חזרה לעמוד ראשי - רוק מתקדם

לארשיב םדקתמ קור

םילארשי םיאקיסומ לע םדקתמה קורה תעפשה


הרוצב עיפשה ,םיעבשה תונש תליחתמ לחה תויטיאב לארשיל ףטפיטש ,יטירבה םדקתמה קורה
ןיב לדגו-ךלוהה רוגיפה םע דדומתהל וצלאנש ,םיבר םילארשי םיאקיסומ לע תניינעמו תבכרומ
.ב"הראו הפוריא לש וזו תילארשיה הקיסומה תיישעת

שי ,לארשי לש תונמאהו רודיבה תיישעת לכב תושונא העגפ רופיכ םוי תמחלמש הדבועל רבעמ
ןיב הרופ גולאידב רוסחמה תא ,תיסאלק הקיסומל םיהובג רפס יתבב ימוקמה רוסחמה תא ןייצל
םייעוצקמ םיאקיסומ ןיבו (לשמל ,תינומרהליפה) תולודגה תורומזתה לש םיילקיסומה םילהנמה
לורנקורה םרזש דע שרדנש ברה ןמזה תא ףיסוהל שי ךכל .הרואכל-"הלק"ה הקיסומה ףנעב
תונש עצמאב לארשיל סלטיבה תקהל תא סינכהל בריס ןוירוג-ןב) ונצראב החלצהב טלקנ
.(תובר ינמ תחא המגוד קר תאזו ,םישישה


העפוהב דעיתש "םילילצה ירוחאמ" אוה לארשיב םדקתמה קורב רתויב םיבושחה םימובלאה ןמ דחא
םנמאו 1973-ב אצי םובלאה .ךינורג המלש ןיבו יפסכ יתמ ןיב ןושארה ילקיסומה שגפמה תא היח
.רושעה ךשמהב שבגתהו ךלהש יביסרגורפ ןוויכ ןמיס ךא ,דחוימב 'יקור' עמשנ אל


התניכו הפוריאל העסנש ,םילי'צר'צה תקהל תא ןייצל רשפא יביסרגורפה םרזה ןמ םיעפשומה ןיב
סינכהו ,"רופיס דוע" ,"תובטקוא 14" ,"תונווכתה") רטכר ינוי ,(Jericho) 'וחירי' םש המצע תא
ךינורג המלש ,("י'צרדו ירא לע הדלבה" - תרווכ תקהלב םג תירוחאה תלדב קור-גורפ תצק
,"קותמ ןפג רמצ" םובלאב "קראפ הנול" עטקה ,"יל תרפיס אל המל" ולש ןושארה םובלאה)
,"תרחא תצק" ,"חור בצמ" ולש ןושארה ולוסה םובלא) יול בוט םש ,(דועו "תרחא תצק" םובלאה
דחא םובלא האיצוהש הלגניז תקהל ,(דועו "בהז סווט" םובלאה ,תשש תקהל ומכ םיטקייורפ
תנשב קר קר רואל םיעבשה תונשמ היתוריצי תא איצוהל החילצהש הריפסומטא תקהל ,(Peace)
לכב םגו ,"שדחה קורה לבמסנא") טרנר ידע ,("הנושארה םעפה" םובלאה) בודיי המלש ,2002
יול רהוז ,(דועו "תובטקוא 14" םובלאה) רנק רנבא ,(םינמאו םירצוי ןווגמ םע תורחאה ויתודובע
קור-תרפואו ,"תובטקוא 14" ,"םימיה תירחא" םובלאה ,"היטבמאה תכלמ" הגצהל הקיסומה)
איצוהל החילצה אלש ,ןבדבוד תקהלב רבח) יטלפ ןונרא ,(השממתה אלש ריטלזיו ריאמ םע
,Paramix תא הבתכו ,גורפ תוריציל םירוואק התשע ןדע-ןג תקהל) ןממ ינד ,(תמא-ןמזב םובלא
תינומלאה פאנמילפ דרול תקהל ,(םהלש דיחיה טילקתל והשכיא סנכנש יביסרגורפ עטק
.('ריק'ו 'חריה לש תועט' םיטקייורפה) רוטקרטה תמקנ תקהל ,והשכיא דחא םובלא האיצוהש


ךכל "ומרת" דחוימב .לארשיב םדקתמ קורל שוקיב ןיאש תוריהמב וליג יזכרמה םרזה ןמ םינמא
תזעונ הקיסומ עימשהל ובריסו ךרדה לכ ךרואל ינרמש םעט וניגפהש ,תוילארשיה וידרה תונחת
קור לש םיסיסר טעמ הבליש 'זומת' תקהל וליפא ךא .'הקיסומה לוק'ב אל וליפא ,תבכרומו
,Yes תקהלל ותבהא לע יבמופב זירכהל זעה יצרא המלש ,'םיזופתה תנוע ףוס' םמובלאב םדקתמ
דיולפ לש 'המוחה'ל הווחמ ושע השטנ לש םירבחה ,ריתסהל ילב דיולפ קניפ תא הקחמ ןפג ביבא
ןייצל םיבייחו ,ןוזמירק גניק לש עבשומ דהוא אוה רנסמ לבוי ,"הלב-הלב וידר" לופכה םמובלאב
.םידבעמו םיניחלמ לש םלש רוד לע רטכר ינוי לש המוצעה ותעפשה תא הבוטל


