חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


ELP - Tarkus Emerson Lake & Palmer
Tarkus

1971 Atlantic Records
UK
(38:56)

EmersonLakePalmer.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
4/1/04

רמאש המ תא םיארוק םא רמלאפו קייל ןוסרמא תיישילש לש "סוקראט" לע הברה דומלל רשפא
ינשל הז תא יתיארהשכו ,רתנספה לע סוקראט לש החיתפה תא יתבתכ" :יאנותיע ןויארב ןוסרמא
הצור התאש המ הז םא .תאזכ הקיסומ ןגנל לוכי אל ינא' ,יל רמא [קייל] גרג ,םירחאה ה'רבחה
דואמ יכ ,יתוא עזעיז יד הז .'ותיא ןגנל רחא והשימ שפחל ךירצ התאש בשוח ינא זא ,ןגנל
םיאקיסומ אצמא ינא ,הצור אוה םאש ול יתרמא לבא ,תאזה השדחה הריציהמ יתשגרתה
יכ ןייצ ןוסרמאו ,ןיינעה תא תוסנל קייל תא הקהלה ילהנממ דחא ענכיש ,רבד לש ופוסב ."םירחא
."The Battlefield ארקנש ,ולשמ עטק ףיסוהו ,הגרדהב הריציל ךשמנ גרג"

 

תונש תישארב אציש ליניוה טילקת לש 'א דצ לכ תא הספתש הריציה ,"סוקראט" ,תמאבו
םיאקיסומ השולש לש תינגרוא תיתצובק הדובע רשאמ הסיסבב 'תינוסרמא' רתוי איה ,םיעבשה
,בתכש םיטסקט תרזעב ןוסרמא לש תוזעונה תא ןזיא קייל ,תאז םע .תחא הרטמל םיפאושה
לש הצימאה השיגל ףרטצה רמלאפ .רתוי םיינרמש םידוביעו םינחל ,םייזולב הרטיג יאולוס
קורב תיסחי-םיצופנ םיירטמיסא םילקשמ לע ססבתהש ,ולש יזואוטריוה ףופיתב ןוסרמא
.(5/8) תוינימש שמח ףאו (10/8) תוינימש רשע ,(5/4) םיעבר השימח ומכ ,םדקתמה

 

הכז םהלש ןושארה ןפלואה םובלא :תנייוצמ הפוקתב םתוא אצמ ELP לש ינשה ןפלואה םובלא
יקסגרוסומ לש הריציל עורפ דוביע) 'הכורעתב תונומת' לש היחה העפוהה ,םיקדצומ םיחבשל
םוטנמומ רובצל לחה ולוכ םדקתמה קורהו ,"סוקראט" ירחא הנש יצח האצי (1874 תנשמ
,תיזכרמה הריציל ולוכ שדקומ 'א דצ :םיינשל קלוחמ םובלאה ,רומאכ .ב"הראבו הילגנאב
קור לש תיטמרד הגספ אוה 'א דצ .םירצק 'םיריש' לש הדיחא-אל תבורעת ללכ 'ב דצו ,"סוקראט"
ךא ,תצקמב תוכיבמ תוריצי םע תוריבס תוריצי לש ביבח בוליש קר אוה 'ב דצו ,חבושמ יביסרגורפ
.ןלוכ תוקדה הנומשו םישולשמ קפוסמו ךייוחמ אצוי ןיזאמה רבד לש ופוסב

 

לש ימתירה הנחלהה ןונגסמ הברה תבאוש ,תוקד םירשעמ תוחפ תצק ,"סוקראט" הריציה
.תינרדומה תיסאלקה הקיסומב רתויב םימסרופמה םיניחלמהמ םיינש ,יקסניוורטסו קוטראב
,ידולמ השקה-ילככ תדלקמב שומיש :םייזכרמ םיטנמלא השולשב ןאכ תוסנתהל הצר ןוסרמא
יתרומזת ילככ דנומאהה לוצינ תרזעב שממתה ןושארה טנמלאה .הילאנוט-או םיקזח םיבצקמ
רקיעב שממתה ינשה טנמלאה .םיינצפוק םייטננוסיד םידרוקאב תורזעיה ךות ,ןיינעו רבד לכל
שממתה ישילשה טנמלאה .(יתוכלמ גנוג ללוכ) רמלאפ לש תיביטקא-רפיהה בצקה תדיחי תרזעב
.הילאנוטא לש התועמשמ יהמ קמועל עדוי אוהש חוטב היה אל ומצע ןוסרמא םג ןכש ,וקלחב

 

שממ ,םיקרפ העבש :הלש חלצומה הנבמה איה "סוקראט" הטיווסה לש החלצהה תודוסמ דחא
,םייביסרגא םיעטק ןיב ןזאמה ,םיקרפ השישמ כ"דב היונבה ,תיסופיט תיסאלק הטיווס ומכ
םיעטק ןיבו ,םיריהמו תוכופהת-יבר ,םיילטנמורטסניא ,םייטסינרדומ ,םקלחב-םייטננוסיד
םיקרפה .רתוי םייטיאו םייטאטס ,םייזולב ,הריש םיללוכ ,םיידולמ ,רתוי םיילרוטספ
םייקור םה םייגוזה םיקרפה דועב ,םימילאו םייביסרגורפ רתוי ללכ ךרדב םה םייגוז-יתלבה
,ירטמיסהו ירטמיסאה ,יטננוסוקו יטננוסידה ,יטיאהו ריהמה ןיב ןוזיאה .םינותמו
תקפסמו הנהמ ,הרישע הנזאה תיווח רצוי - יטטסהו ימנידה ,ילאקווהו ילטנמורטסניאה
.םיירלופופ םימובלאל םייניצר םימובלא ךפוה ללכ ךרדבש רידנ ןוזיא הז .דחוימב

