חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


A History of Madness Thinking Plague
A History of Madness

2003 Cuneiform Records
USA
(55:20)
ThinkingPlague.org

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
17/10/2003


(הבישחה תפיגמ) "גיילפ גניקני'ת" תידרגנוואה םדקתמה קורה תקהל לש ישימחה המובלא
.םיבוטו םיבר תעדל ,תפומ תריציל בשחנ ,In Extremis ,םדוקה המובלא .העיתפמ הבזכא אוה
ובזכנ המוד המרב םובלאל תויפיצה .הלועממ תוחפ אל אוה ,In This Life ,ישילשה םובלאה םג
תובושתה ,ןכבו ."?הרק הז המל" הלאשה לע תונעל ידכ שרדנ יחומה ץמאמה רקיעו ,ילצא תושק
.הבשחמו ןמז רחאל ואצמנ

 

םרופינויק תרבח ילהנמש רבתסמ .תיטמית הניחבמ ריהנ ונניא "ףוריט לש הירוטסיה" ,תישאר
ישכור ,תאז םע .םובלאה ירוחאמ םיטסקטל עקרה לע רבסה םע תונותיעל העדוה ואיצוה
ןיחלמהש יתיליג ,טנרטניאב שופיח רחאל .םירוב ורתונ ןכלו ,הזכש עקר-רמוח ולביק אל םובלאה
לע תויתטישב הלסוחש םייתפרצ םינבלצ לש הנטק תכב ןאכ קסע ,ןוסנו'ג קיימ ,םילימה בתוכו
,ףוגו שפנ לש םיביטומב דקמתמ םובלאה .הרשע-שולשה האמב תילותקה היצזיווקניאה ידי
.םיישונאה רמוחה ייחמ תטלחומ הבזכאו אבה םלועל הפיאשה ,םייחה תמירז

 

החילצמ אל הריציה ,(תוומ ,תוומ ,הנומא) םמצעשכל םידבוכמ םיאשונב רבודמש תורמל
םירתונו םמצע לע םירזוח ,ידמ םיטשפומ םיטסקטה .המצע תוחוכב הכלהכ םתוא ריבעהל
ןאכש ןוויכמ ךא ,הברהב םיבוט ויה אל םימדוקה םימובלאב םיטסקטהש ,ןאכ ןייצל שי .םימותס
ויתובאל דוגינב .רורב אל ללכ יזכרמה טפסנוקהש תולגל דואמ בוצע ,טפסנוק-תריציב רבודמ
ריבעהל חילצמ אל ןוסנו'ג ,Art Bears תקהל ,(ףיקמ ןויארב ומצע ןוסנו'ג ןייצש יפכ) םיינחורה
.קסידל ףרוצמה 'טלקוב'ה תאירק ידי לע רורב היהיש ןפואב םייתורפס תונויער

 

ינופקדודה הנחלהה ןונגס .םיריבס םינחלב רומח רוסחמ איה םובלאה לש תיזכרמה השלוחה
תורתונ ולש תוידולמה לעופב ןכש ,תינכטה המרב קר הכרעהל יואר ןוסנו'ג לש ינופילופהו
הרובד לש ידוחייה הלוק תרזעב תומישרמ תוזילאקוו המכ הנוב אוה .תואכדמו תומוגע ,תורכונמ
ןיאו הלחתה םהל ןיא .םוקמ םושל םיכלוה אל םיעטקה ,םידדוב םיעגר המכ דבלמ ךא ,ןוסנו'ג
םה םידבוע ןכ אקוודש םיעגרה ,תאז םע .תינגרוא הקימניד ןיאו תיגול המירז ןיא ,ףוס םהל
.תושדח תואצמה אלו ,םימדוקה םימובלאה ןמ םיחלצומ םיביכרמ לע הרזח השעמל

 

.תויטאטס לש רקי ריחמ םלשמ אוה ךא ,רבעבמ רתוי יבקיע םנמא םובלאה ,תישגר הניחבמ
תומחנ ןיא .ינפוס ,ינלוח ,ילוכנלמ ,רק ישגר בחרמ ותואב םימקוממ םיעטקה בור ,תורחא םילימב
In Extremis .תושגר לש בחר דענמ וניגפה םימדוקה םימובלאה ינש ,האוושהה םשל .ןוזיא ןיאו
םייחה ומכ ןווגמו רישע היה In This Life דועב ,תיטסטנפ םידש תבכרב ךורא בוביסל המדנ
.תיסחי םמעשמ םובלא אוה History Of Madness לבא ,דיגהל םיענ אל .םמצע

 

