חזרה לעמוד ראשי

...תועפוה...תושדח...םיעוריא

2002-2003 ןויכראהזכרמבש ,ןורשה תמרב ןומיר רפסה תיבב בחרה להקל תישפוח םורופ תשיגפ :(תבש) טסוגוא 16
תודבכב עפשומה םדקתמ קור תנגנמה ,"ןויזופמיס" םדקתמה קורה תקהל לש הרוכב תעפוה
קירא :םינגנ .בשחמ יקחשמ לש לוק יספמו םיטסילמינימ םיסאלק םיניחלממ ,הפאז קנרפמ
יבצ-ןב ירוא ,(הרישו סב) ןמפרק ןד ,(תוילילח ,תילמשח הרטיג) םהרבא דעלא ,(םידילק) טייח
.תוצחב םייתסיו 20:00 העשב ליחתי ברעה .(םיפות) ןייטשרבליז סירוב ,(תילמשח הרטיג)

 

יבראבה ןודעומב השדח העפוהל תדחאתמ תילארשיה המח הוורפ תקהל :(ישימח םוי) טסוגוא 7
.םימדוק םימובלאמ םיקיתווה םירמוחה דצל ,םישדח םירמוח לולכתש ,ביבא-לתב

 

.א"תב באלק המיבה ןקנייה ןודעומב Dream Theater תקהלל הווחמ ברע :(ישימח) ילוי 10
.Antropy תקהל לש החיתפ עפומו קנע ךסמ לע יד-יו-ידו ואדיו תנרקה ,םירידנ םיריש תעמשה
.סיטרכל 'ש 50 הלעיו 22:00 העשב לחי ברעה

 

,שארמ ורכמנ םיסיטרכה לכ .Nearfest לודגה ינקירמאה םדקתמה קורה לביטספ חתפנ :ינוי 28
.םיימוי ךשמנ לביטספה .שאייתהל אל זא ,ןורחאה עגרה לש םילוטיב ויהי םתסה ןמ לבא
טספרינ םוכיס

 

.גרובצרווב Freakshow ArtRock Festival ינמרגה םדקתמה קורה לביטספ חתפנ :ינוי 14
,The Watch, Chawata, Paatos :תואבה תוקהלה תא לולכיו םיימוי ךשמנ לביטספה
.Anglagard, Magma, High Wheel, One Shot, Anekdoten, Isildurs Bane
לביטספה םוכיס

 

.2003 ץיקל ןוזמירק גניק לש ימואלניבה תועפוהה בוביס חתפנ :(ישילש) ינוי 3
גארפב ןוזמירק - העפוה תרוקיב

 

יבראבה ןודעומל תועיגמ תוקהל שולש .(!) אבס-רפכב 8 'סמ םדקתמ קור ברע :(תבש) יאמ 10
םדקתמ קור הגיצמה לדרוב ,ן'זויפ םע םדקתמ קור תבלשמה Right On Time :תפסונה ותחולשב
21:00 העשב ליחתי ברעה .רולקלופו זולב ,זא'ג ,םדקתמ קור תבלשמה 'זאוורב תקהלו ,יסאלק
ןאכ םיפסונ םיטרפ .םילקש 50 אוה סיטרכ ריחמו

 

ןטק בוחר) 13 ללה-ןב 'חרב ,םילשוריב החתפנ UFO םשב השדח םדקתמ קור תונח :יאמב 6
גורפ ,לאטמ-גורפ ,יסאלקה גורפה םוחתב םיקסיד תרכומ תונחה .(יאמשו הדוהי-ןב ןיב רשקמה
tigranpapyan@hotmail.com :למשוחמ ראוד .02-6234560 :לט .הילדכיספו קלופ

 

,דבוע תיב בשומל ךומסב ןתסובה םחתמב חותפ ואדיו עוריא ,עבטב דיולפ קניפ :(ישיש) יאמ 2
לש תונרקה .ח"ש 70 סיטרכ ריחמו ,23:00 העשב חתפנ עוריאה .הנויצ סנו תובוחר דיל
תונפל ןתינ םיטרפל .תואקשמ רב דצל ,םיריש תועמשה ,קנע ואדיו ךסמ לע הקהלה יריש
.(064-471017) ןרעו (054-287022) ריפכ :םידיינ םינופלטב

 