 

הפיטעה ירויאב ןויע תרזעב ןיבהלו תוסנל ןתינ "סוקראט" לש םייסיסבה הלילעה יווק תא
אוה .קנטו ולידאמרא ,דופיק ןיב האלכה ןיעמ אוה ,רבתסמ ,סוקראט .לינ םאיליו תאמ ,םינושה
בחרמב טעוש סוקראט .'תינלטק תוחילש' תרוסמב "לסחמ" ןיעמ ,יתוכאלמ יצחו ינגרוא יצח
,הירא ףוג לעב יגולותימ רוצי ,'רוקיטנאמ'ב לקתנ אוהש דע ,ול םימוד םיבירי לסחמ ,תוריהמב
.אל וא בושי םא תעדל ןיא ךא ,רוקיטנאמה לומ ברקב סבומו עצפנ סוקראט .ברקע בנזו םדא שאר
תיישילש ,ןפוא לכב .קפסב לטומ המצע הקיסומל רשקה ,הזה ןיינעמה רופיסל דובכה לכ םע
,הלש תיאמצעה םיטילקתה תרבח תא המיקהשכ "רוקיטנאמ"ה תומדב השמתשה יפ-לא-יא
הרודהמ האיצוהשכ בושו ,1993 תנשב The Return Of The Manticore הספוקה תא האיצוהשכ
.The Manticore Vaults םשה תחת 2001 תנשב תויח תועפוהמ םיימשר םיגלטוב לש תדחוימ

 

לש המיהדמה הטילשה :םיפסונ תונורתי רפסממ הנהנ "סוקראט" ,רומאכ ,חלצומה הנבמה דבלמ
לש סאבה ןיב בולישה ,רמלאפ לש ףופיתה ירושיכ ,'(Moog) גומ' רזייסיתניסבו דנומאה ןגרואב ןוסרמא
תילקיסומ הקפה ;ינרשב וטניטסוא וק רציש - ןוסרמא לש םיכומנה רתנספה ילילצ ןיבו קייל
הדובע לע םידיעמה םיקדוהמ םידוביעו (קייל גרגלו דרופוא ידאל ןאכ ךלוה טידרקה) תחלצומ
.ול הצוחמו ןפלואב הצורח

 

החידב אוה "רדנב ימר'ג" רישה .תוחפ חלצומ (קסידב 8-13 םיעטק) ליניוה טילקת לש 'ב דצ
עטקהו Trilogy םובלאב "The Sheriff"ל ףרטצמש תרוסמב דומח ילורנקור טבזי'צ ןיעמ ,הרצק
,הארשה-רסח טעמ Bitches Crystal עטקה .Brain Salad Surgery םובלאב "Benny The Boucer"
.בכרהה לש תרחואמה הריציל רתוי ינייפוא ןכלו

 

לע הפקתה ןיב בלשל ןיינעמ ןויסנ איה Infinite Space הריציל תדמצומה The Only Way הריציה
תואלפנ ןיבו ,ךאב ןיחלמה ןמ ביטומ תלאשה ללוכ ,דהדהמ ןגרואו יתייסנכ ןונמה תרזעב תדה
קייל בתכש הרושה תא ןייצל יאדכ ןושארה קרפב .םוקיה לש ףוסניאה לומ לא האילפהו עדמה
ןוילמ השיש דיספה המל זא ?םושנל ךל םרוג םיהולאש ןימאהל לוכי התא םאה" :האושל עגונב
ליגרת ןיעמ ,ןיינעמ ('יפוסניא ללח') ינשה קרפה .ידמל הבוט הלאש וז ןיידע לבא ,יחטש ."?םידוהי
הרופה הלועפה ףותיש תא שיחממ אוה ;'טיב-פוא'ב םיעבר-העבש לקשמב טושפו רצק יטסינרדומ
ןמ גורחל ןכומ היהש ,ןוסרמא לש רותליאהו הביתכה ירושיכ תאו ,רמלאפל ןוסרמא ןיב
.רתוי תינתלכש הקיסומ תבוטל לורנקורה לש תונולבשה

 

הזילע הווחמ איה םויסה תחידבו ,תדחוימ בל תמושת אלל רבוע אוה םג A Time and A Place
ךכ .(Are You Ready Eddy) תואלפנ התיא השעו Yes תקהל םע םג דבעש ,דרופוא ידא יאנכטל
.החורב הריעצו הזופ-תלוטנ ,תירודיב ,הלילק המינב םובלאה םייתסמ

 

ןלוס ,ןונשו ץימא ןדילק ובו ,םכחו ןטק בכרה לש חלצומ םובלא אוה "סוקראט" ,םוכיסל
רבודמ אל ןכלו ,תוחפ 'ב דצ .אלפנ ,רומאכ ,'א דצ .םיהולא ול ןיאש ריעצ ףפותמו ,ןידעו יטמזירכ
תפומו המגודל םובלאה ךפה םינשה תוברב ,תאז םע ."רשע" ןויצה תא קידצמש םלשומ טקיורפב
תודוסי תא קמועל ןיבהל םיצורש םיניזאמל הוואר ןולח ןיעמ ,תיסופיט תיקור-גורפ הביתכ לש
שארמ-בותכ ,תיסאלק הקיסומ ןיבו קור ןיב ינגרוא בוליש הז .ויתורודל םדקתמה קורה
9/10 :ןויצה .םויה דע םיבר םירקורל הארשה הווהמו עוציבל השק ,סדנוהמו

 תורוקיב דוע
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב


רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com