חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


Philarmonie - Rage Philharmonie
Rage

1996 Cuneiform Records
France
(45:23)
perso.club-internet.fr/philep/philharmonie_en.htm

ןמטיירב ירוא
:תרוקיב
1/6/04

המייקתה ,Discipline םובלאב ןוזמירק גניק לש הכרד תכישממ ,תיתפרצה "ינומרהליפ" תקהל
גיהנה .םימובלא השימח האיצוהו הפוריא יבחרב העיפוה ,(1988-1998) םינש רשעכ תועינצב
ןוירוטברסנוקה רגוב ,רתויב רשכומ יתפרצ טסירטיג ,(Frederic L'Epe'e) יפל קירדרפ התוא
.םינוזמירקה לש רשכומ-תוחפ-אלה טסירטיגה ,פירפ טרבור לש םירנימס המכו Nice ריעב
ןוזמירק גניק תא הקיחש ,(Shylock) "קולייש" יתפרצה בכרהה ירבח ןיב ורבעב היה יפל קירדרפ
.םיניינעמ םימובלא ינש רחאל קרפתהו ,םיעבשה תונש לש

 

:םיעשתהו םינומשה תונש לדומב יפל קירדרפ ונניא (קולייש) םיעבשה תונש לדומב יפל קירדרפ
הביתכה ןורשיכ .ולש תינומרהה הנבהה הללכתשה רקיעבו ,ויעוציבב רפתשהו ךלה קר אוה
ךרעה תא "ינומרהליפ"ל קינעמש הז אוה ,(תוינומרה) יכנאהו (תוידולמ) יקפואה רושימב ,עוציבהו
אל הזש ןייצל חרוט יפל רמ) קהבומ ןפואב תיקור-גורפ ,ןויצל היואר הקהלל התוא ךפוהש ףסומה
םיווקב ןייפאתמש ,Rage ,ןורחא-ינפלהו יעיברה המובלא והז .(תוריהמב תאז ןיבהל רשפאו ,זא'ג
.תונלבסו ןוויגב םג ךא ,םישוחנו םיינרשב ,םייביסרגא

 

יביסרגורפ הנחלה ןונגסב תנייפאתמ ,'וירט'כ ןמזה בור ךא הייעיברכ הלעפ םיתעלש ,הקהלה
ןוזמירק לש יטסירטיגה טקנופ-הרטנוקה ,ךייר ביטס לש םזילמינימה ןמ רישי ןפואב עפשומה
,יפל ,הקהלה גיהנמ .תויברעמ-ץוח תורוסממ םיחוקלה םידוביעו םירותליא ,םינומשה תונש לדומ
לבמסנא) "ןאלמאג ומכ ,דחא הניגנ ילכ ומכ ,דחוימ ףוג רוציל" :ךכ הרטמה תא רידגמ
לש לבמסנאה ,ןכאו .(רתימו הפישנ ילכ ,םיפות ,םיגנוג ללוכה ,יזנודניא ילטנמורטסניא
.תיתרגש קור תקהל ומכ אלו ,תינויווש תרומזת ומכ ןגנמ "קינומרהליפ"

 

חותיפ איה ,התוהמב ,הריצי לכ .תוקד הנומשל שש ןיב תוענ ןבור ,תוריצי עבש ללוכ Rage
ןהש הדבועל תועדומ תשרוד תוריציה ןמ קלחל הנזאהה .רותליא ךותמ דלונש ןויער לש לולכישו
תשרומל המודב .ןיטולחל ילורנקור אוה "דנואס"הש תורמל ,םייברעמ-ץוח םילדומ לע תוססובמ
רוציל חילצמ Rage םובלאהש ירה ,Discpline םובלאב ןוזמירק גניק השמתשה הב תילאבה
תויטקנופ-הרטנוק הנחלה תוקינכט ,'ידוה' רותליא לע ססובמה םזילמינימ ןיב תינגומוה תבורעת
,תיטגרנאה הפיטעה תא רופיסל ןתונש יקור-ינקירמא (Groove) בורג ,ךאב לש ושרדמ תיבמ
.תונושה תוריציל םימיאתמ 'עקר'ו םיטקפא רוצייל רישכמכ ןפלואב ליעי שומישו

 

סופתל החילצמ תנייוצמה תילטיגידה הטלקהה .העיתפמו תימניד ,תננערמ תיפוסה האצותה
רקיעב) םיריהמ םיוות קספה אלל תורטיגה תוטפטפמ ןהב םיטקשה םיעגרה תא בטיה
ילכה לע סור דראנרב קפסמ סאבה תא .םימרוז םימ ומכ ,(תוינימש םג םיתעל לבא ,תוירשע-שש
תקהלמ ןאג יירטו ןיול ינוט םג םישמתשמ וב ילכ ותוא ,(Chapman Stick) קיטס ןמפא'צ אלפנה
לש הגיגחל ףרטצהל טסיסבל רשפאמ 'קיטס'ה לש ידוחייה הנבמה .ןבומכ ,ןוזמירק גניק
ןאכ ליפכמ קירדרפ) סקימב ישילש טסירטיגל ךופהל ךכו ,ולשמ הריהמ הטירפ םע םיטסירטיגה
.(םירקמה ןמ קלחב ,ומצע תא

 

.םיאתמ רמז האצמ אל הקהלה :שושחל קיספהל לוכי תיתפרצה הפשה ןמ ששוחש ימ לכ
תולקב תרבועו ,ךכ רתוי הרוהט הקיסומה :ךכש בוטו ,ןיטולחל תילטנמורטסניא הקיסומה
ומכ תוקהל לע .הינפב םידמועש םייתוברתהו םייפרגואיגה םימוסחמה לכ תא רתוי הלודג
האמ" לש תיארקא המישרב יתלקתנ) טנרטניאה ךרד רקיעב עומשל רשפא "ינומרהליפ"
.(Nord ,הקהלה לש רחא םיסקמ םובלא הליכהש ,"םדקתמה קורב רתויב םיבוטה םיקסידה
הקהל םיקה רבכו ולוס עיפוהל ךישמה ,"ינומרהליפ" לש הקוריפ םע לטבומ ךפה אל יפל קירדרפ
.2004 רבמטפסב רואל תאצל רומא ,A Complex Nature ,הלש הרוכבה םובלאש (Yang) תרחא

 

,החנזנ אל Discipline תפוקתמ ןוזמירק לש תשרומהש תולגל ךרד לש יפוי אוה Rage םובלאה
תדוכלמל לופיל ילב ,תירוקמ הרוצב התוא ךישמהל םינכומש םילועמ םיאקיסומ דוע שישו
ילב ,להקל תופנחתה אלל ,ךרד ירוציק וא תורשפ אלל 'יקנ' םובלא הז .הקתעההו יוקיחה
רקיעב ,בר ןורשיכב עצובמו ההובג תוכיאב טלקומ ,חור-ךרואב ןחלומ ,םיקימיג ילבו סקיריל
ומכ ,"ינומרהליפ" לש םירחא םימובלא לא ךישמהל רשפא םג ןאכמ .הרטיגה תניגנ םוחתב
לש הריירקה תא רגסש "The Last Word" םג ילוא וא ,ינומרההו עוגרה ("ןופצ") Nord
לבא ,םידילק-יבבוחו םינדילקל רשאמ הרטיג-יבבוחו םיטסירטיג לא רתוי רבדי Rage .הקהלה
8.5/10 :ןויצה .םייחב לכה רשפא יא

 


Philharmonie - Nord

Philharmonie - The Last Word
תובוגת

 


 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב
...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / רפסה / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com