הנושארל ,2003 תנשב איצות טנאיי'ג לטנ'ג תקהל :(ךשמהב םסרפתי קיודמ ךיראת) ביבא
המלוצש הלועמה תינפלואה התעפוה תא ראשה ןיב דעתמה ימשר DVD טרס ,היתודלותב
םיצירעמש רחאל ,הטלקהה לע תויוכזה תא השכר הקהלה .1975 תנשב ZDF תשר רובע לסירבב
היזיוולטה תשרמ תורישי םיעקפומ םיריחמב VHS תוטלק שוכרל וצלאנ הקהלה לש םיבר
לופ תאמ ,הקהלה לע הנושארה היפרגויבה םסרפתהל םג הרומא םיבורקה םישדוחב .תינמרגה
.פמאטס

 

.(22:00) ביבא-לתב יבראב ןודעומב העיפומ אתיסוס תקהל :(ןושאר) לירפא 13

 

באלק המיבה ןקנייה ןודעומב ,ותומל רושע ןויצל הפאז קנרפל הרקוה ברע :(ישיש) לירפא 4
.החמומ גולאפאז ,יטלפ ןונרא תאמ האצרה ללוכ ,יד-יו-יד ,ואדיו ,םיטרס תונרקה .ביבא-לתב
.ךרעב 03:00 העשב םייתסיו 22:00 העשב ליחתי ברעה .עוריאה רתא ךרד שארמ תומוקמ תנמזה
תימשרה הנמזהה

 

ךסמ לע תונרקומ DVD תועפוה .ביבא-לתב באלק המיבה ןקנייהב רטאי'ת םירד ברע :ץרמ 14
.תילארשיה סואיפרומ לאטמ-גורפה תקהל לש היח העפוהו ,לודג

 

.ימואלניב םדקתמ קור לביטספב תילארשי הקהל עיפות ,הירוטסיהב הנושארה םעפב :ץרמ 6
דצל ,ינקיסקמה BajaProg לביטספב םיירהצב ישימח םויב עיפות תימלשוריה סאפסרט תקהל
ןיב םייקתי לביטספה .דועו הבונ סרא ,טסאק ,םא-ףא-יפ ,ה'גנא ,סוקופ ומכ םימסרופמ םיבכרה
.הינרופילק לובגל ךומס ,ילקיסקמ ריעב ,ץרמב 5-8 םיכיראתה

 

שולש .(21:30 העשב ליחתמ) הפיחב לוה-יטיס ןודעומב 7 'סמ םדקתמ קור ברע :ראורבפ 20
ילארשי חוחינב םדקתמ קור] אתיסוס ,[יסאלק םדקתמ קור] הרדאווק :ועיפוי תוילארשי תוקהל
לטנ'ג תקהל :םויסל הנרקה .[רטאי'ת םירד תארשהב לאטמ-גורפ] סואיפרומ ,[יטסירומוה
.1975 תנשמ תמלוצמ העפוהב טנאיי'ג

 

שולש .(21:00 העשב ליחתמ) ביבא-לתב יבראב ןודעומב 6 'סמ םדקתמ קור ברע :ראורבפ 16
תנרקה תועפוהה םויסב .Soul Enema ,וגנו´ג הגורוד ,דנלטרא :הנושאר הפישח תולבקמ תוקהל
.םיעבשה תונשמ הקהלה לש םיפילקו לאט ורט'ג לש DVD

 

קורה לביטספל טנרטניאב תימואלניבה םיסיטרכה תריכמ תחתפנ :(תבש) 2003 ראורבפ 15
ראואלפ ,המגאמ ,למאק :תועיפומה תוקהלה .קרוי-וינ תנידמב Nearfest יתנשה ינקירמאה םדקתמה
ןאמליאמאלא ,םואיזוימ הלירוג םייטיפילס ,ליוו ייה ,רמאה סאלג ,סלנאט ,דראגלגנא ,זגניק
.טראסאו

 

באלק המיבה ןקנייה ןודעומב ינש םדקתמ קור ברע :(22:30 העשב ישימח םוי) 2003 ראורבפ 6
תועפוה בוביסל האיצי ינפל היח העפוהב תימלשוריה סאפסרט תקהל תינכותב םעפהו ,ביבא-לתב
ברעב השירדה רואל .YES םגו ELP תוקהל לש (DVD טמרופב) םיאואדיו ןומהו ,ב"הראב
ןאכ םיפסונ םיטרפ .(םלואב תומוקמ 150 לכה ךסב) שארמ ונמזוי םיסיטרכה לכ םעפה ,םדוקה