ןאכ דבע אל ,הקפההו דנואסה ףשא ,קיירד בוב .ףסונ יתייעב טנמלא איה תילקיסומה הקפהה
הנממ הנהנש המיהדמה הקפהל האוושהב ,ןכל .In Extremis םובלאב בצמל דוגינב ,ןוסנו'ג םע
,םישטשוטמ םיעמשנ םיפותה .תוחפ המישרמ הקפהב קפתסהל ץלאנ ןוסנו'ג ,אוהה םובלאה
,םייתוכאלמו םיעטוקמ םיעמשנ םידוביעה ,תיבטימ הרוצב םילברועמ אל םיצורעה
.ןיטולחל טעמכ הזמ הז םיקתונמ ,םידרפומ םיעמשנ םלוכ םיאקיסומהו

 

םובלאב םיעטקה בור ,תיסחי-קדוהמו ריבס הנבמ םיגיצמה ,םינושארה םיעטקה ינש דבלמ
לש םרזל םיכפוהש ,םייפכ תואיחמב םייתסמש) ינימשה עטקב ןופוסקסה ולוס .ןיינע אלל םירבוע
רתנספה ולוס .ילקיסומ ונניאו ןיינעמ ונניא טשפומה טנייבמאה עטק .בוטה הרקמב הומת (םימ
,11, Lux Lucet עטק .יתטיש אלו ןיינעמ אל (Marching) םובלאה לכ ךרואל בושו בוש עיפומה
רתנספ ולוסב םייתסמ םובלאה .םייתנחלהו םיינבמ םייוקילמ לבוס ,םייסמה סופאה הרואכל
ףא םיתעל ."יילפ"ה רותפכ לע בוש ץוחלל ןוצר אלל ןיזאמה תא ריתומו ,לבלובמו בזכאמ
תונהל ברסמו ,יללכ גשומכ הקיסומה יפלכ הדילס ןיגפמ ןיחלמה וליאכ השוחת יב הררועתה
.עוציבב אלו הביתכב אל :ךרד םושב הנממ

 

בצקה תדיחי .וימדוקמ "יקור" תוחפ הברה אוה "ףוריט לש הירוטסיה" ,תאז דבלמ
תורטיגלו תולוק ,הפישנ ילכל תנתינ בלה תמושת רקיעו ,תיטננימוד תוחפ הברה (םיפות-סב)
הז .ןשרוטסיד לש המצוע שוחל וא לגרה תא ענענל רשפא םהב םיעטק תוחפ הברה שי .תויטסוקא
קיירד בובש רוכזל שי .רבעב הז םוחתב הנייטצה הקהלהש הדבועה רואל רקיעב ,סיעכמ טלחהב
ךכל ףיסוהלו ,(טקייורפה לכמ רדענ אוה ,רומאכו) רשכומ טסיסב םג אלא דנואס ףשא קר ונניא
ףתתשה אל אוה םג ,תולובגה רסחו ץימאה ינקירמאה ףפותמה ,ןמרק ביידש הדבועה תא
.(4 'סמ עטקב תועמשמ ירסח השקה ילכ המכ דבלמ) ללכ תוטלקהב

 

לע תילילש תרוקיב בתכש ,רלטאק סירכ יאקיסומה םע ןיטולחל םיכסמ ינא ,תיתרוקיב הניחבמ
לש המצועהו תוריהבהש ןעט רלטאק .וירצוי תא בורקמ ריכמ אוהש תורמל ,ל"נה םובלאה
אלל ךא תונמוימב הבצועש ,רתוי תרהרוהמו תיחטיש השיג תבוטל המלענ םדוקה בכרהה
.תיתונמאה המרב ינקיר ךא ,תינכטה המרב קירבמ םובלא :תוטושפ םילימב .הארשה

 

ונניא הזה םובלאהו ,הקהלה לש הריירקה איש ראשנו היה In Extremis לבא ,תאז רמול יל רצ
ערה הרקמבו ,רבעב וחילצהש תואחסונ לע רוזחל הסנמ אוה בוטה הרקמב .וילוסרקל ברקתמ
תיתוהמו תינכט הניחבמ קיפסמ יביטקרטא ונניאש ,יפוסוליפו םוגע יטסוקא בחרמ רוציל הסנמ
ילב אוהה גשיהה תא רזחשל חילצה אל אוהו ,רוונד ריעב ןוסנו'ג קיימ לע ורבע םינש שמח .דחי םג
הדבועב םחנתהל רשפא .(In This Life םובלאב הבכיכש) סיאול ןזוס תינלוסה וא ןמרק ,קיירד
.אוהה םובלאה ומכ םיקחש-תועיקרמ תוגספל עיגהל ידכ הברה תושעל תונכומ ויה תובר תוקהלש
הז ,תוילאקוו תוקרבה המכ תורמלו םידוביעה תובכרומ תורמל ,םיטרפ-יטרפב העקשהה תורמל
7.5/10 :ןויצה .ךכ לכ בזכאמ אוה ןכל .תשממתמ הניאש הרידא הרמוי םע םובלא

 


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com