חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיב


No Real Photo of this DVD Gentle Giant
Sonntagskonzert (Sunday's Concert)

1975 ZDF & Belgium TV
Belgium
(50:16) [AVI Video file (536MB)]
Blazemonger.com/gg

ןמטיירב ירוא :תרוקיב
26/5/04

הקהלה תא דעתמ דחא DVD קר ךא ,המויק תונש רשעב ןומה העיפוה טנאיי'ג לטנ'ג תקהל
ןתינ םרט (ילטיגיד) סופדל וז ותרוקיב תדירי ןמזבו ,ךירצש ומכ וזה תיתפומה תיביסרגורפה
תינויזיוולט העפוה התואל רומש רתויב חלצומה דועיתה .תוליבומה קווישה תותשרב וגישהל
םישולש טעמכ רבכ םיינקירמאו םייאפוריא םינפסא ןיב תצפומש ,תוקד םישימח ךרואב ,היגלבב
,Gentle Giant ZDF לע שופיח ,םיצבקה ףותיש תנכותל הנטק הציר .יתרתחמ ןפואב ,הנש
,תימיטניא הייפצל הכחמו בשחמה לע בשוי (הגי'ג יצח) קנע ץבוקו ,םימי השימח לש הדרוה
.תינבבוח תוכיאב

 

,ןושאר טבמב .רבד ותוא אל הז ,םייניעב התוא תוארלו םיינזואב Gentle Giant תא עומשל
םיפוצרפ השוע (דועו הרצוצח ,רוניכ ,סאב) ןמלוש ייר .ידמל םירזומ םישנא לש הרובחב רבודמ
יתש לע דמענש שיית ומכ הארנ (דועו ןופארביו ,ול'צ ,םידילק) רינימ ירק ,ןגנמ אוהשכ םירזומ
י'גני'גה ןידעה קנעה לש תפרוטמו השוחכ הסרג ומכ הארנ (השקה ילכ ,םיפות) סר'תוו ןו'ג ,םיילגר
(הריש) ןמלוש קרד קרו ,דוה ןיבור לש תיליפודפה הסרגה ומכ שובל (תורטיג) ןירג יראג ,ומצע
.םיזילעה וקסידה ימיב זי'ג-יבה ירבחמ דחא ומכ הארנ

 

יגלבה להקה .The Power and the Glory םובלאה ךותמ Cogs in Cogs הריציב חתפנ עפומה
םיבכוכה .םובלא ותוא ךותמ Proclamation אוה רותב אבה .זז אל טעמכו ,סומינב ןפלואב בשוי
ייר ,ותרמזו קרד ,סרת'וו לש םיעשעשמה םיפוצרפה ,רינימ לש םיידיה םה הטלקהב םיירקיעה
ףוס ףוס .ייר םע ביהרמ תויסאלק תורטיג טאודב טעמל ,הארנ אלש טעמכ ןירג יראג .סאבהו
,לבלבתהל ילב הלש תומכחותמה תושלושמה תוזילאקווה תא תעצבמ הקהלה ךיא תוארל רשפא
םאותמ ייר .ןיטולחל וב םיזכורמ םירבחהו ,דירחהל בכרומ ילקיסומה רמוחה .ףייזל ילב טעמכו
.Funny Ways ,אבה עטקל יקנ רבעמ םע ,םינוהנהו םיטבמ תרזעב רינימ םע

 

רוניכ םע םוקמושמ עיצפמ ייר .םילכ םיפילחמ םלוכו ,תיסאלקה הרטיגה םע ראשנ ןירג יראג
.ירונימ ףופית םע ,ןידע ריש אוה Funny Ways .םייחב לכה אל הז סאבש הארמו ,ופתכ לע ךיתח
תא בזועש ,רינימ אוה ןאכ בכוכה לבא .לוכי אוהש תוארהל ידכ קר אל ,הרצוצחל ףילחמ ייר
רינימ לש חומה ;ןכסמה ןופארביוה לע םייברק-ךפוהו ינרדומ יזא'ג ולוס ץיברמו ,עגרל ולש ול'צה
לש םיטלובה היאישמ דחא קפס אלל אוה הזה ולוסה .דואמ זירזו בכרומ ,יתרגש-יתלב ,קירבמ
.םיעבשה תונש לש םדקתמה קורב רתויב םימכחה םיאולוסה דחא םגו ,העפוהה

 

