטסידה לובג לע ןמזהמ קלחב תאצמנ תימנידה הטלקהה .ןמזה
.יטנתואו יסיסע עמשנ אקווד

 

.ןוסרמאו ךאב ןיב ענמנ-יתלבה רשקה תא גיצמו ,ןושארל ישוק אלל רבחתמ Fugue ,ינשה עטקה
עטקל תשבוכ תויטנגלאב ,תרבחתמ הגופה .תרערועמ-יתלב תויסאלקה תוינבתב ןדילקה תטילש
גחל הניגנמ ומכ עמשנש ,יתייסנכ לארוק םע ,הריציב (The Endless Enigma Part II) ישילשה
תא ךופהל הרידנה ותלוכי תא ןוסרמא ןיגפמ עקרב .קייל לש וחוצינב ןומזפל בוש םשמו ,דלומה
.םובלאה תא התיא חותפל ידכ תמלשומ הריצי .ןקירוה לש גוסל דנומאהה

 

.יעיברה עטקב ולש ינופוידרה טיהלה תא קייל ףלוש ,הנושארה הריציה לש המרדה תא ןזאל ידכ
From The Beginning :והשכיא רוכמל ךירצ םובלאה תא לבא ,יביסרגורפ רבד םוש ןאכ ןיא
ולוס .קור-גורפל םינומהה תא ברקל ידכ הבוט הדובע השעו ,וידרל לגניסכ ךלה טקשהו יטנמורה
יטנגלא ןוסרמא לש 'גומ'ה ולוס ,תאז תמועל .הזע הריחנ ידכ דע םמעשמ קייל לש הרטיגה
ולוסה ןמ םיחקל קיפה הארנה לככ אוה .ולש תילקיסומה תורגבה לע דיעמו ,םכחותמו
.ןושארה םובלאה תוריכמ תא םדיקש ,Lucky Man ,םדוקה טיהלב ולש ידמ-יביסרגאה

 

הננערה השיגה תא ןייפאמ The Sheriff תא םיחתופה ,רמלאפ לש םיפותה ולוסו דודיעה תוקעצ
קפיס קיילו ,ינקירמא יגוו-יגוב ןונגסב תיממע הניגנמ ןיחלה ןוסרמא .םינשה ןתואב בכרהה לש
לבא ,םיראבה-ןרתנספ דיקפתל תולקב סנכנ ןדילקה .יסופיט ןוברעמ לע תויתוטש םילימ המכ
.םיאולוסל רפס תיב אוהש (1:45 ןומזת) דנומאה ולוס סינכמ

 

Hoedown תא גרדיש אוה .עודי יסאלק ינקירמא ןיחלמ ,דנלפוק ןורהא תא ץירעה דימת ןוסרמא
ונימאת :םמעשמו ןשוימל ירוקמה דוביעה תא ךפהש דע ,תונמוימבו ןורשיכב שישקה דנלפוק לש
תא ןגנל םינהנ ךכ לכ ןוסרמאו רמלאפ .תירקורהו תיתרומזתה ,תואסריגה יתש תא יתקדב ,יל
.םרזה םע ףחסנ ומצע תא אצומ רתויב ןברסה ןיזאמה םגש דע ,הזה עטקה

 

תחתפנ איה .בחר ימניד דענמ הניגפמש הדאלב-רפיה איה ,Trilogy ,םובלאב תיזכרמה הריציה
תובהוא (םזיניבושה לע החילס) תונבש הזכ ,"גונע" יטמרדולמ טסקטו רתנספ םע הדירפ רישכ
רתויב םעוזהו יקסטורגה יביסרגורפה קורה לא העיתפמ תינפת תחקול איה םשמ ךא .דחוימב
ןומזתב שחרתמ ךפהמה .ןבומכ ,רונימבו (םיעבר השימח) 5/4 לקשמב ,תעדה לע תולעהל ןתינש
םירזייסיתניסה :התוא שילחהלו תכרעמה לא איש-תוריהמב ץורל ילמרונ םדא לכל םורגיו 3:05
ומוקמ תא הנפמ םעזה .םיתוועתמו םיקעוז ,תדלקמה הצקל םיעיגמ ןוסרמא לש םייגולנאה
.קייל תאמ ינכייח סטקטו (האלהו 5:03) קיחצמ גומ םע םעפה ,ינצפוק רומוהו תירו'זאמ הידולמל
לבא ,ףייעתהל ילב םיפותב טבוח רמלאפ ,הטילש ללכמ תאצל ליחתמ אוה וליאכ הארנ קסעה
.היוללה .הטושפ תילורנקור המינב תמייתסמ הריציה

 

לישבת הז .םימדוקה ומכ קירבמ אל ןחלה לבא ,ביבח סאבו דנומאה ףיר גיצמ אקווד Living Sin
הריציה .רהמ רבוע רופיסה תוחפל .(ןיידע) עשר םדא ומכ עמשיהל חילצמ אל קיילו ,יושע-יצח
תדבוכמ אל הבינג-יצח איה ,ןוסרמא לש חדוקה וחומ ירפ ,Abaddon's Bolero ,הנורחאה
ןווגמל הכז ולש ירוקמה "ורלוב"הש ,(Maurice Ravel) לוואר סירומ םסרופמה ןיחלמהמ
"ורלוב"ב שמתשה פירפ טרבור וליפא .יסאלקהו זא'גה ,קורה םלועב יוסיכ תואסרגו םייוקיח
תוקיסאלק ליחשהלו רעונה תא ךנחל לדתשמ ןוסרמאש הפי הז .ןוזמירק גניק לש ינשה םובלאב
.רוקמה לע תוכמתסה תוחפו הדובע רתוי תשרדנ ענכשמ עמשיי הזש ידכ לבא ,רשפאה לככ

 

הנחלהב םיינש וא רבד עדויש ,ןוסרמא דבלמ .ןאכ םג םתוא בהאי אל ELP תא בהוא אלש ימ
הצורמ דואמו םינומרוה תפוטש ,המילא ,תירגלוו הראשנו התיה םהלש הקיסומה ,רותליאבו
גומה רקיעב ,םיקרפל תנשוימ םויכ תעמשנ ,הנמזל תינשדח התיהש ,תילקיסומה הקפהה .המצעמ
תוטלקה ןתואמ דחא ,תועדה לכל חלצומ םובלא הז ןיידעו .הפוקתה תא םיריגסמש ,גומ-ינימהו
קורה תחסונ תא תונקיידב רידגהל תועייסמש ,תועצקוהמו תועורפ ,תורזוח-יתלב ,תויסיסב
9/10 :ןויצה .ויתונורסחו ויתונורתי ללש לע ,ינופמיסה יטירבה םדקתמה

 

דבר 1973
רמלאפ קייל ןוסרמא לע תוירבע תורוקיב דוע
?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב