חזרה לעמוד ראשי

םימובלא תורוקיבUnivers Zero - Crawling Wind 2001 Univers Zero
Crawling Wind

2001 Cuneiform Records
Belgium
(42:34)

Univers-Zero.com

ןמטיירב ירוא :תרוקיב

 

םימובלא התשע ,םדקתמה קורה לש לפאה דצב רתויב תוקתרמה תוקהלה תחא ,וריז סרבינוי
אציש ,1979-1984 םינשה ןיב ,ידמל יארקא םיעטק ףסואב רבודמ ."דניוו גנילורק"מ םיבוט רתוי
ןפיב EP טילקתכ םינושארה םיעטקה תשולש ואצי ,רוקמב .2001 תנשב קר השדח הרודהמב
ב"הראב 'םרופיאנויק' םיטילקתה תרבח ישנא ופיסוה ,ןגנ-ךיראכ םובלאה תא קוושל ידכ .דבלב
.רפושמ לילצב ןבור ,ןאכ םמוקמ תא ואצמו ,םירחא תומוקמב ועיפוהש תוריצי המכ

 

םנמא ליכמ "תלחוז חור" .הזה םובלאה םע אקווד UZ םע תורכיהה תא ליחתהל יאדכ אל דואמ
.יבקע אל רקיעבו ,ירטוזיא םיתעל ,דקוממ אל ראשה ךא ,(יעיברהו ןושארה) םיחלצומ םיעטק ינש
הרצק םנמא ,ינד לאינד ,בכרהה גיהנמ ןיחלהש ,Toujours plus a L'est ,הנושארה הריציה
דוביעה ,ןוחטיב אלמו ימניד עוציבה .תונדפקבו המכוחב תנחלומו בטיה-תקפומ ךא תיסחי
םינייפואה םיטנמלאה לכ תא הליכמ איה .הלועמ דנואסהו (ןיטולחל קדוהמ אל יכ םא) עצקוהמ
,תיביסרגא בצק תדיחי ,םיילאנוט-א םיאולוס ,יאפוריא-חרזמ רולקלופ לש תועפשה :בכרהל
.תיאוריז-סרבינוי הקיסאלק .דחפו המיא דצל תינצפוק םייח-תחמש

 

ךודכד תריווא לש רצק יטסינויסרפמיא טוטרש איה ,Before The Heat ,היינשה הריציה
עברא .חולד ינברוא טויס לש גוס םייללכ םיווקב רייצמ ,קריק ידנא ןדילקה ,ןיחלמה .הליפאו
םכחתמה םשה תלעב תישילשה הריציה .קומע םשור תוריאשמ אלו תוריהמב תורבוע תוקדה
;היח העפוהב תוקד רשע לש לברוסמ רותליא איה ,Central Belgium In The Dark ,ךוראהו
תוינטנופסה וא/ו רותליאה םוחתב דחוימב םיקזח םניא UZ ישנאש ןוויכ ,םישרמ אל אוה יתוא
תאמ Central Park In The Dark תמסרופמה הריציה לע הזארפרפ אוה ,בגא ,םשה .תיתמיבה
.סווייא סלרא'צ ינקירמאה ןיחלמה

 

ןחל :םובלאב רתויב המיענה העתפהה ילוא איה ,קריק ידנא תאמ Influences ,תיעיברה הריציה
,חור-יבצמ ןיב םיניינעמ םירבעמ ,יתמצועו םייאמ סב לילצ ,והשמ-תיתרתחמ הקפה ,ןווגמו רגוב
הווש היה (הנושארה ליבשבו) הליבשב קר .והשמ-בזכאמ םויס ךא םיברועמה לכ לש ענכשמ עוציב
םובלאה ןיב 'תואסיכה ןיב הלפנ' תצקו ,1982 ראוניב הטלקוה הריציה .הזה םובלאה תא תונקל
טעמכ) זאמ רבעש ברה ןמזהש רכינ .1986 תנשב אציש הלועמה ןיבו 1981 תנשב אציש םיהדמה
.ירוקמה הטלקהה טרסב טעמ םגפ (!הנש םירשע

 

תא ןכותב תוליכמ ןניאש ,תוירורהס טעמ תוריציל םייח םיעוציב םה םינורחאה םיעטקה ינש
ענכשמ ינפלוא עוציבב רבעב עיפוה רבכ Triomphe des Mouches .הקהלה לש םיקזחה םיעגרה
וללה םיעטקה לכש בוט םנמא ,םוכיסל .םידרמ טעמכ ,ייניעב רוויח Complainte לש ןחלה .רתוי
לש יארקא ףסוא ומכ תעמשנ תיפוסה האצותה ןיידע לבא ,תרדוסמ הרוצב ףוס-ףוס רואל ואצי
ינשב ומכ ,רחא םוקמב םכלש ףסכה תא עיקשהל ףידע ןכל .םלש םובלא ומכ אלו ,תוטלקה
7.5/10 :ןויצה .תמדוקה הקספב יתרכזהש םייתפומה םימובלאה

 

***

 

?םינויצ בשחמ ינא ךיא

:םייטנוולר םינוירטירק

("רבד הזכ יתעמש אל םעפ ףא") תונשדח

("םכחותמ הזכ רבד לע בשוח יתייה אל םייחב ינא") תובכרומ

("תוניגנמ בותכל םיעדוי שממ םה") םינחל

("ןיוצמ םיבלתשמ םילכה לכ") םידוביע

("הזה םובלאל שי הנוי-ןב דנואס הזיא") הקפה

("רוחבה ,ררושמ שממ") םיטסקט

("ןמואי אל הז ,ןגנל םיעדוי םהש ךיא") עוציב...תופסונ םימובלא תורוקיב

ישאר דומעל הרזחMitkadem.co.il