םובלאה תא חתפש ,The Runaway עטקה תא גיצמו (םייפכ תצק אחומש) להקל הדומ קרד
בוש .ץורל םיליחתמ םהו "1, 2, 3, 4, 5, 6" םירבחל קעוצ סר'תוו .In A Glass House ןייוצמה
הרשכהה .תועבצאל םוקמ ול םינתונ קר םא תושעל לוכי אוה המ המלצמל הארמ רינימ
ולבמ'צה לילצ תא בבחמ אוהש הדבועב ,ראשה ןיב ,תאטבתמ ולש תיסאלק-תיקוראבה
עימשמ רינימ .הניגנב ףרטצמו ןופוסקס ףלוש קרד .דנומאה וא רתנספ ינפ לע ינורטקלאה
וליאכ ,החמשב םיגלדמו םיצפקמ םה םשמ .ולש םירזייסיתניסה לע שארמ טלקוהש רבעמ-עטק
.םייניבה ימימ תיממע םינגנ תצובקב רבודמ

 

םתוא תוארל רדהנ .Octopus יסאלקה םובלאהמ Knots ,רתוי ןשי רמוחל םיכישממ םירבחה
לבא .ןופארביוה לע םילילצ המכ קרוז סר'תווש ןמזב ,תולוק עבראב ,הלפאק-א ,דחיב םירש
תויסאלק תורטיג טאודל ,טלקומה חסונה ןמ תכרובמה הגירחה איה הלודג יכה העתפהה
הנושארה םעפה וז לבא ,עודי הזו ,דואמ חלצומ טסירטיג אוה ןורחאה .יראגו ייר לש יזואוטריו
םינגנמ םיינשה .םינק לטוק אל ייר םגש הקצומ החכוה לבקל םילוכי טנאיי'ג לטנ'ג יצירעמש
ידכ תוליצמה לע ףילצמ סר'תוו .עגר לכמ םינהנו םיכייחמ ,םינושמ םיפוצרפ ןומה םישוע ,אלפנ
.אבה עטקל ליבומ רינימ לש ביבח םידילק ולוסו ,אבה קלחל רובעל

 

גיצהל םיאקיסומל זפ תונמדזה רצוי ,Octopus ךותמ אוה םג ,The Advent of Pangure
עטק הז .ןכל םדוק הנש תואמ שמח הפוריאב ץופנ היהש גוסהמ ,תוילילח ןיב דומח חיש-תלת
ןורחאה עטקה תא גיצמ קרדו ,םייפכ אחומ להקה .המבה לע דואמ בוט דבועש ,ימנידו יבציק
םימכחותמה םיעטקה דחא ,The Power and the Glory םובלאהמ So Sincere ,ברעהל
,יראג לש ןיוצמ הרטיג ולוס םע ,תבחרומ הסרג וז ;םלועמו זאמ הקהלה לש רתויב םיינשדחהו
,הקהלה ירבח לכ לש ףופית תייגרוא תמתוח רופיסה תא .הניגנה ידכ ךות הפצרב טועבל דיפקמש
.דועו דוע ,דוע לש זע םעטו

 

הרובחב רבודמש החיכומ איה .רידנ גונעת איה 1975 תנשמ טנאיי'ג לטנ'ג לש העפוהה ,םוכיסל
אישב םיאצמנו ,םישוע םהש המ תא םיבהואש ,םיימיטפוא ,םיטפמיס ,םיננוחמ םיאקיסומ לש
לכ תוארל תרשפאמו ,םיברועמה לש םהינפב תדקמתמ תינויזיוולטה הקפהה .םהלש הריירקה
םישימח איה האצותה .תנמוימ ןפלוא תדובע לע הארמו ,ןיוצמ הנומתה בותינ םג .טרפו טרפ
,הקהלה הקיפהש יד-יו-ידב ירקיע חתנ הווהמש ,םכחותמ-רפוס ,קדוהמ םדקתמ קור לש תוקד
9/10 :ןויצה .התמקה רחאל הנש 35 טעמכ


טנאיי'ג לטנ'ג לע תוירבע תורוקיב דוע

Acquiring The Taste

Free Hand + Interview

The Missing Piece

Octopus

The Power and the Glory

ZDF Live Video

Three Friends
 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("הזה רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

רתאה תודוא / ישאר דומע / םיעוריאו תושדח / םינמאו תוקהל

Mitkadem.co.il

Email: uribreitman@gmail.com