תא דבאל ילב םירטסניימה ןמ גורחל הינמאל הרשפיא אל לארשי לש הנטקה הקיסומה תיישעת
היה לוכי ,תאז תושעל םיכסה אלש ימ .המרונה םע רשייתהל וצלאנ םבור .סנרפתהל םתלוכי
וא הבושתב רוזחל (ב (ב"הרא ,הפוריא) ץראה תא בוזעל (א :תויורשפא עברא ןיב רוחבל
וחילצהש הלאכ שי .הריגמל טילקהל (ד יטרדנטס בו'ג אוצמלו היישעתה תא שוטנל (ג זפשאתהל
.םיכוראה םהייחב לכה תא תושעל

תובייוחמה .לארשיב רתויב יבקעהו טלובה םדקתמה רצויה ילוא אוה ,לשמל ,ךינורג המלש
,תובכרומ ,תויסאלק תועפשה) יביסרגורפה םרזה לש םייסיסבה םיכרעל ולש תשקיעה
רשאכ .יחטש פופב קוסעל ץלאנ רשאכ םג ,ההובג הרתונ ,(םירנא'ז ןיב חלצומ בוליש ,תויזואוטריו
.רקי ישיאו יעוצקמ ריחמ םליש ,תויטננימוד תויתביבס תומרונל ענכיהל בריס

ץוחמ תמייקתמ ונייהד ,תיתרתחמ איה לארשיב םדקתמה קורה לש תיחכונה 'הניצס-ינימ'ה
תיבמ ועיגה התוא ונבש םיאקיסומה ןמ יתועמשמ קלח .תרושקתה ןיעמ קחרהו ,יזכרמה םרזל
המח הוורפ ,תקרופמה ןירדהנס ,תזעונה קבא ומכ תוקהל .ןורשה תמרב ןומיר רפסה
קינטוב ,תימיטפואה ןויזופמיס ,תימלשוריה סאפסרט ,תיגלטסונה טליווק ןולקשא ,תיקור-זא'גה
םג תמיוסמ הדימבו ,הלילקה הרדאווק ,תילארשיצראה אתיסוס ,תירוואקה לורגא ,תקרופמה
(המ םושמ) שקעתמ םיתעלש ,וקלחב-בזכאמ ילארשי להק לומ קבאמב והשכיא תודרוש ,זילטיא
.ןיזאהלו ץמאתהל אלש

םירחבנ םדקתמ קור ימובלא

קצת אחרת להקת ששת להקת זינגלה
מאחורי הצלילים - מתי כספי, שלמה גרוניך להקת אטמוספירה שלמה יידוב - הפעם הראשונה
להקת מקאמה להקת דיסטורטד הרמוני להקת זנולית' - אובסקיור ריפלקשנס
להקת פייקיו חי מאירזדה - Straight Circles Ephrat - No One's Words
פרווה חמה - האלבום הראשון של פרווה חמה 14 אוקטבות - אבנר קנר, יוני רכטר אשקלון קווילט - האירוע
הצ'רצ'ילים - יריחו למה לא סיפרת לי - שלמה גרוניך להקת אחרית הימים
להקת סוסיתא להקת מוזיקה פיקטה להקת טליאוף
Trespass - In Haze of Time Trespass - Morning Lights להקת לורד פלימנאפ
רוחות בלילה - אוסף רוק מתקדם ישראלי יוני רכטר - עוד סיפור להקת בוטניק
שלמה גרוניך - צמר גפן מתוק מלאכת - בין לבין להקת אגרול - קאוורים ועוד
שם-טוב לוי - מצב רוח Solstice Coil - A Prescription for Paper Cuts Solstic Coil - Commute
Artland - Between the sky and earth רווח כפול - פיתולים טעות של הירח - נקמת הטרקטור
להקת דובדבן אסף מתתיהו - Figure in the Dark Stormy Atmosphere - Colorblind
Project RnL Amaseffer - Slaves for Life Sanhedrin - Ever After
להקת גן עדן סימפוזיון - קונדובאפר Distorted Harmony - Utopia
להקת אבק - אלבום הבכורה Stein - The Magister להקת תמוז - סוף עונת התפוזים
להקת אפרקו - המאבק - Aperco, The Battle Key of the Moment - The Switch - קי אוף דה מומנט - דה סוויטש Soul Enema - Thin Ice Crawling - סול אנמה - ת'ין אייס קרולינג
Court of Hallucinations - by Hanagaria - הנגרייה - חצר ההזיות Edgend - A New Identity - 2009 Anakdota - Overloading - אנקדוטה - אוברלודינג
תובוגת

***


ישאר דומעל הרזח

email: uribreitman@gmail.com

Mitkadem.co.il