 

The Power to Believe המובלא תא האיצומ 'ןוזמירק גניק' תקהל :ראורבפ

 

ביבא-לתב טולמאק ןודעומ ,(24:00) העפוהב הרדאווק תקהל :(ישימח) ראוני 30

 

(169 לצרה 'חר) תובוחר ,'ץפח ץרא' ןודעומ ,(23:00) העפוהב הרדאווק תקהל :(ישימח) ראוני 16

 

הפוריא יבחרב In Absentia המובלא תא האיצומ 'ירט ןייפויקרופ' תקהל :ראוני 13

 

ביבא-לתב 'תרחא תצק' השדחה תיביסרגורפה הקיסומה תונח לע תדהוא הבתכ :(2003) ראוני 6
הזרוטק ירא תאמ Ynet רתאב

 

,1994 תנשב הקרפתהש ,דראגלגנא תידגאה תידוושה םדקתמה קורה תקהל :(2003) ראוני 2
.טספרינ לביטספב תדחוימ העפוהו שדח םובלא תטלקה תארקל תורזחב תאצמנו הדחאתה
,םיעשתה תונשמ הלש םייתפומה ןפלואה-ימובלא ינש תא רואל בוש איצוהל תננכתמ הקהלה
,'סירביה' ,הלש ,הרוכבה םובלא לע תירבע תרוקיב .םינפסא-יטירפל וכפהו קושה ןמ ולזאש
ןאכ תאצמנ

 

 

2002

 

,רואל ףוס ףוס אצוי תילארשיה 'הריפסומטא' תקהל לש לופכה םובלאה :(ןושאר) רבמצד 15
םובלא'כ קסידה לע זירכמ רנטוק באוי .םלועבו לארשיב םיקתוע 1000 לש הנושאר הרודהמב
.עובשה לכ ונממ םיעטק עימשמו ,ל"הצ ילגב 'םויה הקיסומ' ותינכותב 'עובשה

 

בנראה לש הרוכב תעפוה .ביבא-לתב באלק המיבה ןקנייה ןודעומב םדקתמ קור ברע :רבמצד 13
.דועו ןוזמירק גניק ,סיסנ'ג :ואדיו תועפוה לש קנע ךסמ לע הנרקה ,ןבלה

 

לתב הילדכיספו םדקתמ קורל תדחוימו השדח םיקסיד תונח ,'תרחא תצק' החתפנ :רבמצד 5
בורב אוצמל רשפא-יאש םימובלא :יאלמב .ימינפה קלחב ,93 ףוגנזיד 'חר :תבותכה .ביבא
.תויפיצפס תונמזה עצבל היהי ןתינו ,םיפסונ םיחולשמ ועיגי ןמזה םע .תויונחה

 

תקהל .צ"לשארב 'זארגה ןודעומב ,תוקפה הרדפ תאמ הרדסב 4 'סמ םדקתמ קור ברע :רבמבונ 23
.הרדאווק תקהל ,ןירדהנס

 

.הפיחב 10 ףתרמב .םובלאל טרסה ןיב רשקה – ץוע ץראמ םסוקהו דיולפ קניפ :רבמבונ 13

 

ביבא-לתב Adams ןודעומב הרדאווק תקהל :רבמבונ 12

 

תובוחרב 'ץפח ץרא' ןודעומב העפוהב הרדאווק תקהל :רבוטקוא 31

 

.הפיחב לוה-יטיסה ןודעומב ,תוקפה הרדפ תאמ הרדסב 3 'סמ םדקתמ קור ברע :רבוטקוא 31
תקהלו ,דיולפ קניפל הווחמ עפומב גלפיכרא תקהל ,ירוקמ םדקתמ קור לש העפוהב לדרוב תקהל
ןאכ עוריאה לע הבתכ .הכורא הקספה ינפל טלחהב הנורחא העפוהב לורגא

 

.יבראבה ןודעומב הנורחא תיביבא-לת העפוהב לורגא תקהל :רבוטקוא 30

 

...הז דומע תרגסמב ודעות אל לבא ,רבעב םיעוריא דוע ויה

 

 

םיבושח םינמאו תוקהל

זופתב םדקתמ קור םורופ

ענענב םדקתמ קור םורופ

ישאר דומעל הרזח

Email: uribreitman@gmail.com